Výzkumné projekty

Benedikt Ried: architekt mezi gotikou a renesancí

Projekt je zaměřen na komplexní zpracování díla Benedikta Rieda, předního architekta rané středoevropské renesance a zároveň dovršitele tradice pozdně gotické architektury. Riedovo dílo bude zkoumáno jak exaktně (nové zaměření detailů, jejich geometrickáanalýza, stavební historické zhodnocení Riedových architektur), tak standardní metodikou dějin architektury jako humanitní disciplíny. To znamená, že bude provedeno zhodnocení jak archivních materiálů, vztahujících se k Riedovým stavbám, tak vizuálníchzdrojů, které mohly sloužit jako inspirace Riedovy tvorby stejně jako zhodnocení dobové moderní" traktátové literatury, přístupné na území Království Českého (Vitruvius, Leon Battista Alberti), tak významu tradičních "gotických" projekčních postupů.Projekt zahrnuje výzkum role intelektuální rádců (Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic) pro vznik renesančních detailů na Riedových stavbách, nové přezkoumání ikonologie Riedovy architektury (organické formy, původní smysl "klasicizuíjících" detailů

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.