Lidé

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

vedoucí ateliéru Maier, zástupce vedoucího Ústavu prostorového plánování

Vzdělání

1992 FA ČVUT, doktorát, disertační práce Venkovské osídlení
1975 ČVUT, titul Ing. arch.

Odborná činnost

2015–2016 HABITAT 3 - Policy Unit expert
2005–2006 UNECE (Ekonomická komise OSN pro Evropu) zpravodaj pro CEMAT (Konference ministrů prostorového plánování při Evropské radě)
1978–1979 ČK VTIR, MVT, MVS Praha
1979–1980 UNDP - Colombo Metropopolitan Area
1975–1978 Terplan Praha

Pedagogická činnost

od 2005 ČZU
2004 jmenován profesorem
2001 jmenován docentem
1991 The University of Akron, Ohio, USA, research assistant
od 1989 ČVUT, Fakulta architektury – přednášky magisterského programu UP1, EKON, doktorského programu základy vědecké práce, teorie urbanismu

Akademické aktivity

od 2017 člen legislativní komise při AS ČVUT
2011–2017 člen komise Fondu studentských projektů
od 2015 člen řídícího výboru EAAE (European Association for Architectural Education)
od 2011 člen Akademického senátu ČVUT

Vybrané projekty a realizace

2016 Strategický plán Milovice – SPF Group, hlavní řešitel Josef Miškovský, spolu s Jakubem Vorlem et al
2016 TAČR Beta TB0500MD007 Optimalizace dopravních vazeb na nadmístní úrovni – hlavní řešitel, FŽP ČZU Praha
2016 TAČR Beta TB050MMR001 Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – hlavní řešitel, ČVUT Praha
2016 AČR Beta TB050MMR002 Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR – hlavní řešitel, FŽP ČZU Praha
2014–2015 TAČR TD020163 Interaktivní nástroje a metody pro identifikaci a analýzu hodnot a problémů pro územně analytické podklady, hlavní řešitel
2014 Multikriteriální hodnocení alternativních lokalit pro umístění areálu Krajské nemocnice Liberec. Klient Krajská nemocnice Liberec
2012–2014 TAČR TA02030394 SUIDOD - Systémy udržitelné intermodální dopravní dostupnosti [Sustainable inter-modal accessibility systems] – hlavní řešitel, FŽP ČZU Praha, spolupráce CEDA Praha
2013 European Commission, DG Regional Policy – Spatial dimension of social and demographic changes – the Czech experience – Open Days
2012 Pilotní studie krajiny Karlovarského kraje – hlavní řešitel, FŽP ČZU Praha
2012–2013 TAČR Omega Aplikace Evropské úmluvy o krajině do zásad územního rozvoje – hlavní řešitel, FŽP ČZU Praha
2010–2012 ESPON – POLYCE – Metropolization and Polycentric Development in Central Europe. EU ESPON 2013, head of the TPG team
2007–2012 Koncepce územního plánování a disparity v území. Program WD-07-07-4 MMR. hlavní řešitel, FA ČVUT Praha, spolupráce Institut ekopolitiky
2007–2012 Research project MSM 6840770006 Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území. Head of the cooperating team of the project headed by doc. Beran
2011 IRCUSE – Revitalisation study of Krásné Březno – Poloostrov in Ústí nad Labem – SPF Group
2010–2011 European Commission, DG Regional Policy – Cities of tomorrow – invited expert 2009 Srb, J. - Vorel, J. - Maier, K. - Ilík, J. – Rozvojová studie průmyslové zóny Kladno – východ. Pořizovatel město Kladno
2005–2006 Strategický plán Říčany – územně technická část – zpracovatel DHV Praha, pořizovatel Město Říčany
2005 ESPON (European Spatial Planning Observation Network) 4.1 – 2006 – úkol INTERREG Evropského rozvojového fondu (ERDF) – Dostupnost dat pro prostorové plánování v České republice – vedoucí týmu ČR, spolupráce Mgr. Čtyroký, ing. arch. J. Vorel
2008–2009 Územní studie Šumava – spoluautoři J. Mejsnarová, J. Vorel, D. Franke, T. Russe et al. Pořizovatel KÚ Jihočeského kraje
2008 Management plán pro Pražskou památkovou rezervaci – spolupráce pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy
2007 Územní plán Holedeč – koncept – spolu s ing. arch. J. Vorlem – pořizovatel Městský úřad Žatec
2006 Územní plán Výsluní – koncept – spolu s ing.arch. Kaplanem – pořizovatel Městský úřad Kadaň
2005–2006 trategický plán Říčany – územně technická část – zpracovatel DHV Praha, pořizovatel Město Říčany
2005 Studie posouzení rozvojových projektů oblasti Hájů – spolu s ing.arch. Preiningerem – pořizovatel MČ Praha 11

Vybrané publikace

 • Maier, K. a kol. – Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury. Aplikovaná certifikovaná metodika MMR 2017
 • Maier, K. Metropolitní plán je mrtev? Ať žije metropolitní plán! ERA21
 • Maier, K. – Vize, plánování a strategie rozvoje měst: příklad Prahy. In: Architektúra a urbanizmus. 2015, XLIX(3-4) 2016
 • Maier, K. - Franke, D. – Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku. Sociologický časopis 51/1 2015
 • Maier, K. - Changing planning in the Czech Republic In: Spatial planning systems and practices in Europe., p. 215-235. London, Routledge 2014
 • Maier, K. - Europeanization and Changing Planning in East-Central Europe: An Easterner's View In: Planning Practice and Research. 2012, vol. 27
 • Maier, K., Sýkora, L. – La persistencia y el cambio en la edad de la turbulencia: El caos y la complejidad del desarrollo de Praga. In: Europa: La ciudad central en el sistema urbano. Quito, OLACHI 2012
 • Maier, K. a kol. – Udržitelný rozvoj území. Grada, 2012
 • Maier K. – The pursuit of balanced territorial development: the realities and complexities of the cohesion agenda. In: Adams, N., Cotella, G., Nunes, R. Territorial development, cohesion and spatial planning. Routledge 2011
 • Maier. K. – Changing spatial pattern of East-Central Europe. In: Contemporary problems of urban and regional development. Bogucki Poznań 2011
 • Sýkora, L. - Seidlová, M. - Posová, D. – Maier K. - Sidirolulu Janků, K. - et al. Rezidenční segregace: Univerzita Karlova 2010

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.