S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Publikace se věnuje tématu udržitelného rozvoje v celé šíři jeho chápání a přináší přehled o hledání udržitelného modelu osídlení a sídel v různých dobách a různých zemích. Podrobněji se zabývá tím, jak se udržitelnost rozvoje území sleduje a hodnotí ve vybraných zemích včetně České republiky. Na případových studiích se osvětlují možnosti sledování udržitelnosti územního rozvoje v kontextu českého územního plánování; přitom se využívají ukazatele vycházející z dostupných dat veřejných informačních systémů a ze sledovaných údajů územně analytických podkladů podle stavebního zákona a vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten