S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Provádění, řízení a ekonomie staveb I (Provádění a stavební management)

Problematika stavebně technologického projektování – souběžný návrh konstrukce a jejího provedení, nasazení potřebných strojů, specifikace a výpočet pomocných konstrukcí, zařízení staveniště pro jednotlivé konstrukčně výrobní systémy technologických etap pozemních objektů (zemní práce až dokončovací práce a kompletace). Zapracování stavebně technologických hledisek do projektové dokumentace, technická zpráva, návrh a realizace vhodných variant konstrukčně výrobních systémů. Staveništní i mimostaveništní doprava, BOZP a ŽP. Řešení spodní a vrchní stavby a jejich vyhodnocení ze stavebně technologických hledisek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková