Zprávy

Vyhlašujeme přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Děkan Fakulty architektury vyhlašuje přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2022/2023. Zájemci o studium na Fakultě architektury ČVUT mají na výběr ze tří studijních programů bakalářského studia, čtyř studijních programů navazujícího magisterského studia a tří studijních programů navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce.

A) Bakalářské studijní programy

  1. Architektura a urbanismus
  2. Krajinářská architektura
  3. Design

Přijímací řízení bude probíhat v době od 17. 1. 2022 do 31. 3. 2022.

Řádné termíny 1. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny od 17. 1. do 28. 1. 2022 a budou vyvěšeny na úřední desce FA ČVUT v prosinci 2021, řádné termíny 2. kola přijímacích zkoušek jsou stanoveny od 7. 3. do 11. 3. 2022. Řádné termíny jsou závazné a lze je měnit pouze v případně závažných důvodů.

Náhradní termín 1. kola se předpokládá v týdnu od 21. 2. do 23. 2. 2022. Náhradní termín 2. kola se předpokládá v týdnu od 21. 3. do 25. 3. 2022.

Žádost o náhradní termín musí být podaná písemně a doložena lékařským potvrzením nebo jiným odpovídajícím dokladem.Termíny testů Obecných studijních předpokladů (OSP) složených vrámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO) akceptovaných pr o přijímací zkoušky jsou 11. 12. 2021 a 4. 2. 2022.

Základní podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech je elektronické podání přihlášky ke studiu a zaplacení administrativního poplatku 850 Kč v termínu od 15. 10. do 30. 11. 2021.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce FA ČVUT a na webových stránkách FA ČVUT do 31. 3. 2022.

Více podrobností na str. 1 a 2 Vyhlášky děkana 3/2021

B) Navazující magisterské studijní programy

  1. Architektura a urbanismus
  2. Architektura, urbanismus a krajinářská architektura
  3. Krajinářská architektura
  4. Design

Přijímací řízení bude probíhat v době od 17. 6. do 31. 7. 2022.

První kolo přijímacího řízení proběhne 17. 6. 2022. Řádné termíny pro druhé kolo přijímacích zkoušek jsou stanoveny od 22. 6. do 24. 6. 2022 . Náhradní termín (pro nemocné a omluvené) se předpokládá v týdnu od 27. 6. do 29. 6. 2022.

Základní podmínkou pro přijetí do magisterských studijních programů, které navazují na bakalářské studijní programy, je úspěšné ukončení předcházejícího bakalářského studijního programu ve stejném nebo příbuzném oboru. Studijní program Architektura, urbanismus a krajinářská architektura je určen pouze pro absolventy bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus.

Přihláška se podává pouze elektronicky  v termínu od 15. 4. 2022 do 31. 5. 2022. Rovněž je nutné zaplatit administrativní poplatek 850 Kč.

Více podrobností na str. 3 a 4 Vyhlášky děkana 3/2021

C) Navazující magisterské studijní programy v anglickém jazyce

  1. Architecture and Urbanism
  2. Landscape Architecture
  3. Design

Přijímací řízení bude probíhat v době od 1. 5. 2022 do 5. 9. 2022.

Základní podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je úspěšné ukončení předcházejícího bakalářského studijního programu ve stejném nebo příbuzném oboru.

Základní podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení ke studiu v magisterských studijních programech je elektronické podání přihlášky a zaplacení administrativního poplatku 850 Kč ke studiu od 15. 2. do 31. 3. 2022 respektive od 15. 4. do 31. 5. 2022 v případě uchazečů, kteří ukončí předcházející bakalářský studijní program ve stejném nebo příbuzném oboru v ČR akreditovaném studijním programu nebo na školách s nostrifikovaným vzděláním vrámci EU dle směrnice Rady 85/384/EHS.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce FA ČVUT a na webových stránkách FA ČVUT do 31. 7. 2022. Studium je zpoplatněno podle rektorem ČVUT v souladu s čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT zveřejněných poplatků spojených se studiem aktuálních pro příslušný akademický rok.

Více podrobností na str. 5 a 6 Vyhlášky děkana 3/2021

Informace o studiu

Informace o studiu v českém jazyce podává studijní oddělení FA ČVUT – Veronika Redlichová DiS, telefon: +420 22435 6226, + 420 778 764 886, e-mail: veronika.redlichova@fa.cvut.cz

Informace o studiu v anglickém jazyce podává oddělení pro zahraniční vztahy FA ČVUT – Kristýna Sedlaříková M. A., telefon: +420 22435 6224, e-mail: kristyna.sedlarikova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.