Lidé

Ing. arch. Josef Holeček

Josef Holeček vystudoval Fakultu architektury ČVUT, obor Architektura a urbanismus a bakalářské studium na oboru Filosofie FF UK. V současné době působí jako doktorand na Ústavu teorie a dějin architektury. V rámci své dizertační práce se pokouší identifikovat, jakým způsobem fungovala výstavba městských čtvrtí na konci devatenáctého a počátku dvacátého století, a to od úrovně územně plánovací, přes charakteristické znaky výstavby až po architektonický detail. Výzkum je zaměřen zejména na pražský kontext, v rámci něhož se soustředí na právní rámec, jenž finální podobu výstavby determinuje. 

Souběžně s tím se na KTDU UMPRUM věnuje v rámci diplomové práce výzkumu způsobu výuky architektury v českých zemích právě v charakteristickém přelomovém období sklonku 19. a počátku 20. století. 

Profesně se věnuje zejména stavebně historickému průzkumu se zaměřením na pražský kontext ve výše citovaném období; příležitostně též navrhování, zejména rekonstrukcím, které jsou i přes občasnou marginalizaci do budoucna zcela klíčovým tématem evropské architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.