Ateliéry

Ateliér Stempel – Beneš

A

Libuš - rozvojový potenciál okolí nové stanice metra D

Hlavním tématem letošního semestru bude návrh bytového domu či souboru bytových staveb. Bytové domy budou navrhovány na základě skutečného regulačního plánu z ateliéru UNIT. Na lokalitě budeme spolupracovat i s dalšími ateliéry. 

B

Bytový dům v sochařské zahradě

Návrh bytového domu v sochařské zahradě v Nuslích. Jedinečné genius loci, zajímavý terén a vazby na typickou blokovou zástavbu činžovních domů, sousedství železniční trati. To vše pod Nuselským mostem.

C

Terezín

Terezín – městský blok ve Velké pevnosti

Terezín byl vystavěn během pouhých 10 let, což mu, v kombinaci s jeho vojenskou podstatou, vtisklo jedinečný charakter a atmosféru. Jde v podstatě o bezezbytku realizovanou urbanistickou vizi, v měřítku města pro 11 000 obyvatel.
Několik městských bloků navržených k zastavění a pro ten účel i rozparcelovaných se nakonec nezastavělo a vznikly z nich dodnes existující parky. Za účelem maximalizace potenciálu města budou právě tyto pozemky v budoucnu zastavěny a naskýtá se tedy možnost navrhnout městský blok v kontextu zástavby z 18. století, která se od doby svého vzniku až do dnes téměř nezměnila.
Prostory Velké pevnosti jsou dokonale rovinné a leží pod nimi historická kanalizace. Novostavba městského bloku tedy nemusí reagovat na složitý terén, nebo řešit problematiku podzemních garáží. Při návrhu bude veškerá pozornost soustředěna na zasazení novostavby do jedinečného kontextu, na vztah historické a současné architektury a na fungování městského bloku v rámci celého Terezína.

Terezín – revitalizace císařsko-královské zbrojnice

Původním účelem císařsko-královské zbrojnice bylo skladování a údržba artilerie. Dělostřelectvo bylo v 18. a 19. století nejvýznamnější a nejcennější součástí tehdejších armád, což se projevilo i na stavbě samotné.
Zbrojnice je jednokřídlá, podle dvou os symetrická stavba s dodnes dochovanou rokokovou výzdobou, disponuje velkorysými interiéry i působivě okázalým zevnějškem.
Svůj význam ztratila v momentě, kdy Terezín přestal fungovat jako pevnostní město, v období druhé světové války byla součástí židovského ghetta a dnes čeká na nové využití.
V budově císařsko-královské zbrojnice je vepsaná historie Habsburské monarchie, Rakouského císařství, Rakouska-Uherska i obou světových válek. Stavba skrývá řadu artefaktů, fragmentů minulosti a příběhů, které dnes mohou sloužit jako zdroj inspirace pro návrh její nové podoby a určení jejího nového využití.

Terezín – náměstí ve Velké pevnosti

třed Velké pevnosti se nachází náměstí ČSA, které původně plnilo funkci shromaždiště vojenské posádky města, tzv. buzerplatzu. Z toho důvodu kolem něj nikdy nevzniknul obchodní parter, a přes svůj nynější název tento prostor také nikdy plnohodnotně neplnilo funkci náměstí, v současnosti má podobu spíše parku a v rámci plánované revitalizace celého Terezína bude jedním z klíčových bodů právě nová podoba terezínského náměstí.
Nové náměstí by přitom mělo sloužit jako středobod celé pevnosti, místo, kde se koncentruje více než dvousetletá historie Terezína, místo které poskytne prostor kultuře, která je s městem a jeho historickým odkazem spjata a bude sloužit jak domorodcům, tak i krátkodobým návštěvníkům a turistům.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková