Dendrologie II

Předpokládá se návaznost na předmět Dendrologie I. Základní náplní je praktické seznámení s hlavními dřevinami domácími, zdomácnělými a nejvíce rozšířenými introdukovanými dřevinami, jejich vlastnostmi a použití v součinnosti s architekturou.

Cílem předmětu je kromě osvojení si praktického poznání probíraných dřevin, jejich biologických, ekologických, kompozičních a dalších vlastností, jejich využitelnost v kompozici, technických znalostí i pochopení souvislostí mezi aspekty návrh, výsadbou a následnou péčí o zeleň. Velká část výuky bude probíhat formou terénních
vycházek, na kterých bude prezentován probraný sortiment dřevin. Součástí klasifikovaného zápočtu je praktické poznání dřevin a jejich použití.

Související předměty

Dendrologie I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková