Dendrologie II

Základní náplní je praktické seznámení s hlavními dřevinami domácími, zdomácnělými a nejvíce rozšířenými introdukovanými dřevinami, jejich vlastnostmi a použití v součinnosti s architekturou.

Cílem předmětu je kromě osvojení si praktického poznání probíraných dřevin, jejich biologických, ekologických, kompozičních a dalších vlastností, jejich využitelnost v kompozici, technických znalostí i pochopení souvislostí mezi aspekty návrh, výsadbou a následnou péčí o zeleň. Velká část výuky bude probíhat formou terénních vycházek, na kterých bude prezentován probraný sortiment dřevin.

Související předměty

520DEN1, 520DEN1N Dendrologie I
520DEN3, 520DEN3H Dendrologie III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.