Lidé

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Šlapeta, V.
Trvání projektu
2005
Hlavní řešitel
Šlapeta, V.
Trvání projektu
2004
Anotace
Prezentační a výstavní činnost by měly tvořit nedílnou součást studia na vysoké škole, vzhledem k jejich pozitivnímu dopadu na motivaci a aktivní zapojení studentů do výuky. Společné výstavní akce FSv a FA podpoří spolupráci oborů těchto fakult a umožní studentům překonat oborové bariéry a navázat kontakt s kolegy. Cílem projektu je vytvoření základny, která by umožnila častější a kvalitnější prezentace a výstavy nejen studentských prací, ale i realizovaných projektů, které doplňují znalosti a rozšiřují obzor v oblasti stavební praxe. V souvislosti s touto problematikou jsou cíle předkládaného grantového projektu následující: - pořízení funkčních výstavních pomůcek, tj. 40 ks výstavních panelů a 40 ks ocelových rámů s folií, - organizace společné výstavy studentských prací FSv a FA (zimní semestr 2004), - organizace vzdělávacích výstav studentu a doktorandů FSv a FA, - prezentace semestrálních, předdiplomnícha diplomních prací studentů FSv a FA.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.