Ateliéry

Ateliér Streit

A

Projekt Krásná práce

LS 2024

Zadání

Leitmotivem letošní expozice je reinterpretace tradičního zvykoslovného předmětu

 

Hlavní projekt semestru – všechny ročníky

Projekt Krásná práce navazuje na odkaz institucí z české minulosti jako Krásná jizba, Artěl nebo Zádruha, které pečovaly o tradiční lidovou uměleckou výrobu a propojovaly ji s designem. Projekt dlouhodobě iniciuje spolupráci mladých designérů s mistry tradičních řemesel a předkládá mladým návrhářům možnost návratu k přírodním materiálům, ke strukturám, k lidovému projevu a k principům uměleckořemeslné práce. Unikátní soubor předmětů, který z této kooperace postupně vzniká, připomíná stará, mnohdy zapomenutá řemesla a oživuje je v nových, současných formách. Nová kolekce je každoročně vystavena v centru Prahy, má vždy významný mediální ohlas a autoři jsou zváni do rozhlasu a televizního vysílání.

Pod pojmem zvykoslovné předměty rozumíme okruh výtvorů, které doprovázely lidové obřady. Toto obrovské množství objektů nesoucích převážně duchovní funkci vždy tvořilo podstatnou část lidového umění. Každý takový předmět měl svou hlubokou symboliku, často pověrečně magickou a iracionální. Měl rodině, jednotlivci či celému společenství zajistit zdar v konání, bohatou úrodu, zdraví a v milostné magii pak přízeň milovaného protějšku. Jindy měly tyto předměty funkci daru.
Většina zvykoslovných předmětů už ztratila svůj původní význam a snad kromě kraslic a některých forem tradičního pečiva se dnes nevyskytují. Přesto by bylo dobře, aby se tato zcela autonomní součást naší lidové kultury neztratila ze světa. Budeme-li vycházet z poznání jejich původní podoby a smyslu, můžeme se pokusit o určitou stylizaci a citlivou aktualizaci pro dnešní život.
Studenti jsou vyzváni, aby si položili otázku o možném účelu moderního zvykoslovného předmětu. Aby navázali na tento nesmírně zajímavý výtvarný jev a pokusili se lidové obyčeje a zvyky znovu začlenit do soudobého života a uchovat tak hodnotu tohoto kulturního dědictví. Abstraktní hodnoty jako vděčnost, pomíjivost, štědrost a soucit či přání, aby nás někdo miloval, převedou do předmětů, které nás denně obklopují a které používáme. Vzniklé objekty mohou kromě své praktické nebo dekorativní funkce také vybízet k interakci s nimi, k zamyšlení nebo ke krátkému nahlédnutí do sebe sama.


Zvykoslovné předměty jsou dnes aktuálnější než kdy předtím. Míra globalizace a unifikovanosti již přesáhla určitou mez a cítíme potřebu zpomalit nebo se na chvíli úplně zastavit. Po období lidské posedlosti věcmi a jejich hromaděním nacházíme cestu v individuálnějším, pomalejším a zodpovědnějším přístupu k životu. Odvracíme se od masově a levně vyráběných věcí a vracíme se k tradici, rukodělnosti a k věcem s příběhem. Ke znovuobjevování vlastních kořenů patří také silný vztah k přírodě a cit pro sílu okamžiku. A přesně tam může zvykoslovný předmět najít svou novou roli.

Zjednodušeně: Malovaná svatební truhla je zvykoslovný předmět. Ale může jím být i jiný objekt spojený s rodinnými obřady jako jsou svatba, narození nebo smuteční rozloučení. Vy dáváte současnému předmětu funkci. Příkladem současného zvykoslovného předmětu může být i velká váza, kterou pro Krásnou práci navrhl před dvěma lety Rony Plesl. Je určena matkám a její plášť pokrývá báseň Kytička fialek Jaroslava Seiferta věnovaná mamince. Zvykoslovné předměty mohou být spjaty s obyčejným, každodenním životem, ale i s potřebou svátečnosti. Rituály, obřady, symboly a poselství se mohou vrátit do našich životů v nové formě, tak, aby se přiblížily současnému stavu společnosti.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit