Lidé

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

vedoucí ateliéru Maier, vedoucí Ústavu prostorového plánování

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2020
Anotace
Pořádání konference Pojďme dělat město (nebo ves) II je vyvoláno zájmem z řad představitelů obcí vyvolaným předchozí stejnojmennou konferencí konanou 25.4.2017, s podtitulem "Veřejný prostor - hledání potenciálu od zadání k realizaci". Letošní ročník bude zaměřen na aktuální téma role městských / obecních architektů. Na rozdíl od v předchozích letech proběhlých SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR" a "Politika architektury: aktuální témata", které se věnovaly problematice architektury a stavební kultury obecně a "shora" jako součásti "Politiky architektury a stavební kultury ČR" schválené vládním usnesením v roce 2015, má být konference "Pojďme dělat město (nebo ves) II" spíše odbornou platformou "zdola" k podchycení aktivních zájemců o téma, a to navíc v ideální době v polovině volebního období komunálních politiků. Konference se zaměří především na menší města a venkov. Zatímco ve větších městech podporují snahu o lepší urbánní prostředí odborníci a politici s širším rozhledem i názory vzdělanější části veřejnosti, malým městům a obcím na venkově mimo centra se věnuje podstatně menší pozornost. Zajímavým zahraničním shrnutím je materiál německé spolkové nadace Baukultur, která se věnuje obdobě Politiky architektury v Německu. V posledním reportu k tématu (Baukultur Report City and Village 2016/17) se věnuje právě tématu kvality prostředí malých měst a venkova. Jedinou obdobnou aktivitou u nás je cyklus Starostové starostům, který organizuje poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Semil Jan Farský. Pro něj je ale téma prostředí jen jedním z témat, kterým se starosta musí věnovat. Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. O své zkušenosti se s účastníky podělí řada městských architektů a představitelů měst a obcí. K účasti vyzveme doktorandy s příbuznými výzkumy, praktikující architekty, zástupce neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky. Témat
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2016
Anotace
Cílem projektu je definování standardů a kapacit pro stavby a zařízení veřejné infrastruktury, zejména pro občanské vybavení a veřejná prostranství.
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2011
Anotace
urbanismus a prostorové plánování
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2010-2012
Anotace
The project POLYCE focuses on the enhancement and strengthening of the polycentric system and the current position of every city as a metropolis and driving force of territorial cohesive development in a competitive and sustainable perspective. This interrelation between metropolisation and polycentric development is assumed to be based on a metropolis’ territorial capital
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2008-2010
Anotace
program EU - Evropský fond pro regionální rozvoj
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2007-2011
Anotace
Vytvoření koncepčního nástroje pro rozhodování o udržitelnosti koncepce územních plánů v kontextu vývoje na regionální úrovni a na základě poznatků o disparitním vývoji v území.
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2007-2011
Anotace
Hlavní cíle projektu: kritická analýza konceptu polycentricity a jeho aplikace v prostředí regionálního rozvoje ČR; identifikace a analýza existujících či potenciálních tzv. růstových zón založených na principu funkční spolupráce mezi městskými centry; vymezení území ležících mimo integrované sídelní systémy; vyhodnocení vyplývajících regionálních disparit; interpretace logiky a hierarchie prostorových vztahů v rámci českého sídelního systému; lepší zacílení nástrojů regionální politiky směřující k integraci a růstu či k udržitelné dělbě funkcí mezi jádrovými a periferními oblastmi. navržení nástrojů k posílení polycentrického rozvoje na národní a regionální úrovni s ohledem na zapojení do evropských struktur.
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2005
Anotace
Subject of the contract is the preparation of a report on the availability of spatial data covering Czech Republic. This data navigator project will be use as input for the preparation of an updated comprehensive overview on the availability of spatial data in all EU Member States, the candidate countries and current and future neighbouring countries.
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2005-2011
Anotace
Předmětem výzkumného záměru je posílit schopnost formulovat a hodnotit změny v modelech a projektech strategií udržitelného rozvoje. Budou se aplikovat nástroje a metody, které motivují občany i podnikatelské subjekty k hospodárnému užívání a spotřebě zdAplikace vyžadují řešení složitých optimalizačních úloh nelineárního charakteru s náročnou dynamikou jednotlivých vstupních parametrů a časových etap.Cílem výzkumného záměru je zvýšit přínos stavebních investic (budov i staveb) pro ekonomiku České republiky a společnost ve vybraných problémech, jejichž řešení považuje široká veřejnost za naléhavé.Těžiště řešení se zaměří na zhodnocení znalostí pro facility management, jako součásti project managementu. Uchazeč se soustředí na význam facility managementuv kontextu nákladů životního cyklu stavby, užitků a zachování dlouhodobého, udržitelného rozvo
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2005-2006
Anotace
Metodická příručka, která odborníkům, pracujícím na úseku územního plánování, pomůže k orientaci v nových předpisech. Principy a pravidla územního plánování mají sloužit: orgánům územního plánování, tj. orgánům obce a orgánům kraje, samosprávě obcí a krajů, projektantům, studentům příslušných oborů, dalším uživatelům, kteří se setkávají s územním plánováním.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.