Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)

PRŮBĚH SEMESTRU

1x týdně 90 min přednáška, další týden 1x 90 min seminář, střídání ob týden, vždy v uceleném tematickém bloku přednáška se seminářem. Počet studentů AU volitelný předmět: max 50. Předpokládá se domácí příprava – studium literatury a příkladů.

přednášky

Cílem je představit studentům nástroje interpretace architektury takovým způsobem, aby byla zřejmá základní souvislost mezi architektonickým konceptem interpretovaného díla a nástroji jeho interpretace. Součástí přednášek bude definování obecných pravidel na příkladech konkrétních interpretací. Zajímavá bude i zpětná vazba přednášejícího, povětšinou nikoliv architekta, která může přinést pohled na architekturu z jiných oborů „zvenčí“.

Seminář

Formát seminářů bude diskusní a praktický. Předpokládá se samostatná příprava studentů předem. Ke každému bloku studenti obdrží předem literaturu či další zdroje, ze kterých připraví vlastní krátkou reflexi.

Závěrečná práce

Podmínkou absolvování předmětu je odevzdání jedné práce z vybraného interpretačního formátu, který bude upřesněn v průběhu semestru.

0. Úvod do předmětu Koncept a interpretace

Schopnost interpretovat a komunikovat architekturu je nedílnou a nezbytnou součástí dovedností architekta. Nejdříve je nutné pochopit či vytvořit smysl díla, navrhnout koncept, poté ho dokázat formulovat, interpretovat a prezentovat. Tyto znalosti a dovednosti mohou sloužit jako východiska architektonického navrhování, jako jeho přímá součást i jako nástroje jeho interpretace a prezentace. Operační platformu architektury rozšiřují formáty přesahující rámec hlavních nástrojů samotného navrhování a realizace stavby, mezi které patří například kritický text, výtvarný koncept, publikace, výstava, živá prezentace, fotografie, film, nové komunikační technologie, apod. Tyto platformy současně mohou mít nejen interpretační, ale také formativní roli.
Doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D.

1. Kritická teorie a interpretace jako nedílná součást činnosti praktikujícího architekta. „O píšících architektech“

Význam architektonické teorie v tvorbě architektury

Role architektonické teorie v současné společnosti

Aktivní teoretická tvorba jako nedílná součást činnosti praktikujícího architekta

Příklady typů interpretací architektury textem

Příklady textů praktikujících architektů

Zkušenosti z vlastní praxe

Doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D.

2. propagace architektury

Prezentace v širších médiích – deníky, týdeníky, televize, internet apod. Přednáší Karolína Vránková. 

Karolína Vránková je redaktorkou časopisu Respekt. Do Respektu nastoupila v roce 2007, aby vedla tehdy novou rubriku Trendy. Píše o architektuře, ale i o všem co se kolem mění – v zahrádkářství, cvičení, jídle i módě. Dříve psala o tomtéž v časopisu Týden, spolupracovala s Českou televizí a pracovala jako překladatelka z nizozemštiny. Píše pravidelný sloupek Co se nosí. Dále připravuje a moderuje pořad Českého rozhlasu o architektuře Bourání.

3. základy prezentace projektu

přednášce se studenti seznámí se základy osobní prezentace projektu klientovi či dalším stakeholderům (veřejnosti, médiím apod.). Přednáška studentům představí základy rétoriky, verbálního a nonverbálního projevu. Dále stručně shrne, jak připravit strukturu vystoupení a argumentovat. Závěrem se studenti seznámí s oblastí public relations, jejichž cílem je dlouhodobé profesionální vytváření vztahů mezi organizací či jednotlivci a stakeholdery. Přednáší Denisa Hejlová.

V semináři si studenti procvičí prezentaci projektu na zadaných příkladech. Procvičovat si budou zejména soft skills, nonverbální komunikaci, schopnost reagovat na otázky a vést dialog s klientem. Studenti se seznámí jak s komunikací face-to-face, tak online, zejména s vybranými příklady komunikace na sociálních sítích. 

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na katedře MKPR od roku 2007 a od března 2011 je její vedoucí (dříve se jmenovala Kasl Kollmannová). Má na starosti zejména koncepci oboru, rozvoj jeho výzkumu a také spolupráci se zahraničními univerzitami. Vystudovala Mediální studia na FSV UK a Intercultural Communication na Tokyo University of Foreign Studies. Dříve pracovala jako PR manažerka, proděkanka pro PR a externí novinářka, v současnosti je členkou akademického senátu FSV UK.Dlouhodobě se zabývá public relations a vztahy mezi médii, byznysem a veřejností. Publikovala knihu Zveřejněné soukromí o proměně politického PR v oblasti soukromých vztahů politiků v Čechách. V roce 2011 vedla samostatný výzkum komunikace v Japonsku, financovaný Japan Foundation. V roce 2014 působila v zimním semestru jako visiting scholar na Columbia University v New Yorku v rámci Fulbright-Masarykova stipendia.  Je spoluzakladatelkou a odbornou garantkou studentského serveru Markething.cz, který patří k nejsledovanějším oborovým serverům u nás.

4. kniha, katalog, výstava

„Architekt by neměl sám přecházet přes ulici, dokud se nepodívá vlevo, vpravo a nahoru...“

O zkušenostech spolupráce grafického designéra s architekty na jejich vlastních prezentacích (katalogy, výstavy, atp.). O věcném třídění a editaci výchozího materiálu. O tom, čemu by se při grafickém zpracování a designu s nadsázkou dalo říci dramaturgie. O dynamice a kontrastu při uspořádávání vizuálních prvků v knize nebo katalogu. A v neposlední řadě také o tom, že naše prostředí není sterilní a „špína“ má svou nezastupitelnou roli, tedy o vztahu mezi nastavením přesných formálních pravidel, svobodou a intuicí. Přednáší Robert V. Novák.

Robert V. Novák (*1962) je grafický designér. Knihy, katalogy a plakáty, které v posledních dvaceti letech upravil, získaly řadu ocenění (Nejkrásnější kniha roku, Czech Grand Design, Český lev). Nepohybuje se pouze v oblasti grafického designu, ale na hranici hned několika disciplín. Jeho tvůrčí praxe smazává rozdíl mezi tzv. užitým uměním a volnou tvorbou, její výstupy v sobě spojují funkčnost s intuitivností a řád s improvizací. Na české kulturní scéně je výraznou osobností spojující nejen různé obory, ale i generace. 

R. V. N. je vyučený litograf, grafickou úpravou tiskovin se začal zabývat až po roce 1989. Jako tvůrce vizuálního stylu nebo konkrétních projektů grafického designu spolupracoval s řadou významných kulturních institucí (Divadlo Archa, Galerie hlavního města Prahy, Národní galerie v Praze, Galerie Rudolfinum, Galerie Langhans, Moravská galerie v Brně, Dům umění města Brna, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Západočeská galerie v Plzni, Národní divadlo Brno a další). Vedle této veřejně viditelné tvorby se dlouhodobě zabývá i vlastními tvůrčími projekty, jež volně vstupují do jeho dalších činností. Fotografuje, kreslí, vytváří autorské knihy, působil jako scénograf i kurátor, jeho vášeň pro sběratelství má charakter konceptuálních uměleckých projektů.

5. architektonické výstavy

Architektonické výstavy. Vztah koncepce architektonické výstavy a konceptu architektonického projektu či dlouhodobého směřování architektonické kanceláře. Praktické zkušenosti s přípravou výstavy a role architekta v ní. Příklady jednotlivých výstav a rozbor jejich konceptu a formy prezentace. Přednáší Filip Šenk.

 

 

6. Psaní o architektuře, interpretace a kritika. Základy přípravy textu k publikaci.

Jaké různé podoby může mít interpretace architektury? Jaká média a žánry lze využít? Jak připravit text pro časopis či knihu? Proč vůbec mají architekti psát? Jaká je současná vydavatelská a nakladatelská praxe u nás a v zahraničí?

Jaký smysl a dopad má kritika architektury? Kdo a pro koho ji píše? Na čem lze stavět kritéria hodnocení architektury a komu se kritik zodpovídá? Na tyto další otázky se pokusíme odpovědět i s pomocí textu legendy architektonické kritiky Ady Louise Huxtable.

Mgr. Karolína Jirkalová

Doporučená literatura k přednášce:

Ada Louise Huxtable, Architecture Criticism, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 134, No. 4 (Dec., 1990)

Era 21 01/2017, Podoby kritiky – monotematické číslo o architektonické kritice, editor Ondřej Hojda

Steen Eiler Rasmussen, Jak vnímat architekturu, Praha 2016

Rostislav Švácha ‒ Milena Sršňová ‒ Jana Tichá, Euroamerické architektonické myšlení, Praha 2018

Ondřej Dušek ‒ Karolina Jirkalová, K čemu jsou architekti, Praha 2019

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.