Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

ZKN Špalková

A

Halda u Vrapic

ZS 2022

Zadání

Úloha úzce navazuje na předchozí zadání s tématem „Krajina mého srdce“,  jehož cílem bylo zkoumat fenomény vybraného místa ve vztahu k našemu vnitřnímu světu a následně pojmenovat nejpodstatnější esenci své krajiny. Právě ta se stává ideovým zadáním pro tuto návrhovou úlohu, spočívající v její interpretaci ve zcela jiném prostředí a jinými prostředky.

ZADÁNÍ:

Úkolem je navrhnout prostorový koncept pro náhodně nakupenou skládku hlušiny. Je možné místu, které je člověkem nyní zneužito jako odkladiště odpadu, vrátit význam a proměnit jeho atmosféru? 

Přemýšlejte o haldě v kontextu okolní krajiny a o vstupech na ni. Proměňte prostor skládky a pomocí návrhu interpretujte krajinu svého srdce. Soustřeďte se na zážitek člověka pohybujícího se návrhem s cílem dosáhnout podobné atmosféry a emocí, jaké jste prožívali na místě svého srdce.  Součástí úkolu je volba dějů, pro které prostor navrhujete. Zásadní je soulad mezi interpretovanou atmosférou místa a zvolenými aktivitami a úvahami o okolním kontextu.  

Důraz je kladen na proměnu scenérií při procházce prostorem, tj. navrhování z horizontu člověka.

Součástí úkolu je způsob řešení vstupu (případně vstupů) do prostoru skládky, využití stávajících možností či návrh nových.

Vyžadována je práce s pracovními modely jako stěžejní metoda navrhování. 

CÍL ÚLOHY:

  • Pochopit základní zákonitosti tvorby prostoru
  • Pěstovat cit pro proporce a vztah uvnitř a vně
  • Procvičit cit pro měřítko
  • Rozvíjet schopnost komponovat prostory s patřičnou atmosférou v závislosti na předpokládaných dějích v prostoru
  • Naučit se aplikovat kompoziční nástroje a principy ve vlastním návrhu
  • Procvičit schopnost abstrakce
  • Rozvíjet schopnost vyjádřit své myšlenky graficky i slovně
  • Procvičit metodu práce architekta od pochopení zadání, přes hledání, koncept až po výsledný návrh a jeho prezentaci
  • Uvědomit si důležitost pracovních modelů pro koncepční práci
  • Procvičit modelovací, zobrazovací a grafické techniky

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.