Lidé

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

zástupce vedoucího Ústavu prostorového plánování

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2023-2024
Anotace
The ESPON EGTC plans to launch a call for tenders to identify a suitable service provider to carry out a European Research on Territorial Governance of Non-standard Geographies. The research aims at gathering knowledge and understanding on emerging functional territories regarding its definitions, delimitations, development trends and ongoing cooperation arrangements. The focus is on “functional and soft cooperation areas [other than functional urban areas] which may be regarded as new geographies”. The contract is planned to be implemented through a standard service contract with the duration of 2,5 years. This public procurement procedure is not planned to be divided into lots. The estimated value of this contract is of EUR 900,000.00, excluding VAT, over the entire term of the contract.
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2022
Anotace
V polistopadovém vývoji české demokratické společnosti se v řadách politických představitelů dlouhou dobu opomíjel význam péče o prostředí měst a obcí, ale i kulturní krajiny. Díky vládnímu usnesení "Politika architektury a stavební kultury ČR", které se v současnosti aktualizuje, se tato situace může začít systematicky měnit, pokud ve všech patrech politické moci bude vůle na její uplatnění a pokud budou vhodné vzory a doporučení i pro samosprávy. Mezi malými a středními městy a obcemi je přitom zásadní rozdíl. Některá, jako je Litomyšl, patří dokonce k evropské špičce. Většina ostatních ale strádá na nedostatku znalostí a zkušeností. Konference naváže na loňský ročník, který byl zaměřen na městského architekta a proběhl v říjnu v Praze a Dolních Břežanech. Těšil se významné účasti i přes pandemickou situaci - 45 účastníků fyzicky a 25 on line. Loňská konference přitom sama navázala první ročník, který proběhl v roce 2017 ve Žďáru nad Sázavou. Díky tomu, že se v roce 2021 nekonala ani konference Platformy městských architektů to bylo jediné setkání na toto téma. Zároveň bude Konference vítaným zdrojem informací pro aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury, tak jako tomu bylo v loňském roce a navíc i inspirativním setkáním před koncem volebního období obcí a měst, kde je možné rekapitulovat a podělit se o zkušenosti. Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. K účasti vyzveme doktorandy s příbuznými výzkumy, architekty činné v pozicích městských/obecních architektů, zástupce neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky. Tématy konference budou: 1. Příklady péče o prostředí malého a středního města se zaměřením na Litomyšl 2. Zkušenosti s úlohou jednotlivých aktérů, zejména politiky, městského architekta a úředníka 3. Nové možnosti v návaznosti na aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR Cíl konference: Pokračování platformy pro setkávání
Trvání projektu
2021
Anotace
V polistopadovém vývoji české demokratické společnosti se v řadách politických představitelů dlouhou dobu opomíjel význam péče o prostředí měst a obcí, ale i kulturní krajiny. Díky vládnímu usnesení "Politika architektury a stavební kultury ČR" se tato situace může začít systematicky změnit, pokud ve všech patrech politické moci bude vůle na její uplatnění a pokud budou vhodné vzory a doporučení i pro samosprávy. Ve větších městech podporují tuto snahu odborníci a politici s širším rozhledem i názory vzdělanější části veřejnosti. Proto se tato situace poslední roky zlepšuje. Na malých městech a v obcích na venkově mimo centra je tento proces výrazně pomalejší. V předchozích letech proběhlé SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR" a "Politika architektury: aktuální témata" se věnují této problematice z pohledu obsahu a metodiky. Konference "Pojďme dělat město (nebo ves)", která proběhla 25.4.2017, s podtitulem "Veřejný prostor - hledání potenciálu od zadání k realizaci", nastolila podobná témata, bohužel se ale nedočkala druhého ročníku. Záměr konat konferenci se bohužel nepodařilo realizovat kvůli vládním opatřením v souvislosti s pandemií. Vzhledem k zájmu z řad představitelů obcí a především pro naléhavost situace vybízí k následování. Jedinou obdobnou aktivitou je cyklus Starostové starostům, který organizuje poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Semil Jan Farský. Pro něj je ale téma prostředí jen jedním z témat, kterým se starosta musí věnovat. Oproti obecněji "shora" zaměřené konferenci k PASK má být tato spíše odborným setkáním "zdola" k podchycení aktivních zájemců o téma, a to navíc v ideální době v polovině volebního období komunálních politiků. Zajímavým zahraničním shrnutím je materiál německé spolkové nadace Baukultur, která se věnuje obdobě Politiky architektury v Německu. V reportu k tématu (Baukultur Report City and Village 2016/17) se věnuje právě tématu kvality prostředí malých měst a venkova. Konference si dává za cíl propojovat komuná
Trvání projektu
2020
Anotace
Pořádání konference Pojďme dělat město (nebo ves) II je vyvoláno zájmem z řad představitelů obcí vyvolaným předchozí stejnojmennou konferencí konanou 25.4.2017, s podtitulem "Veřejný prostor - hledání potenciálu od zadání k realizaci". Letošní ročník bude zaměřen na aktuální téma role městských / obecních architektů. Na rozdíl od v předchozích letech proběhlých SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR" a "Politika architektury: aktuální témata", které se věnovaly problematice architektury a stavební kultury obecně a "shora" jako součásti "Politiky architektury a stavební kultury ČR" schválené vládním usnesením v roce 2015, má být konference "Pojďme dělat město (nebo ves) II" spíše odbornou platformou "zdola" k podchycení aktivních zájemců o téma, a to navíc v ideální době v polovině volebního období komunálních politiků. Konference se zaměří především na menší města a venkov. Zatímco ve větších městech podporují snahu o lepší urbánní prostředí odborníci a politici s širším rozhledem i názory vzdělanější části veřejnosti, malým městům a obcím na venkově mimo centra se věnuje podstatně menší pozornost. Zajímavým zahraničním shrnutím je materiál německé spolkové nadace Baukultur, která se věnuje obdobě Politiky architektury v Německu. V posledním reportu k tématu (Baukultur Report City and Village 2016/17) se věnuje právě tématu kvality prostředí malých měst a venkova. Jedinou obdobnou aktivitou u nás je cyklus Starostové starostům, který organizuje poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Semil Jan Farský. Pro něj je ale téma prostředí jen jedním z témat, kterým se starosta musí věnovat. Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. O své zkušenosti se s účastníky podělí řada městských architektů a představitelů měst a obcí. K účasti vyzveme doktorandy s příbuznými výzkumy, praktikující architekty, zástupce neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky. Témat
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Výzkum je částí rešeršní a praktické fáze disertační práce na téma Město krátkých vzdáleností - ekonomické souvislosti a územní plánování. Projekt se zaměřuje na získání údajů o velkých rozvojových projektech u nás a v zahraničí a sběru realitních dat, na kterých budou dále v rámci disertace sestaveny modely procesů pro sladění veřejných zájmů s cíli developerů při rozvoji velkých projektů. Klíčové údaje budou získávány též formou interview s představiteli veřejného sektoru a soukromých stavebníků ve vybraných zahraničních případových projektech v Německu, Rakousku, Velké Británii a Francii. Grant by měl sloužit k úhradě cestovních výdajů a pořízení odborné literatury.
Trvání projektu
2016
Anotace
Cílem projektu je definování standardů a kapacit pro stavby a zařízení veřejné infrastruktury, zejména pro občanské vybavení a veřejná prostranství.
Hlavní řešitel
Felcman, J.
Trvání projektu
2015-2016
Anotace
Cílem projektu je vytvoření nástrojů a postupů, pomocí kterých bude možné maximálně objektivně vyhodnocovat potenciál městských lokalit z pohledu dostupnosti základních aktivit obyvatel města. Vývoj nástrojů bude proveden na základě analýzy stávajících měst. Předmětem analýzy budou parametry indikované z předchozí rešerše faktorů atraktivity obytného území, jako je dostupnost krajiny v okolí města a centra města, využití MHD a nabídka veřejné vybavenosti v obytné lokalitě / čtvrti. V podrobnějším měřítku budou prověřovány skutečné potřeby obyvatel města a jejich návyky týkající se cestování za jednotlivými aktivitami. Syntéza získaných dat a jejich statistické zpracování povede k formulaci obecných závěrů, které bude možné aplikovat při návrhu urbanistických zásahů do stávajících lokalit i při návrhu nových rozvojových lokalit. Stejně tak budou v rámci projektu otestovány jednotlivé nástroje hodnocení, které mohou být následně využity v praxi.
Hlavní řešitel
Pospíšil, M.
Trvání projektu
2013
Anotace
Výzkum bude součástí rešeršní fáze disertační práce Transformace starých těžebních regionů. Hlavní náplň výzkumu bude tvořit sociologický výzkum - dotazníkové šetření, které se zaměří na šetření v oblasti Podkrušnohoří. Výzkum je cílen na 2 skupiny respondentů, jednak na místní obyvatelstvo, jednak na představitele místních municipalit (OÚ, MěÚ).Výzkum má prošetřit klíčové faktory mající vliv na soudržnost obyvatel v území a jejich vztah k území. Dále bude analyzovat vůli a flexibilitu obyvatelstva přizpůsobit se prostorovým a kvalitativním transformačním procesům regionu v závislosti na proměnách enviromentální, ekonomické i sociální struktury oblasti.
Trvání projektu
2011
Anotace
urbanismus a prostorové plánování

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.