Výzkumné projekty

Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení jejich prostorového uspořádání a organizaci veřejného prostranství

Hlavní cíle projektu jsou: a) zpracování analytického materiálu k obecným podmínkám přípravy a realizace revitalizace obytných celků i jednotlivých bytových domů z hlediska aktuálních legislativních podmínek, jejich systémové správy a řešení majetkoprávních vztahů b) zpracování analytického materiálu zaměřeného na možnosti uplatnění inovativních technologií a inovativních řešení v bytové výstavbě (nové formy bydlení, revitalizace stavebních objektů zejména z hlediska zvýšení typologické diverzity sociální i druhové skladby bydlení, integrace dalších aktivit v rámci nebo ve vazbě na stávající objekty, využívání, organizace a hierarchizace vnějšího i vnitřního obytného prostoru, technická zařízení domů a bytů atd.); doporučení, náměty pro metodologii c) zpracování metodiky řešení komplexních projektů revitalizace obytných celků sídlištního typu a revitalizace jejich veřejných prostor s využitím principu univerzálního designu, včetně výčtu a popisu jednotlivých typů úprav a opatření (katalog) d) zpracování pilotního projektu vybraného sídlištního celku ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení s využitím výsledků předchozích etap prací, včetně praktického řešení analyzovaných bariér (např. rozdrobené vlastnictví), vyhodnocení zejména z hlediska efektivity vynakládaných prostředků veřejné podpory; příprava a uspořádání konference k prezentaci a diskuzi analýzy, metodiky a pilotního projektu.
TIRSMMR916 Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení jejich prostorového uspořádání a organizaci veřejného prostranství

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.