Publikace

Simulační model URBSIM byl vytvořen za účelem analýzy a predikce některých aspektů územního rozvoje v obvodu obce s rozšířenou působností ORP Tábor. Navržený simulační model v první řadě replikuje migraci domácností v území a na základě odvozené poptávky po bydlení umísťuje nový bytový fond do jednotlivých základních sídelních jednotek. Faktory dostupnosti veřejné infrastruktury a občanského vybavení, blízkosti k přírodním prvkům a vzájemného sousedství funkčních využití ovlivňují potenciál pro růst populace v jednotlivých lokalitách a poptávku po bydlení. Rozdíl mezi poptávkou a nabídkou bytového fondu, který je rovněž daný mírou neobydlenosti stávajícího bytového fondu, je rozhodující pro umísťování nových ploch bydlení. Prostorové rozmístění domácností následně vytváří lokalizační potenciál pro občanskou vybavenost lokálního i regionálního významu. Výslednou podobu využití území a distribuci domácností v území lze zobrazovat pomocí GIS nebo vyhodnocovat podle několika navržených prostorových statistik.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten