Lidé

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

vedoucí ateliéru Maier, vedoucí Ústavu prostorového plánování

Autoři
Řezáč, V. - Maier, K., - Jablonská, L.
Publikováno v
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)
Anotace
Dokument obsahuje metodiku pro stanovení podílu stavebníka na výdajích obce nebo městské části na pořízení veřejné infrastruktury. Návrh vychází z analýzy poznatků ze zahraničí (analyzováno 7 zemí) a přihlíží k podmínkám v České republice, zejména k právní úpravě územního plánování a postavení a hospodaření obcí. Zvolený postup byl posouzen též z hledisek organizačních nároků, ekonomických přínosů a rizik negativních dopadů na rozvoj území. Metodika bere v úvahu dostupnost potřebných vstupních dat a náročnost jejich zpracování vzhledem ke kapacitám obcí zejména s ohledem na potřebu pravidelné aktualizace podmínek spoluúčasti. Metodika byla schválena zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 2. března 2020.
Autoři
Řezáč, V. - Maier, K., - Jablonská, L.
Publikováno v
[Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Výsledky promítnuté do směrnic a nelegisl. předpisů
Anotace
Dokument obsahuje metodiku pro stanovení podílu stavebníka na výdajích obce nebo městské části na pořízení veřejné infrastruktury. Návrh vychází z analýzy poznatků ze zahraničí (analyzováno 7 zemí) a přihlíží k podmínkám v České republice, zejména k právní úpravě územního plánování a postavení a hospodaření obcí. Zvolený postup byl posouzen též z hledisek organizačních nároků, ekonomických přínosů a rizik negativních dopadů na rozvoj území. Metodika bere v úvahu dostupnost potřebných vstupních dat a náročnost jejich zpracování vzhledem ke kapacitám obcí zejména s ohledem na potřebu pravidelné aktualizace podmínek spoluúčasti. Metodika byla schválena zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 2. března 2020.
Autoři
Maier, K.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2019, XXII(5), 8-16. ISSN 1212-0855.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Jak se v posledních třiceti letech vyvíjelo prostorové plánování, tedy naše územní plánování plus regionální politika a rozvojové strategie? Aniž bych usiloval o nějakou dokonalou úplnost, pokusil jsem se o jakousi periodizaci tohoto období, popis hlavních změn, ke kterým v jednotlivých obdobích došlo jak ve vnějším prostředí prostorového plánování, tak i uvnitř jeho jednotlivých součástí, především pak v územním plánování, a v neposlední řadě i o zhodnocení role urbanistů v jednotlivých fázích těchto proměn.
Autoři
Řezáč, V. - Maier, K., - Jablonská, L.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Metodika řeší způsob určení spoluúčasti soukromých stavebníků na veřejné infrastruktuře obcí. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru musí být založena no oboustranné výhodnosti, transparentnosti, předvídatelnosti a férovosti.
Autoři
Damurski, L. - Pluta, J. - Maier, K., - Andersen, H.
Publikováno v
Bulletin of Geography, Socio-Economic Series. 2019, 2019(43), 91-106. ISSN 1732-4254.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Local service centres play a vital role in shaping the quality of life in urban neighbourhoods. They offer access to essential everyday services (shops, education, healthcare, personal services) and to public spaces. If they are properly planned and managed, they can bring particular added values to the local community, such as social integration and territorial identification. We present the results of in-depth interviews with local actors (local authorities, municipality officials, town planners, non-governmental organisations, local leaders) in Poland (Wrocław, Siechnice, Ostrów Wielkopolski, Warszawa and Zabierzów), Czech Republic (Prague) and Denmark (Copenhagen).
Autoři
Maier, K. - Šindlerová, V.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2018, XXI(2), 14-25. ISSN 1212-0855.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek seznamuje se standardy dostupnosti veřejné infrastruktury, především základního občanského vybavení, které mají uplatnění v činnostech územního plánování.
Autoři
Maier, K.
Publikováno v
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, 2018. p. 21-39. ISBN 978-80-01-06515-0.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Rozvojem nových technologií a v poslední době též dopady klimatických změn narůstá význam rizik pohrom s nimi spojených. Protože nelze zajistit stoprocentní ochranu před pohromami, hledá se „přijatelné riziko“. Jeho přijatelnost ale není věcí pouze expertních metodami, protože má i sociální a politickou dimenzi. Praxe posuzování rizik nicméně převážně zůstává věcí expertů. Územní rozměr rizik může být výrazně omezen prostorovým (strategickým a územním) plánováním, které aplikuje řadu limitů využití území. Pro hodnocení možných rizik projektů a koncepcí na životní prostředí ex ante jsou vyžadovány procesy EIA a SEA. Účast ne-expertů má podobu veřejných projednání odborných posudků vlivů.
Autoři
Vozáb, J. - Čekajle, V. - Friedek, P. - Maier, K. - Vorel, J. - Jovanovič, P. - Kadlec, V. - Hanušová, J. - Valdmanová, M., - Vlasák, T.
Publikováno v
[Applied Certified Methodology] 2016.
Rok
2016
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Postup hodnocení ex-ante územních dopadů připravovaných záměrů především z ESIF. Metodologicky je metodika inspirována principy territorial impact assessment (TIA).
Autoři
Maier, K.
Publikováno v
ERA21. 2016, 12-13. ISSN 1801-089X.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Anotace
Problémy s dokončováním Metropolitního plánu Prahy otevírají možnost využívat i jiných forem plánování pro město.
Autoři
Maier, K. - Vorel, J. - Šindlerová, V., - Peltan, T.
Publikováno v
[Applied Certified Methodology] 2016.
Rok
2016
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Standardy pro zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území, pro určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci a pro analýzy v územně plánovací dokumentaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.