Teorie krajinářské architektury

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teoretické reflexe navrhování krajiny a zahrad. Zvláštní pozornost bude věnována východiskům teoretického uvažování o krajině v širších kulturních i společenskovědních souvislostech (filosofie, umění, ekologie) a rozvoji teorie krajinářské architektury jako svébytné disciplíny v 2. polovině 20. století. Těžištěm bude současná teorie a tvorba, propojení krajinářské tvorby s architekturou a urbanismem ve 20. a 21. století a také interdisciplinární aspekty krajinářské tvorby: krajina jako veřejný prostor, genderové aspekty krajiny, krajina jako jazyk a reprezentace, krajina jako kulturní produkt a kulturní praxe, krajina jako ekosystém, městská krajina, krajina a infrastruktura. Důraz je kladen na interpretaci konkrétních projektů a textů s cílem rozvíjení schopností vlastního teoretického a kritického uvažování studentů.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.