Deskriptivní geometrie II

Požadavky k získání klasifikovaného zápočtu
z předmětu Deskriptivní geometrie II v letním semestru ak. r. 2023/24

 1. Pravidelná účast na cvičeních. K získání zápočtu je nutná účast alespoň na 10 cvičeních. Při dlouhodobé nepřítomnosti ze zdravotních důvodů, musí student(ka) uvědomit cvičící(ho) co nejdříve (lze i telefonicky či e-mailem) a ihned po ukončení nemoci předložit potvrzení od lékaře.
 2. Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby včetně křivítka.
 3. Odevzdání dvou rysů, které se budou rýsovat ve škole v době cvičení nebo v jiném určeném termínu.
  Vypracování zápočtového testu, který se bude psát v době semestru mimo cvičení.
  Nezúčastní-li se student(ka) rysu nebo testu z důvodu nemoci, může se účastnit rysu nebo testu v náhradním termínu, pokud se řádně omluví (tj. omluví se do 3 dnů telefonicky či e-mailem a přinese omluvenku od lékaře hned po skončení nemoci).
 4. Do data, které stanoví vedoucí semestrální práce (nejpozději do 3. 5. 2024) odevzdat semestrální práci, která odpovídá zadání vedoucího práce.
 5. Rysy, zápočtový test a semestrální práce budou bodovány, podrobněji viz část Bodový systém. Zápočet je možno získat do data, které stanoví cvičící (nejpozději do 30.6. 2024).
 6. Pokud má student(ka) zdravotní problémy, které budou vyžadovat individuální přístup, nahlásí tuto skutečnost cvičící(mu) a zároveň předloží potvrzení od odborného lékaře (nejpozději do konce druhého týdne semestru).
Poznámky
 • Absence na více než 3 cvičeních je důvodem neudělení zápočtu.
 • Neodevzdání semestrální práce v termínu určeném vedoucím práce, nebo odevzdání práce, která neodpovídá zadání, je důvodem neudělení zápočtu.

Bodový systém

Body lze získat za:

 • rysy – celkem nejvýše 3 body
  • rys č. 1 – Osvětlení – nejvýše 2 body
  • rys č. 2 – Plochy – nejvýše 1 bod
 • zápočtový test – nejvýše 2 body
 • semestrální práci – nejvýše 4 body
 • docházka – nejvýše 1 bod.

Řádné získání zápočtu

Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu bude stanoven jako součet bodů získaných za rysy, za zápočtový test a za semestrální práci (s přesností na 0,25 bodu).  Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 5 bodů.

Klasifikační stupeň bude stanoven podle tabulky:

počet získaných bodů 10 – 9 8,75 – 8 7,75 – 7 6,75 – 6 5,75 – 5 4,75 – 0
klasifikační stupeň A B C D E F
slovní vyjádření výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně

Opravné získání zápočtu

Pokud student(ka) nezíská dostatečný počet bodů k řádnému udělení zápočtu, může (za splnění následujících podmínek) opravit jeden z rysů nebo zápočtový test (z těchto tří bodovaných položek může být opravena ta, za kterou student(ka) získal(a) nejnižší počet bodů). Semestrální práci opravovat nelze.

Podmínky pro možnost opravit jeden z rysů nebo zápočtový test:
 • Účast na obou rysech a na zápočtovém testu v řádném termínu.
 • Včasné odevzdání semestrální práce odpovídající zadání.
 • Zisk celkem alespoň 3,5 bodu za rysy, zápočtový test a semestrální práci (viz klasifikační tabulka).
Podmínky pro opravné získání zápočtu:
 • Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu v opravném termínu bude stanoven jako součet bodů získaných za neopravované bodované položky (rysy a zápočtový test), opravovanou položku (rys nebo zápočtový test) a za semestrální práci.
 • Pro udělení zápočtu v opravném termínu je nutno získat alespoň 5 bodů.
 • V opravném termínu lze udělit zápočet pouze s hodnocením E.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.