Lidé

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

vedoucí ateliéru Maier, zástupce vedoucího Ústavu prostorového plánování

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2022
Anotace
V polistopadovém vývoji české demokratické společnosti se v řadách politických představitelů dlouhou dobu opomíjel význam péče o prostředí měst a obcí, ale i kulturní krajiny. Díky vládnímu usnesení "Politika architektury a stavební kultury ČR", které se v současnosti aktualizuje, se tato situace může začít systematicky měnit, pokud ve všech patrech politické moci bude vůle na její uplatnění a pokud budou vhodné vzory a doporučení i pro samosprávy. Mezi malými a středními městy a obcemi je přitom zásadní rozdíl. Některá, jako je Litomyšl, patří dokonce k evropské špičce. Většina ostatních ale strádá na nedostatku znalostí a zkušeností. Konference naváže na loňský ročník, který byl zaměřen na městského architekta a proběhl v říjnu v Praze a Dolních Břežanech. Těšil se významné účasti i přes pandemickou situaci - 45 účastníků fyzicky a 25 on line. Loňská konference přitom sama navázala první ročník, který proběhl v roce 2017 ve Žďáru nad Sázavou. Díky tomu, že se v roce 2021 nekonala ani konference Platformy městských architektů to bylo jediné setkání na toto téma. Zároveň bude Konference vítaným zdrojem informací pro aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury, tak jako tomu bylo v loňském roce a navíc i inspirativním setkáním před koncem volebního období obcí a měst, kde je možné rekapitulovat a podělit se o zkušenosti. Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. K účasti vyzveme doktorandy s příbuznými výzkumy, architekty činné v pozicích městských/obecních architektů, zástupce neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky. Tématy konference budou: 1. Příklady péče o prostředí malého a středního města se zaměřením na Litomyšl 2. Zkušenosti s úlohou jednotlivých aktérů, zejména politiky, městského architekta a úředníka 3. Nové možnosti v návaznosti na aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR Cíl konference: Pokračování platformy pro setkávání
Trvání projektu
2021
Anotace
V polistopadovém vývoji české demokratické společnosti se v řadách politických představitelů dlouhou dobu opomíjel význam péče o prostředí měst a obcí, ale i kulturní krajiny. Díky vládnímu usnesení "Politika architektury a stavební kultury ČR" se tato situace může začít systematicky změnit, pokud ve všech patrech politické moci bude vůle na její uplatnění a pokud budou vhodné vzory a doporučení i pro samosprávy. Ve větších městech podporují tuto snahu odborníci a politici s širším rozhledem i názory vzdělanější části veřejnosti. Proto se tato situace poslední roky zlepšuje. Na malých městech a v obcích na venkově mimo centra je tento proces výrazně pomalejší. V předchozích letech proběhlé SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR" a "Politika architektury: aktuální témata" se věnují této problematice z pohledu obsahu a metodiky. Konference "Pojďme dělat město (nebo ves)", která proběhla 25.4.2017, s podtitulem "Veřejný prostor - hledání potenciálu od zadání k realizaci", nastolila podobná témata, bohužel se ale nedočkala druhého ročníku. Záměr konat konferenci se bohužel nepodařilo realizovat kvůli vládním opatřením v souvislosti s pandemií. Vzhledem k zájmu z řad představitelů obcí a především pro naléhavost situace vybízí k následování. Jedinou obdobnou aktivitou je cyklus Starostové starostům, který organizuje poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Semil Jan Farský. Pro něj je ale téma prostředí jen jedním z témat, kterým se starosta musí věnovat. Oproti obecněji "shora" zaměřené konferenci k PASK má být tato spíše odborným setkáním "zdola" k podchycení aktivních zájemců o téma, a to navíc v ideální době v polovině volebního období komunálních politiků. Zajímavým zahraničním shrnutím je materiál německé spolkové nadace Baukultur, která se věnuje obdobě Politiky architektury v Německu. V reportu k tématu (Baukultur Report City and Village 2016/17) se věnuje právě tématu kvality prostředí malých měst a venkova. Konference si dává za cíl propojovat komuná
Trvání projektu
2020
Anotace
Pořádání konference Pojďme dělat město (nebo ves) II je vyvoláno zájmem z řad představitelů obcí vyvolaným předchozí stejnojmennou konferencí konanou 25.4.2017, s podtitulem "Veřejný prostor - hledání potenciálu od zadání k realizaci". Letošní ročník bude zaměřen na aktuální téma role městských / obecních architektů. Na rozdíl od v předchozích letech proběhlých SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR" a "Politika architektury: aktuální témata", které se věnovaly problematice architektury a stavební kultury obecně a "shora" jako součásti "Politiky architektury a stavební kultury ČR" schválené vládním usnesením v roce 2015, má být konference "Pojďme dělat město (nebo ves) II" spíše odbornou platformou "zdola" k podchycení aktivních zájemců o téma, a to navíc v ideální době v polovině volebního období komunálních politiků. Konference se zaměří především na menší města a venkov. Zatímco ve větších městech podporují snahu o lepší urbánní prostředí odborníci a politici s širším rozhledem i názory vzdělanější části veřejnosti, malým městům a obcím na venkově mimo centra se věnuje podstatně menší pozornost. Zajímavým zahraničním shrnutím je materiál německé spolkové nadace Baukultur, která se věnuje obdobě Politiky architektury v Německu. V posledním reportu k tématu (Baukultur Report City and Village 2016/17) se věnuje právě tématu kvality prostředí malých měst a venkova. Jedinou obdobnou aktivitou u nás je cyklus Starostové starostům, který organizuje poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Semil Jan Farský. Pro něj je ale téma prostředí jen jedním z témat, kterým se starosta musí věnovat. Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. O své zkušenosti se s účastníky podělí řada městských architektů a představitelů měst a obcí. K účasti vyzveme doktorandy s příbuznými výzkumy, praktikující architekty, zástupce neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky. Témat
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Výzkum je částí rešeršní a praktické fáze disertační práce na téma Město krátkých vzdáleností - ekonomické souvislosti a územní plánování. Projekt se zaměřuje na získání údajů o velkých rozvojových projektech u nás a v zahraničí a sběru realitních dat, na kterých budou dále v rámci disertace sestaveny modely procesů pro sladění veřejných zájmů s cíli developerů při rozvoji velkých projektů. Klíčové údaje budou získávány též formou interview s představiteli veřejného sektoru a soukromých stavebníků ve vybraných zahraničních případových projektech v Německu, Rakousku, Velké Británii a Francii. Grant by měl sloužit k úhradě cestovních výdajů a pořízení odborné literatury.
Trvání projektu
2016
Anotace
Cílem projektu je definování standardů a kapacit pro stavby a zařízení veřejné infrastruktury, zejména pro občanské vybavení a veřejná prostranství.
Hlavní řešitel
Felcman, J.
Trvání projektu
2015-2016
Anotace
Cílem projektu je vytvoření nástrojů a postupů, pomocí kterých bude možné maximálně objektivně vyhodnocovat potenciál městských lokalit z pohledu dostupnosti základních aktivit obyvatel města. Vývoj nástrojů bude proveden na základě analýzy stávajících měst. Předmětem analýzy budou parametry indikované z předchozí rešerše faktorů atraktivity obytného území, jako je dostupnost krajiny v okolí města a centra města, využití MHD a nabídka veřejné vybavenosti v obytné lokalitě / čtvrti. V podrobnějším měřítku budou prověřovány skutečné potřeby obyvatel města a jejich návyky týkající se cestování za jednotlivými aktivitami. Syntéza získaných dat a jejich statistické zpracování povede k formulaci obecných závěrů, které bude možné aplikovat při návrhu urbanistických zásahů do stávajících lokalit i při návrhu nových rozvojových lokalit. Stejně tak budou v rámci projektu otestovány jednotlivé nástroje hodnocení, které mohou být následně využity v praxi.
Hlavní řešitel
Pospíšil, M.
Trvání projektu
2013
Anotace
Výzkum bude součástí rešeršní fáze disertační práce Transformace starých těžebních regionů. Hlavní náplň výzkumu bude tvořit sociologický výzkum - dotazníkové šetření, které se zaměří na šetření v oblasti Podkrušnohoří. Výzkum je cílen na 2 skupiny respondentů, jednak na místní obyvatelstvo, jednak na představitele místních municipalit (OÚ, MěÚ).Výzkum má prošetřit klíčové faktory mající vliv na soudržnost obyvatel v území a jejich vztah k území. Dále bude analyzovat vůli a flexibilitu obyvatelstva přizpůsobit se prostorovým a kvalitativním transformačním procesům regionu v závislosti na proměnách enviromentální, ekonomické i sociální struktury oblasti.
Trvání projektu
2011
Anotace
urbanismus a prostorové plánování
Hlavní řešitel
Maier, K.
Trvání projektu
2010-2012
Anotace
The project POLYCE focuses on the enhancement and strengthening of the polycentric system and the current position of every city as a metropolis and driving force of territorial cohesive development in a competitive and sustainable perspective. This interrelation between metropolisation and polycentric development is assumed to be based on a metropolis’ territorial capital

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.