Územní plánování I

Principy územního plánování jako vědomého ovlivňování změn, ke kterým v území dochází. Vývoj územního plánování a jeho úloha v demokratické společnosti. 

Seznámení se s jednotlivými subjekty územně plánovacího procesu a druhy územně plánovacích nástrojů, s procesem jejich tvorby, schvalování a užívání a se vztahy a vazbami, které ovlivňují územní rozvoj. Cvičení je zaměřeno na obsah územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace (limity využití území, problémový výkres, regulativy územního a regulačního plánu).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková