Zprávy

Důraz na spolupráci i profilaci předmětů. Jak si vede Krajinářská architektura na FA?

Všechny studijní programy FA ČVUT procházejí pravidelně procesem hodnocení, nejpozději do pěti let od (re)akreditace. Jádro tohoto procesu obsahuje tzv. hodnotící zprávu. V uplynulém akademickém roce byl tento dokument zpracován pro studijní programy Krajinářská architektura – bakalářský i magisterský navazující. Průběh hodnocení shrnul pro fakultní časopis Alfa jejich garant doc. Ivan Plicka.
Kateřina Volková, Vlkov, Malý lom, bakalářská práce 2022–2023, vedoucí práce Ing. Radmila Fingerová, skica

V lednu loňského roku byla na fakultě ustavena Rada studijních programů Krajinářská architektura (RSP), složená jednak z interních vyučujících fakulty (Radmila Fingerová, Dalibor Hlaváček, Ivan Plicka, Klára Salzmann, Vladimír Sitta, Hana Špalková, Jana Zdráhalová) a zástupců studentů (Karolína Molíková, Zuzana Purmová), jednak z uznávaných externích odborníků (Štěpánka Enderle, Zdeněk Sendler, Lucie Vogelová); předsedou RSP je garant obou studijních programů Ivan Plicka. Rovněž byla vytvořena nová funkce koordinátorky obou studijních programů a byla do ní jmenována Hana Špalková.

Vypracovat hodnotící zprávy bylo povinností garanta obou studijních programů, na přípravě podkladů pro tyto hodnotící zprávy se velkou měrou podílela i koordinátorka obou studijních programů. Hned na počátku padlo rozhodnutí, že nepůjde jen o více či méně formální proces, ale že jde o dobrou příležitost podrobně prozkoumat kondici výuky krajinářské architektury [dále KA – pozn. red.] na fakultě: oba studijní programy jsou poměrně mladé, magisterský navazující studijní program byl akreditován v červnu 2018.

Analýza

Během jara 2023 proběhla analytická část přípravy obou hodnotících zpráv. Jako první zdroj informací posloužila pravidelná studentská anketa ČVUT, která se koná každý semestr od roku 2019. Její široký, celouniverzitní záběr vedl k rozhodnutí zpracovat pro naše studenty KA speciální anketu, zaměřenou poměrně podrobně na témata studia a výuky oboru na naší fakultě. Dotazník, sestavený Hanou Špalkovou, zahrnoval oba programy v letním semestru.

Navzdory tomu, že průměrný čas vyplnění ankety činil zhruba čtyři hodiny (údaj studentů), účast – návratnost formulářů byla mimořádná: téměř 40 %. To je důležitá a zároveň zavazující zpráva o tom, že našim studentům na osudu výuky KA opravdu záleží.

Výstupy se staly následně i jedním z podkladů pro rozhovory garanta Ivana Plicky a koordinátorky Hany Špalkové s téměř všemi vyučujícími v obou studijních programech; pravidelně se těmto výstupům věnovala také RSP. V jejím rámci se uskutečnily i diskuse nad semestrálními projekty a bakalářskými a diplomovými pracemi s ateliérovými vedoucími, přičemž tématem byly kromě úrovně vlastních výstupů i proces zadávání, práce v ateliérech a jejich hodnocení.

Z bohatých závěrů vyplynula témata, která se stala podkladem pro obě hodnotící zprávy. Ta budou dále sledována jak RSP, tak i na plánovaných pravidelných debatních setkáních studentů a vyučujících, včetně vedení fakulty.

K některým tématům

  • Velká míra studijní/časové zátěže: problém reflektovaný stále významněji i v rámci celé fakulty, problém související i se studijním plánem i váhou jednotlivých předmětů a jejich ohodnocením kredity.
  • Nutnost více profilovat některé předměty i pro studenty KA: týká se předmětů vyučovaných společně pro studijní programy Krajinářská architektura a pro studijní program Architektura a urbanismus.
  • Zlepšit a podporovat koordinaci mezi jednotlivými předměty a rovněž jejich vazbu na ateliérovou výuku: to vyplynulo nejen z ankety, ale i z debat s ateliérovými vedoucími a dalšími pedagogy; mělo by se to případně projevit v úpravě studijních plánů.
  • Výuka na České zemědělské univerzitě: opakovaně se objevovalo téma nutnosti úpravy výuky, která pro studenty bakalářského programu probíhá na ČZU v Suchdole.
  • Bakalářská práce: připravovat na ni v průběhu celého studia, v rámci jednotlivých předmětů; týká se i schopnosti osvojit si rutinní dovednost práce s potřebnými počítačovými programy.
  • Využít synergie mezi programy Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura: FA ČVUT má velkou potenciální výhodu a výjimečnost v koexistenci těchto studijních programů; je třeba nacházet cesty ke spolupráci studentů na společných ateliérových projektech nebo workshopech – bude to výborná příprava na praxi, kde je spolupráce architektů a krajinářů zcela běžná.

Závěrem

Diskuse v RSP i se studenty a vyučujícími by měly od začátku zimního semestru směřovat k hledání řešení popsaných – a případně i dalších – témat a problémů. Bude-li řešení reálné v rámci stávajících akreditací, je možné směřovat k úpravám studijních plánů bakalářského i magisterského studia. Bude-li třeba zásadnějších zásahů do výuky, pak by se to mělo odehrát v rámci reakreditace obou studijních programů, které by měly proběhnout v roce 2028, ale je možné k nim přistoupit i dříve – například i v souvislosti s diskutovaným titulem „Ing. arch.“ pro absolventy studia KA na naší fakultě.

Příprava hodnotících zpráv bakalářského a magisterského navazujícího studijního programu Krajinářská architektura nabídla inspirativní inventuru výuky KA na FA ČVUT. Vlastní hodnotící zprávy (předané v červnu RVH) jsou jen příslovečným vrcholkem ledovce, výstupy z celého procesu jejich přípravy jsou jistě i cenným podkladem pro diskuse o dalším směřování výuky oboru na fakultě a následně pro přípravu reakreditace obou studijních programů. Cílem by mělo být další zlepšení výuky a studia a posílení prestiže studijních programů Krajinářské architektury na FA ČVUT – a to nejen v kontextu České republiky, ale jistě i v kontextu přinejmenším evropském.

Článek vyšel ve fakultním zpravodaji Alfa 4/23.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová