Provádění a stavební management III (Ekonomie staveb a sídel)

Předmět je koncipován pro budoucí architekty stavaře a pro krajináře.

Analýza trhu. Tvorba podnikatelské strategie, podnikatelský projekt. Podnikání v oblasti aktivit architekta, založení firmy. Řídící struktury a systém řízení projektových a inženýrských subjektů. Projektová kancelář. Majetek podniku a jeho finanční zdroje. Pracovníci a náklady. rozhodování. Soukromé a veřejné zdroje. Efektivnost investic. Inženýring. Buildpass, posuzování staveb v LCC -. Facility management architekta. Certifikace LEED, BREEAM. Efekty z užívání stavby. Provoz na staveništi. BOZP. Koordinátor BOZP. FIDIC. Inovační cyklus. Kontrola, audit. Rizika. Základy marketingu. Spisový řád, archivace v projektové kanceláři.

Ekonomika v území, trh nemovitostí, oceňování pozemků a nemovitostí. Vliv ekonomiky na prostorové uspořádání, teorie prostorové organizace měst a regionů, externality, zásahy do trhu nemovitostí. Územní rozvoj, metody hodnocení ekonomické proveditelnosti rozvojových projektů v území. Veřejné investice, jejich ekonomické posuzování. Orientace absolventa fakulty v prostředí tržní ekonomiky.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.