Výzkumné projekty

Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1965-1990)

V evropských post-socialistikých zemích je, v porovnání í se zeměmi západní Evropy, zjevný deficit badatelských prací věnovaných historii prostorového plánování 20. století. Projekt si proto klade za cíl tento nedostatek zmírnit a přispět ke komplexnímu poznání dějin prostorového plánování na příkladu bývalého Československa v letech 1965-1990. Projekt mapuje a interpretuje pozoruhodné a stále aktuální ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování. Na základě analýzy dobových zdrojů ( zejména vnitřních dokumentů institucí, odborných článků, studií, plánů a realizací) a na základě rozhovorů s pamětníky (urbanisty a územními plánovači) budou představeny k přírodě šetrné tendence a odhaleny dobové bariéry a benefity profesního ekologicky šetrného chování. Téma bude nakonec zasazeno do širšího kontextu evropského plánování prostoru od 60. let do konce 80. let. Výsledky budou představeny zejména obornému publiku, domácímu i zahraničnímu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.