Zprávy

Fakulta architektury má novou docentku a docenta

Klára Salzmann z Ústavu krajinářské architektury a Marek Novotný z Ústavu stavitelství I úspěšně absolvovali habilitační přednášky před Vědecko-uměleckou radou FA ČVUT. Slavnostní předání jmenovacích dekretů se uskuteční 21. června v Betlémské kapli.

Klára Salzmann se ve své habilitační práci věnuje tématu plánování krajiny se zvláštním zřetelem na funkci vody v ní. „Úkolem plánování krajiny je najít optimum využívání přírodních zdrojů při zachování její biologické a produkční funkčnosti. Exploatace krajiny probíhá několik tisíc let formou trvalého zápasu člověka s přírodním prostředím. Právě voda v krajině doznala největších změn ve snaze využívat co největší území,“ vysvětluje Salzmann. Hlavním tématem krajinného plánování je snaha o slučování přírodní a technické infrastruktury tak, aby byla umožněna koexistence a interakce stále většího počtu lidí spolu s přírodními organismy. Příkladem takové multifunkční sítě může být zelená infrastruktura, které propojuje cesty vody, lidí, zvířat i rostlin v krajině.

Habilitační přednáška Marka Novotného se zabývala metodou mikrofotografie uplatňovanou ve stavitelství. Využívá se zejména u hydroizolačních materiálů, jako jsou syntetické fólie a asfaltové hydroizolace. Metoda je důležitým zdrojem informací o vlastnostech těchto materiálů, poskytuje data o jejich vodotěsnosti, vlivu UV záření a dalších degradačních procesech, jakož i o jejich vadách a funkčních poruchách. Zároveň mikrofotografie umožňuje odhadnout zbytkovou životnost hydroizolačních materiálů.

Ing. Klára Salzmann Ph.D. vystudovala krajinářskou a zahradní architekturu na Zahradnické univerzitě v Budapešti, doktorské studium absolvovala na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře. Profesně působila mimo jiné v Útvaru hlavního architekta města Banská Bystrica, jako manažerka krajinářských projektů Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 a jako autorizovaný architekt pro krajinářskou architekturu v České i Slovenské republice. V rámci projekční činnosti se podílela na mnoha územních studiích, krajinných plánech a koncepcích krajiny. Je aktivní v České a Slovenské komoře architektů, členkou pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR, spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem kultury. Pedagogicky působila jako vedoucí katedry krajinářské architektury České zemědělské univerzity, vyučovala na Západočeské univerzitě v Plzni a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde měla na starosti přípravu studijního oboru Obnova kulturní krajiny v rámci programu Péče o životní prostředí. Od roku 2015 učí v rámci Ústavu krajinářské architektury několik předmětů na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Ing. Marek Novotný Ph.D. vystudoval obor Pozemní stavby se specializací na stavební izolace a stavební fyziku na Fakultě stavební ČVUT. Navázal specializačním studiem na Ústavu soudního inženýrství VÚT Brno. Doktorské studium absolvoval na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Externě vyučoval na Technické univerzitě v Liberci a na Fakultě stavební ČVUT. Od roku 2009 interně působí na Fakultě architektury ČVUT jako odborný asistent na Ústavu stavitelství, odborný garant a přednášející několika předmětů a školitel v programu Ph.D. Je profesně činný jako soudní znalec a autorizovaný inženýr. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, prezentuje na odborných přednáškách, je autorem odborných knih a učebnic. V rámci projektové činnosti realizoval řadu rozsáhlých projektů v oblasti stavební izolace a fyziky – piazzetta Národního divadla, tunel mezi budovami Národního muzea v Praze, stavby letišť, obchodních center a další.

Jmenovací dekrety oběma předá rektor ČVUT Vojtěch Petráček na slavnostním shromáždění v Betlémské kapli 21. června 2022.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.