Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. Alexander Kuric

Autoři
Kuric, A.
Publikováno v
In: Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století. Architektura a urbanismus 19. a počátku 20. století. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2022. p. 131-148. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-07081-9.
Rok
2022
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Funkcionalistická architektura viděla jako součást svého poslání provedení radikálního konstruktivního obrat od staletí osvědčených tradičních postupů k novým, komplexnějším, avšak dosud málo prověřeným soustavám skeletů s výplněmi. Absence zkušeností na jedné straně a na druhé teprve se rozvíjející architektonické výzkumnictví zapříčinily, že modernistické stavby nezřídka provázely technické problémy, z nichž se mnohé týkaly nevyhovujících tepelných vlastností. Jedním z kritických úskalí skeletových soustav v tomto směru představovala otázka tepelné vodivosti vlastních nosných součástí, prováděných nejčastěji z betonu a oceli. Dnes téma posuzujeme optikou výrazně přísnějších kritérií, z jejíchž pozic se dobová řešení jeví nedostatečná a nedokonalá. Avšak kritická debata na tuto stranu existovala již ve své době. Ke konci dvacátých let se poprvé začínají objevovat sporadické zmínky o tom, že náležitou pozornost je třeba věnovat právě i nosným součástem skeletu; od let třicátých pak můžeme pozorovat intenzivnější debatu spojenou také s kritikou dosavadní praxe. Zároveň se také v této době téma izolace skeletů začíná propisovat i v technických popisech architektonických projektů a otázka se pak již udržuje po celou dobu dalšího vývoje. Ačkoli není možné říci, že by šlo o problém tehdejšími architekty univerzálně vnímaný nebo vždy důsledně řešený, dobová debata poukazuje na vůli modernistické architektury identifikovat a překonat vlastní technické nedostatky.
Autoři
Kuric, A.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Práce představuje výsledky prvního období dvouletého studentského výzkumného projektu vedeného na Ústavu Teorie a dějin architektury FA ČVUT zaměřeného na okenní výplně v moderní architektuře 1. poloviny 20. století. Ty jsou v současné době kvůli enormním tlakům na snižování energetické náročnosti podrobovány plošným výměnám v bezprecedntním měřítku. Výzkum na to reaguje podrobnou dokumentací těchto okenních výplní s cílem vytvořit přehled jejich nejobvyklejších typů. Součástí práce je také obecnější pojednání o charakteristice a vývoji oken ve vymezeném období a rovněž přiblížení cílů plánované druhé části projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.