Lidé

Ing. arch. Josef Holeček

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Holeček, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2024
Anotace
V městském prostředí budovaném v 19. století se setkáváme s bohatě dekorovanými fasádami od počátku šedesátých let až do jeho konce. S příchodem moderních stavebních technologií se historizující dekor stává formou reprezentace investora a architektonickou nutností. Vždy však jde o diskuzi dvou partnerů v dialogu - stavebníka a stavitele, doplněný o orgány stavebního řízení, příp. další účastníky. Cílem projektu je na konkrétních pražských případech prezentovat, jak tento vzájemných vztah mohl fungovat a jaké mohl přinášet výsledky. Výsledky archivního bádání i analýz in situ budou prezentovány v odborném článku, a také prostřednictvím veřejné výstavy s 3D modely, která téma představí širšímu publiku a napomůže v rozvíjení debaty o specifických podobách architektonického dědictví 19. století.
Hlavní řešitel
Holeček, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2023
Anotace
Cílem dílčího jednoročního projektu, v rámci něhož je uskutečňována SGS, je dokončení podrobného srovnání stavebního vývoje Prahy a Vídně v 19. a na počátku 20. století. V rovině urbanistické k plastickému popsání rozdílů ve vývoji obou měst nikdy nedošlo; v rovině objektové se pak věnovalo povětšinou dílčím oblastem a vždy se soustředilo na otázku, proč některé jevy z Vídně známe (Ringstrasse, kompaktně navazující Bezirky), ale nikdy přesvědčivě nedošlo k nalezení odpovědi. Výstupem by mělo být publikovaný recenzovaný článek doplněný o bohatý grafický doprovod.
Hlavní řešitel
Holeček, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2022
Anotace
Výzkum je součástí dizertační práce na téma Technologie a inovace v architektuře 19. století vedené prof. PhDr. Pavlem Kalinou, CSc.. Cílem práce je identifikovat specifický vztah moderní techniky ve výstavbě druhé poloviny devatenáctého století (urbanistické řešení, způsob výstavby) s historizujícím vzhledem spojeným s charakterem reprezentace dané doby. Případově je zkoumána situace Nového Města pražského, v jehož případě se doboví urbanisté, stavitelé a stavebnící navíc museli potýkat se starší historickou zástavbou. Konečným záměrem je rekonstruovat na základě archivních pramenů (legislativa, plány, správní řízení) i zkoumání in situ důvody, proč město z konce 19. století "vypadá tak, jak vypadá". Pro pochopení je třeba podrobit výzkumu archivní prameny, které většinou nebyly nikdy publikovány, zejména dílčí polohopisné plány s novými regulacemi a komentáře městské správy k nim, či stavební výkresy k jednotlivým realizovaným objektům. V minulém roce byl na základě výzkumu napsán článek Urbanistické plánování poslední třetiny 19. století na území pražského Podskalí, realizovaný ve spolupráci s PhDr. Josefem Holečkem. V letošním akademickém roce (nejpozději do konce roku 2022) by měla být výsledkem studie, která zkoumá charakteristické vlastnosti hmot a fasád objektů, které konfrontuje s dobovými předpisy. Cílem je prokázat mimo jiné ve zmíněném článku vyslovenou hypotézu, že vzhled historizujících objektů je mnohem více podmíněn územně plánovacími předpisy, než se doposud předpokládalo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.