Provádění, řízení a ekonomie staveb II (Provádění a stavební management II)

Výstavba a stavebnictví, pojmy, účastníci ve výstavbě, právní rámec. Podnikatelský projekt, technicko-ekonomická studie feasibility study, stavebně technologický projekt, prostorová struktura objektu, technologická struktura. Časový sled činností pro pořízení stavebního díla (stavby), návratnost investic, financování projektu, opatřování / získávání finančních prostředků, EIA, rozhodovací faktory, předběžné hodnocení projektu, průběžné hodnocení, závěrečné hodnocení projektu. Metody výstavby, organizace a řízení výstavbového projektu ze strany investora a stavebníka, životní cyklus.

Náklady na pořízení stavby, celkové náklady na pořízení stavby, propočet, stavební náklady, resp. cena za zhotovení stavebního objektu, cena stavebního objektu podle podrobnosti dokumentace stavby, cena pozemku, financování a ekonomické hodnocení, cena projekčních prací. Časové plánování, účel, cíl, metody, software, sestavení jednotlivých činností do síťového grafu a jejich ohodnocení časem – dobou trvání, výpočet síťového grafu a sestavení časového plánu, vyhodnocení síťového grafu a  případné úpravy (sestaveného časového plánu) na základě časové analýzy, zdrojové analýzy, nákladové analýzy, rizikové analýzy, aktualizace síťového grafu.

Zadávání stavebních zakázek, zákon 137/2006 Sb. a jeho novely, vyhlášky, institut tzv. významné veřejné zakázky, kritéria hodnocení při plánování investice, inženýring. Zadávací řízení, projekt management, technický dozor stavebníka, autorský dozor, autorizovaný inspektor, zásady zpracování nabídek ze strany stavebních firem, předvýrobní příprava, vyhodnocení nabídek, smluvní vztahy, smlouvy FIDIC. Výkaz výměr, podklad pro položkový rozpočet kontrolní, nabídkový položkový rozpočet, obchodní strategie stavební firmy, rozpočtování – podklady, software, kalkulace. Výrobní příprava, operativní řízení, realizace stavby, věcné plnění, postupy, nasazení kapacit, subdodávky, fyzické a finanční objemy, vlastní náklady, lhůty, rizika, BOZP, PO. Předání staveniště ze strany objednatele, investora, převzetí staveniště ze strany zhotovitele, objekty zařízení staveniště (dočasné, trvalé, provozní, sociální, výrobní, …), zpevněné plochy,
jeřábové dráhy, mobilní dočasné betonárny, spoluúčast, ocenění % sazbou či lépe individuálním oceněním. Operativní plán. Stavbyvedoucí, mistr, stavební deník. Kalkulační vzorec, fakturace, faktura, konečná faktura, závěrečné technicko-ekonomické hodnocení stavby. Předávací protokol, užívání stavby. SW programy. Marketing. ISO. Controlling, rizika, marketing.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.