Statistické metody

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti a dovednosti nutné pro zpracování kvantitativních analýz v rámci vědecko-výzkumné činnosti. Předmět seznamuje se základními metodami statistického zjišťování a statistické analýzy formou praktických uplatnění jednotlivých statistických metod na předem připravených souborech dat. Zároveň s aplikací statistických metod se studenti seznamují se základy jazyka R – obecně rozšířenou platformou pro statistické analýzy.

Vyučuje se společně s předmětem prostorová informatika I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.