Zprávy

Pojďte k nám studovat doktorské studium!

Do 30. dubna 2020 přijímá FA ČVUT přihlášky do doktorského studia, termín přijímací zkoušky je zatím stanovený na 17. června 2020. Také Ústav navrhování II vypsal pro akademický rok 2020/2021 tématické okruhy, souvisí s našimi výzkumnými prioritami, kterými jsou udržitelná architektura, architektura a typologie a architektonická disciplína a její nástroje.
Prezentace design build projektu útulen do Krkonoš, FA ČVUT, 1. 11. 2018, foto Jiří Ryszawy

Veškeré podrobnosti ohledně přijímacího řízení najdete ve Vyhlášce děkana 1/2020 a na webových stránkách doktorského studia. Přesto jsem se rozhodli přehledně sepsat základní instrukce a požadavky a také vám představit témata, na která se můžete hlásit ke školitelům našeho ústavu.

Přihlášku musíte odevzdat elektronicky i vytištěnou

 • elektronickou přihlášku podáte stránkách elektronické přihlášky ke studiu na ČVUT
 • vytištěnou a podepsanou přihlášku společně s přílohami, momentálně asi nejlépe, zašlete poštou do 30. dubna 2020 na adresu: Fakulta architektury ČVUT, oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou činnost, Thákurova 9, 166 34 Praha 6. Případně zkonzultujte osobní předání s referentkou pro doktorské studium Ivanou Christovou.

Přílohy, které budete posílat s přihláškou

 • motivační dopis, kde napíšete, jaký tématický okruh chcete studovat a jaký máte k tématu vztah
 • životopis
 • seznam vašich prací (diplomová práce, projekty do soutěží, články, jestli jste nějaké psali nebo projekty, které jste dělali během vaší praxe), může být i vaše portfólio
 • doklad o ukončení magisterského studia nebo, pokud ještě studujete, potvrzení o studiu. Pokud studujete na FA ČVUT, toto potvrzení nepotřebujete
 • doklad o zaplacení poplatku 800 Kč
 • informace o znalosti jazyků a případná osvědčení a certifikáty
 • pokud nemáte maturitu z českého nebo slovenského jazyka, musíte dodat osvědčení o vykonání jazykové zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2

Přijímací zkouška formou pohovoru

 • pozvánka přijde doporučeným dopisem začátkem června 2020
 • připravíte si krátké jednostránkové rozpracování vybraného tematického okruhu, ve kterém specifikujete, co vás zajímá, co o tématu víte, co jste četli (přehled základní literatury), proč ho chcete zkoumat a jak si představujete, že tento problém bude řešit
 • přijímací komise při pohovoru zjišťuje, jak je uchazeč připravený ke studiu a jak se orientuje v oblasti zvoleného tématu disertační práce
 • u pohovoru se také ověřuje, jaké máte jazykové znalosti

Školitelé našeho ústavu a jejich témata

Všichni školitelé našeho ústavu vedou práce v programu Architektura a urbanismus v oboru Architektura, teorie a tvorba. Školitelé zveřejněné tématické okruhy upřesňují dle zaměření uchazeče/ky, neváhejte se na ně obrátit s dotazem!

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Inovativní koncepty budov

S rapidně rostoucí urbanizací (54 % světové populace dnes žije v městských oblastech a očekává se růst tohoto poměru na 66 % do roku 2050) je třeba hledat nové koncepty budov, ať už se jedná o energeticky aktivní stavby, použití ekologicky šetrných materiálů, konstrukce s nízkou spotřebou zdrojů, omezení vlivu budov na vytváření tepelného ostrova ve městě, zvyšování místní biodiverzity nebo životní cyklus staveb. 

Vazba na grant: Centre for Advanced Photovoltaics (CAP). CAP sdružuje špičkové odborníky z oboru materiálů a architektury z ČVUT i ze zahraničí. Jedná se o multidisciplinární prostředí ke zformování špičkového výzkumu v oblasti teoretické i aplikované fotovoltaiky.

Adaptive reuse

“Adaptive reuse” se týká procesu opětovného použití stávajících budov k jinému účelu, než pro jaký byly původně postaveny. Může být alternativou k nové výstavbě, pokud jde o udržitelnost a cirkulární ekonomiku. Cílem je zkoumání různých přístupů, které aktivují skrytý potenciál budov a dávají jim novou energii. Výzkum může probíhat formou teoretického výzkumu v kombinaci s metodou research by-design. 

Architektura v extrémních podmínkách

Navrhování pro extrémní prostředí, včetně nouzových přístřeší, polárních stanic nebo orbitálních a lunárních zařízení. Jedná se o komplexní problém, který vyžaduje multidisciplinární přístup. Kromě technických a environmentálních výzev se musí architekt při návrhu takových objektů vypořádávat s rizikovými faktory souvisejícími s izolací, uvězněním a deprivací, musí brát v úvahu limity z hlediska energetického, konstrukčního, dopravy materiálu, životního cyklu stavby apod.

Architektonická disciplína a její nástroje

Praxe architekta se v posledních letech dramaticky změnila díky digitálním technologiím, pokroku v oblasti materiálů, konstrukcí i technologií a díky vývoji požadavků na stavby v souvislosti s udržitelným rozvojem. Zvyšující a měnící se nároky na architekta je třeba reflektovat v praxi i v rámci architektonické výuky. Předmětem výzkumu je profese architekta a role architektonických škol ve vztahu k této profesi.

doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Využití rekultivované krajiny Podkrušnohoří

Využití rekultivovaného území, výroba a akumulace energie, dopady do prostředí a krajiny, korekce technologií z hlediska ochrany krajiny, sídel a architektonického charakteru oblasti.

Vazba na grant: TAČR Théta, 3. výzva. Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, Podprogram 3 – Dlouhodobé́ technologické́ perspektivy.

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Urgence ekologického přístupu k architektuře

Aktuální názor na radikální změny klimatu přesahuje dosavadní odhady. Produkce CO2 při dosažení standardů uznávaných certifikačních metod (LEED, BREAM, DHGB apod.) nestačí k dosažení klimatických cílů. Jsme schopni definovat nové hranice…?

Průmět současné bytové problematiky v ČR do architektonického návrhu

V průběhu uplynulých 30 let došlo ke značnému vývoji v bytové typologii ve vztahu k existujícím urbanistickým možnostem. Jak bude arch. návrh reagovat na současnou krizovou situaci ? Budeme stavět nová ghetta minimálních bytů anebo najdeme cestu k vyrovnané kvalitě obytného prostředí?

Kořeny kvality nizozemské architektury

Exkurze do moderní historie a současné teorie. Nebývalá kvalita Nizozemské architektury má historické kořeny jak v kulturní oblasti, tak i v celospolečenském vývoji. Jsme schopni vystopovat kritickou cestu a poučit se z ní…?

Role architekta v integrálním návrhu staveb

Kvalita návrhu komplexní stavby nemůže být prostým součtem práce dílčích profesí. Architekt měl díky svému holistickému přístupu tradičně roli „režiséra“ složitých procesů. Bude tomu tak i v budoucnosti?

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.doc. Ing. arch. Hana Sehoprof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Finančně dostupné bydlení

Problému finančně dostupného bydlení chybí doposud specifický výzkum, který by mohl být podkladem pro nezbytná politická rozhodnutí. Je třeba definovat jasně hranice pojmu samotného a z něj potom odvodit jak technické, tak i finanční standardy použitelné pro širší praxi. Součástí výzkumu musí být jak historický rozbor, tak i orientace v širším evropském prostoru. Iniciativa, kterou v této oblasti vyvíjeli čeští architekti meziválečného období, byla dlouhým obdobím socialistické státní výstavby natolik deformována, že soustavný výzkum se v současném modelu tržního hospodářství přesunul naprosto do rukou ekonomických a sociologických institucí. Jedná se o multidisciplinární téma, v němž je třeba navázat na výzkum ve spřízněných disciplínách.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.