Dendrologie I

Cílem předmětu je základní seznámení s dřevinami, zejména stromy jako významnými prostorotvornými prvky architektury. Získání zásad pro výběr a použití dřevin, zejména v souvislosti s architekturou. Speciální pozornost
bude věnována stromům pro městské prostředí. Objasnění základních vlastností biologického materiálu, které určují jejich růst na stanovišti. Životně důležité stanovištní a klimatické podmínky a s tím související biologicko-technická opatření pro zajištění růstu dřevin a výběr vhodných dřevin na stanoviště. Vzhledové a růstové vlastnosti dřevin a jejich význam pro použití dřevin v urbanizované krajině. Dynamika růstu stromů, sezónní
proměnlivost a vývoj životního cyklu stromů. Pěstitelské vlastnosti určující výběr dřevin. Podklady poskytující potřebné dendrologické informace související s projektovou činností. Součástí je seminární práce o proměnlivosti
dřevin a písemné prověření získaných znalostí.

Související předměty

519DEN2, 520DEN2K Dendrologie II
520DEN3, 520DEN3H Dendrologie III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.