S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Hodnoty v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou působností

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D., Ing. arch. Tomáš Peltan, Ph.D.

Článek shrnuje výsledky analýzy, která mapovala výskyt jednotlivých hodnot území v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou působností. Rozebírá úskalí, která s analýzou souvisela (především otázky názvosloví, definic, limitů a urbanistických hodnot), vyhodnocuje získaná data a snaží se o jejich zevšeobecnění a vyvození závěrů. V návaznosti na to navrhuje konkrétní kroky pro zkvalitnění sledování hodnot v ÚAP.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten