Lidé

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

odborný asistent ateliéru Kohout–Tichý a garant předmětu Nauka o stavbách II

Vzdělání a pedagogické tituly

2016 docent pro obor architektura

1996-2005 FA ČVUT – doktorské studium Teorie architektury se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení, Ph.D.

1989-1996 FA ČVUT – magisterské, Ing. arch

1993 Letní škola architektury Liberec

1987 – 1989 Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze

Odborná činnost

2015 – dosud OSN / člen Poradního sboru Real Estate Market při UNECE Výboru pro bydlení a management

2013 – 2014 HELPS – expertní skupina zaměřující se na seniorské bydlení / člen

2012 – dosud UNIT Architekti s.r.o. / architekt, společník a jednatel

2012 – dosud Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy / člen pracovní skupiny pro Pražské stavební předpisy

2011 – 2012 Národní program stárnutí, Ministerstvo práce a sociálních věcí / člen poradní skupiny

2011 – 2012 Česká komora architektů – pracovní skupina Bydlení / člen, sekretář pracovní skupiny Bydlení, příprava podkladů nové koncepce bydlení v ČR, pro Ministerstvo pro místní rozvoj

2010 – dosud Centrum kvality bydlení o.s. /spoluzakladatel (s M.Kohoutem a J.Plosem), člen výboru, výzkumník

2000 – 2012 JIRAN KOHOUT architekti s.r.o. / vedoucí projektů

1999 – 2000 Dune Corporation / architekt

1998 Spolupráce s Martinem Roubíkem a Reginou Loukotovou / architekt

1996 Studio MŠAA Michala Šrámka / architekt

1995 Architekturbüro Peter Lanz – Munchen / praxe - architekt

1993 – 1994 Architekturbüro Ivan Považan – Frankfurt am Main / praxe - architekt

1992 – 1994 Studio VM Vlada Miluniče / praxe – architekt

Pedagogická a akademická činnost

2020 – dosud Garant předmětu Navrhování staveb II. – Obytné stavby na FA ČVUT

2019 – dosud Building Theory V – cvičení v předmětu anglického programu výuky na FA ČVUT

2014 Přednášející - Fakulta sociálních věd UK, Praha

2012 – 2019 Koordinátor a vedoucí cvičení k předmětu Navrhování staveb II. – Obytné stavby na FA ČVUT

2011 – dosud Přednášející a zkoušející předmětu Navrhování staveb II. – Obytné stavby na FA ČVUT

2010 – dosud Odborný asistent v ateliéru Kohout – Tichý na FA ČVUT – společné vedení ateliéru

2010 – dosud Fakulta architektury ČVUT v Praze / pedagog,

2007 – 2010 Externí pedagog na FA ČVUT

1988 – 1999 Asistent v ateliéru arch. Jeníčka na FA ČVUT (v rámci doktorandského studia)

Členství v odborných orgánech

2022 Pracovní skupina Udržitelnost ČKA

2021 externí člen autorského týmu Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze, IPR

2019 – 2021 člen pracovní skupiny Koncepce bydlení 2021+, MMR

2018 – dosud Redakční rada časopisu Architect+

2018 člen expertní skupiny Indikátory kvality života v oblasti bydlení, Úřad vlády ČR

2016 – dosud člen „Boardu“ a garant sekce pro bydlení na sídlištích v rámci pravidelné mezinárodní konference pro doktorandy DOCONF v Budapešti

2011 – 2012 Pracovní skupina pro bydlení ČKA

2011 – dosud Pracovní skupina pro Pražské stavební předpisy IPR

2010 – dosud Centrum kvality bydlení - člen výboru

Knižní publikace

2021 Plánování města – Příručka mladého urbanisty, FA ČVUT

2021 Ostrava: Sídliště, jak dál?, VŠB – TU Ostrava, CKB

2021 Stavět jinak – Koordinovaná výstavba obytných lokalit, UNIT architekti, Praha

2020 Indikátory udržitelného rozvoje v oblasti bydlení, výzkumný projekt a metodika pro NSZM ČR

2019 Komunitní dům seniorů 2016–2018, Brno: Ústav územního rozvoje .

2018 Kohout M., Tichý D., Katalog k výstavě „Jak jsme chtěli bydlet“ ISBN:978-80-88161-11-0

2018 Kohout M., Tichý D., Katalog ateliérových projektů studentů FA ČVUT, „Budějovická metropolitní subcentrum očima studentů, ISBN978-80-01-06416--0

2016 Kohout, M.; Tichý, D.; Tittl, F.; Kubánková, J.; Doležalová, Š.: Sídliště, jak dál?

Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-05905-0

2016 Kohout, M.; Tichý, D.; Tittl, F.; Doležalová, Š.: Hromadné bydlení - Systematika prostorových typů, Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05848-0

2015 KOHOUT Michal, TITTL Filip, KARÁSEK Jan, TICHÝ David, Analýzy vrstev a procesů – Části/ Mezoúroveň II.

2015 Tittl, F.; Tichý, D.; Doležalová, Š.; Kohout, M.: Housing Estates Transformation: Long Term Strategy and Small Scale Interventions. Case Study of Housing Estate Spořilov, Jilemnice, CZ
In: 2nd International Conference: Global Dwelling Housing Regeneration Strategie: Abstract Proceedings. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2015, pp. 7-17. ISBN 978-80-227-4445-4

2015 KOHOUT Michal / TITTL Filip / TICHÝ David / KARÁSEK Jan / DOLEŽALOVÁ Šárka: Tým meziúroveň II: dílčí plán, součást Metodiky zadávání územních plánů, FA ČVUT, Praha.

2015 Kohout, M.; Tichý, D.; Lípová, V.; Medunová, A.: Osnova modelů bydlení vč. základního prostorového a technického standardu pro potřeby Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025, výzkumná zpráva

2015 Kohout, M.; Tichý, D.; Lípová, V.: Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry, výzkumná zpráva

2014 KOHOUT, Michal, František ŠTÁFEK, David TICHÝ a Filip TITTL. Můj dům, naše ulice: individuální bydlení a jeho koordinovaná výstavba. 1. vyd. Praha: Zlatý řez, 2014, s. 20 - 29. ISBN 978-80-87068-11-3.

2014 TICHÝ David / TITTL Filip / HNILIČKA Pavel / PINTOVÁ KRÁLOVÁ Renata / FALTUSOVÁ Eva: Pražské stavební předpisy 2014 s aktualizovaným odůvodněním. IPR Praha, ISBN 978-80-87931-17-2

2014 KOHOUT Michal / TICHÝ David / TITTL Filip: Housing estates, what´s next?, in ČECHOVÁ, Kateřina, Roman ČERBÁK, Jana KAPIČKOVÁ, Michal KOHOUT, Veronika KOMMOVÁ, Jarin KROUZ, Diana KUNEŠOVÁ, Dmytro NIKITIN, Vít RÝPAR, et al. Transformation of Urban Structures in Global World: proceedings of the international doctoral conference 2. First edition. 85 stran. ISBN 978-80-7392-239-9.

Výzkumy

2021-2023 Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR, TAČR Prostředí pro život

2021 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy, TAČR TL02000173

2021 Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení, TAČR

2021 Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení a organizaci veřejného prostranství, TAČR BETA TIRSMMR916

2021 Směrnice pro vytvoření zadání investora pro městskou bytovou výstavbu hl. m. Prahy, expertní spolupráce pro PDS, IPR Praha

2020 Indikátory udržitelného rozvoje v oblasti bydlení, výzkumný projekt a metodika pro Národní síť zdravých měst ČR

2019 – 2020 spoluautor Koncepce rozvoje služeb pro Pražany seniorského věku do r. 2030 (Pražské seniorské bydlení), odbor SOV MHMP

2019 – 2020 Analýzy a doporučení na zvýšení dostupnosti bydlení v České republice / Housing Affordability in Cities in the Czech Republic, OECD, MMR, spolupráce na dokumentu

2019 Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech, TAČR, Praha: FA MÚVS ČVUT, využití pro veřejnou správu jako podklad návrhu strategických plánů měst, politik bydlení a legislativních změn

2018 Modely sociálního bydlení v sociálních domovech pro dlouhodobé bydlení, výzkumná zpráva pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha: ČVUT

2017 TAČR - Certifikovaná metodika Sociální bydlení – Příprava projektů, pro MPSV

2017 TAČR - Certifikovaná metodika Tržní selhání v oblasti bydlení, pro Sociologický ústav AV ČR, MMR

2016 – 2022 Lektor „Pražské stavební předpisy“, pravidelné vzdělávací semináře

2015 Systematika Koncepce rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy (UNIT architekti, IPR Praha)

2013 - 2015 Výzkumný projekt Zadávání územních plánů (tým mezoúroveň II – dílčí plán) – výzkum organizace prostředí nástrojů měřítkové úrovně dílčího plánu (UNIT architekti / FA ČVUT)

2014 - 2015 “Sídliště, jak dál?” výzkumný projekt zabývající se možnostmi transformace sídlišť (FA ČVUT / Centrum kvality bydlení)

2015 Vzorové projekty seniorského bydlení, pro Státní fond rozvoje bydlení, FA ČVUT, FSv ČVUT Praha

2015 výzkumná zpráva “Modely sociálního bydlení” prezentační materiál pro potřeby koncepce sociálního bydlení České republiky pro MPSV ČR

2014 Analýzy typologických a stavebně technických standardů pro potřeby zákona o sociálním bydlení (FA ČVUT)

2013 poradenská činnost při tvorbě »Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 – 2017»

2012 poradenská činnost při tvorbě Koncepce politiky bydlení do roku 2020 pro MMR

2012 – 2014 Evropský grantový projekt OPPA / Inovace předmětu Navrhování staveb II.

2012 – 2013 GAČR - Výzkum využití sociologických metod pro analýzu nerovnováhy na trhu bydlení ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR / člen řešitelského týmu

2012 výzkumná zpráva, Obecně technické požadavky na výstavbu v Praze – Analýza stávajícího předpisu

2012 výzkumná zpráva « Obecně technické požadavky na výstavbu v Praze - Rešerše zahraničních systémů stavební regulace » pro Útvar rozvoje města

2011 Databáze obytných souborů (CKB)

2009 výzkumná zpráva “Standardy prostorového řešení: soubor dům – byt”, team A2, FA ČVUT

Vybrané projekty a realizace

2022 Obytný soubor Jilemnice Nouzov, realizace (UNIT architekti)

2021 Náměstí Bohumila Hrabala, studie veřejného prostranství (UNIT architekti)

2020 Škola sv. Augustina v Krči, adaptace a rozšíření, studie, Praha, realizace (UNIT architekti)

2019 - dosud Hotel Absolutum, Praha 7 Holešovice, DSP (UNIT architekti)

2019 – 2007 Rekonstrukce a dostavba bytového domu Krakovská 13 – realizace (UNIT architekti)

2018 - dosud Komunitní bydlení pro seniory Rokytnice, DPS (UNIT architekti)

2017 - dosud Dům seniorů Poštovka, Praha 5, v realizaci (UNIT architekti)

2017 Dva domy v Třeboni – projekt (UNIT architekti)

2016 - dosud Rekonstrukce a dostavba domu U Zlatého stromu Dlouhá, Praha 1, DSP (UNIT architekti)

2016 Bytový dům Jenerálka, studie, DUR (UNIT architekti)

2016 Bytový dům Teplická, studie, DUR (UNIT architekti)

2016 Rodinný dům Klánovice, studie (UNIT architekti)

2015 Senior Cohousing Hloubětín (UNIT architekti)

2015 Vzorové projekty seniorského bydlení pro Státní fond rozvoje bydlení (4x DSP) (UNIT architekti)

2013 Studie konceptu prodejen ZOOT (UNIT architekti)

2012 Obytný soubor Na Vackově, realizace

2012 Office building Railway, Praha (UNIT architekti)

2011 Objemová a zadávací studie Centra pro seniory, Hudečkova, Praha 4 (JKA)

2011 Typové projekty Senior Cohousing a Junior Cohousing – studie (JKA)

2010 Dům s pečovatelskou službou Kutná Hora – DSP (JKA)

2009 Bytový dům Tulipa Karlín – DÚR (JKA)

2009 Koncertní síň Háje – studie (JKA)

2008 Zelený most Vysočany, Praha 9 – hotel, administrativa, komerce, služby, sport, bydlení, studie (JKA)

2008, 2010 Bytový soubor Sluníčková zahrada, Lysá nad Labem - studie, DUR (JKA)

2007 - 2010 Rodinný dům Vonoklasy, realizace (JKA, UNIT)

2008 Vila Trnová - 4 bj, studie, DÚR, DSP, DPP (JKA)

2005 - 2008 Bytový dům Jeseniova, 204 bj, realizace (JKA)

2007 Bytový dům Letňany, Praha 18 – studie (JKA)

Office building Kačerov, studie (JKA – 2008 Ekotunel Kačerov, Praha 4 - hotel, administrativa, komerce, služby, bydlení, parking, studie (JKA)

2007 Rodinný dům Oldřichov (Jizerské hory), studie, DÚR+DSP,DPS (JKA)

2007 Rodinný dům Kadlec - Záhrabská, studie (JKA)

2007 centrum přírodní medicíny Trnová – studie, DSP (JKA)

2006 – 2005 Obytný soubor Jahodnice II (rodinné bydlení), 142 rd + 118 bj, Praha 14,studie, DÚR (JKA)

2006 Rodinný dům Křeslice, studie (JKA)

2006 West Gate, Praha Nové Butovice – bydlení 665 bj, administrativa, komerce, studie, změna DÚR (JKA)

2006 Bytové domy Dřevčická, Praha Malešice – studie (JKA)

2006 Penzion Jinočany - studie (JKA)

2006 Jahodnice II, ověřovací studie základní a mateřské školy (JKA)

2006 Jahodnice II, ověřovací studie sportovního areálu (JKA)

2005 Rekonstrukce a půdní vestavba – bytový dům U Nikolajky, Praha 5, studie, DSP (JKA)

2005 - 2003 Obytný soubor Jahodnice, Praha 14, 679 bj. úprava ÚPn, studie, DÚR (JKA)

2005 Bytový dům Plynární, Praha 7 – studie (JKA)

2004 Bytový dům Petržílkova, Praha Nové Butovice – 2 x studie ( JKA)

2002 - 2004 Bytový dům Trojský vrch, Praha 8, Troja – 750 B.J. , změna stavby před dokončením, DPP

2003 Obytný soubor- Nové Dvory, ověřovací studie (JKA)

2003 Tenisový klub Litoměřice - novostavba šaten a klubovny, studie (JKA)

2002 Lokalita „Národní“– objemová zastavovací studie (JKA, Rajniš a Šrámková)

2002 Hotel a bytové domy Rubeška II - Praha 9, Vysočany, 204 bj., návrh stavby (JKA, Roubík a Loukotová)

2001 - 2006 Bytový dům, Na Dlážděnce, Praha 8 – Kobylisy, 43 bj., úprava ÚPn, studie, 2 x DÚR, 2 x DSP, změna stavby před dokončením, 2 x DPP (JKA)

1998 Nástavba budovy Delta, Zelený pruh Praha 4 – 16 b.j., studie, DÚR, DSP

1996 Bytový areál Hvězda, Praha Petřiny, studie, DÚR (s Vlado Miluničem)

Vybrané projekty územního rozvoje

2022 Uzemní studie Táborská kasárna, Benešov, (UNIT architekti)

2021 Urbanistická studie Lochkov (UNIT architekti)

2021 Urbanistická studie Kyje (UNIT architekti)

2020 Územní plán Nepomuk, (UNIT architekti)

2020 Územní studie Libuš, (UNIT architekti)

2020 Územní studie Palmovka, (UNIT architekti)

2020 Regulační plán Pardubice – Mlýnský ostrov, (UNIT architekti)

2020 Urbanistická studie Pardubice Prokopka, (UNIT architekti)

2020 Územní studie Říčany přednádraží (UNIT architekti)

2018 Územní studie Komořany, (UNIT architekti)

2018 Urbanistická vize Palmovecký Kopec (UNIT architekti)

2018 Územní studie transformace areálu JZD Jenštejn (UNIT architekti)

2018 Urbanistická studie veřejných prostranství centra Liběchova (UNIT architekti)

2018 Urbanistická stude-Generel veřejných prostranství Praha 4 (UNIT architekti)

2018 Urbanistický studie - Areál kolejí VŠE Jarov – studie parteru (UNIT architekti)

2018 Návrh specifického mobiliáře v ulici Na Žertvách a u Divadla pod Palmovkou v Praze 8 (UNIT architekti)

2018 Studie předprostoru nové budovy úřadu městské části Praha 8 (UNIT architekti)

2018 Návrh úprav veřejného prostranství křižovatky Palmovka v Praze 8(UNIT architekti)

2018 Urbanisticko-architektonická studie Železniční zastávka Karlín (UNIT architekti)

2018 Intervence Palmovka – kontejnerová kavárna a infocentrum s rozhlednou (UNIT architekti)

2018 Generel veřejných prostranství Praha 4, (UNIT architekti)

2017 Experimentální územní plán města Štětí, (UNIT architekti)

2017 Mlýnský ostrov Pardubice – urbanistická studie a regulační plán, (UNIT architekti)

2017 Generel veřejných prostranství Praha 10 a Praha 4, (UNIT architekti)

2016 Urbanistická studie sídliště Školní ve Štětí (CKB)

2015 - 2016 Urbanistická studie sídliště Spořilov v Jilemnici (UNIT architekti)

2017 Územní plán Nepomuk (UNIT architekti)

2017 Územní plán Štětí (UNIT architekti)

2017 Územní studie Dehtáry, Za Zahradami (UNIT architekti)

2017 Urbanistická vize města Nepomuk (UNIT architekti)

2017 Analytická studie oblasti Palmovka- urbanistická studie (UNIT architekti)

2017 Generel veřejných prostranství Nové Vršovice (UNIT architekti)

2016 Studie parteru ulic a vnitrobloků sídliště Školní ve Štětí (CKB)

2015 - 2016 Urbanistická studie sídliště Spořilov v Jilemnici (CKB)

2015 – 2016 Urbanistická studie Jilemnice (UNIT architekti)

2012 Zastavovací studie Waltrovka, Praha 5 – Jinonice (UNIT architekti)

2008 - 2009 Územní plán města Khanaquin, Irák (JKA)

2008 Reitknechtka a okolí ulice 5.května, Praha 4 - urbanistická studie zastavitelnosti území (JKA)

2008 Podolská, Praha 4 – ověřovací urbanistická studie území (JKA)

2008 Praha 4 – změny územního plánu, (JKA), - Budějovická, Praha 4 – strategie rozvoje území, urbanisticko architektonická studie (JKA)

2008 Dívčí hrady - urbanistická studie zastavitelnosti území (JKA)

2007 Pankrácká pláň, Praha 4 – strategie rozvoje území, urbanisticko architektonická studie (JKA)

2005 Obytný soubor Stodůlky, Praha 5 – ověřovací urbanistická studie (JKA)

Vybraná ocenění

2022 Florenc 21, Praha, mezinárodní urbanistická soutěž, 1. místo

2021 Obytná čtvrť dvorce, Tábor, soutěžní workshop, 2. místo

2019 Urbanistická studie Pardubice Prokopka, – investorská soutěž – 1. místo

2018 Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, Brno, soutěž, 3. místo

2018 Bydlení seniorů s komunitním centrem Poštovka, Praha 5, 1. místo

2017 Na Kaménkách – Brno, Černovice, urbanistická soutěž, 2. místo

2016 Pardubice „Mlýnský Ostrov“, soutěžní workshop, 1. místo

2016 Budoucnost centra Brna, mezinárodní urbanistická soutěž, 1. místo

2016 Česká cena za architekturu – výjimečný počin, Pražské stavební předpisy

2016 Rekonstrukce domu U zlatého stromu – investorská soutěž – 1. místo

2013 Bytový soubor Vackov, Praha. Národní nominace na cenu Piranesi Awards

2012 Bytový soubor Vackov, Praha. Národní nominace na cenu Miese van der Rohe

2012 Bytový soubor Vackov, XX. ročník Grand Prix Architektů, čestné uznání kategorie novostavby

2012 RD Vonoklasy 1. místo československé kolo Building Efficiency Awards (BEFFA) kategorie rodinný dům

2011 RD Vonoklasy, 1. cena soutěže Building Efficiency Awards (BEFFA), hlasování odborné veřejnosti napříč kategoriemi

2011 RD Vonoklasy, 1. cena krajské kolo Building Efficiency Awards (BEFFA)

2006 Cena rektora Českého vysokého učení technického III. stupně za vynikající doktorskou práci

1995 Nominace na nejlepší projekt v soutěži o Olověného Dušana FA ČVUT

1994 Zvláštní cena za nejlepší projekt v soutěži o Olověného Dušana FA ČVUT

Poroty odborných soutěží

2022 Bytový dům Holešovice Praha 7 – mezinárodní architektonická soutěž

2022 Koncepce veřejných prostranství na špici Choceň – vyzvaná architektonická soutěž, předseda

2021 Základní škola svazkové obce Chýně - Hostivice – veřejná anonymní architektonická soutěž

2018 Základní škola na Smíchově – mezinárodní anonymní architektonická soutěž, předseda

2017 Základní škola Říčany – veřejná anonymní architektonická soutěž

2016 Komunitní centrum Říčany – veřejná anonymní architektonická soutěž

Přednášky

2022 Přednáška „Housing Estates, what´s next?“, Faculty of architecture University of Montenegro Podgorica, Černá Hora.

2022 Veřejná přednáška „Města, ve kterých se dobře žije“, Hostivická univerzita, Hostivice

2021 Pecha Kucha Sušice, přednáška k cyklu Architekt města

2021 Vyzvaná veřejná přednáška „Udržitelnost architektury“, CAMP Praha, Rethink Architecture, https://www.rethinkarchitecture.cz/rethink-architecture/udrzitelna-mesta

2020 Přednáška „Spolupráce měst a developerů“, seminář NSZM Město a developer, https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/seminar-mesto-a-developer-spolecne-vyzvy-a-prilezitosti

2020 Přednáška „Jak evaluovat udržitelnost bydlení“, online konference Člověk-stavba-územní plánování, ČVUT FSv Praha

2020 Přednáška „Udržitelný rozvoj měst – jak plánovat“, Letní škola NSZM

2019 Přednáška v panelu „Housing Quality Indicators“, Affordable Housing, mezinárodní konference, UNECE, MMR, FA ČVUT

2019 Přednáška „Koordinovaný rozvoj individuálního bydlení“, Letní škola NSZM

2019 Přednáška „Indikátory udržitelného rozvoje v oblasti bydlení“, Letní škola NSZM

2019 Přednáška „Veřejné stavby, jak zadávat a stavět – potenciál akademického sektoru“, Revize Typologie, FA ČVUT

2018 Inventura typologie 2018, spoluorganizátor FA ČVUT

2018 Vyzvaná přednáška, Představení metodiky „ Sociální bydlení – příprava projektů II., Hradec Králové: MPSV

2018 Konference, Finančně dostupné bydlení III – Sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru, FA ČVUT

2018-09-15 Principy komunitního bydlení v architektuře, Konference, Finančně dostupné bydlení III – Sdílené domy, Praha: FA ČVUT

2018 Vyzvaná přednáška, Představení metodiky „ Sociální bydlení – příprava projektů I., Havlíčkův Brod

2018 Vyzvaná přednáška, Výzkumný projekt „Sídliště, jak dál?“ , Vize Ústíčka, Ústí nad Labem

2018 Vyzvaná přednáška Politika Bydlení, Poslanecká sněmovna ČR

2018 Vyzvaná přednáška Město pro lidi, pro politické sdružení Piráti

2018 Vyzvaná přednáška „Sídliště, jak dál?“ – koncepce úpravy sídlišť, IPR Praha

2017 Vyzvaná přednáška, Sídliště ČR – systémová řešení rozvoje v kontextu územního plánování, KAM Brno

2017 Nepublikovaná přednáška, Bydlení není jen byt, - soudobé bydlení v ČR a v zahraničí

2017 Vyzvaná přednáška, Výzkumný projekt „Sídliště, jak dál?“ – koncepce úpravy sídlišť, Plzeň

2017 National Urban forum – Housing „Estates what´s next“ workshop

2016 Konference, Architektura a typologie: proměna staveb na prahu 21. století, Tichý D., Kohout M, Šestáková M,, Stýblo Z., Kubánková J.

2016 Konference, European habitat Parallel Event – V4 Forum on Future Housing Estates, FA ČVUT

2016 Konference, Finančně dostupné bydlení II – Sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru, FA ČVUT

2016 Konference, Finančně dostupné bydlení sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru, FA ČVUT

2016 Nepublikovaná přednáška, Research project Housing Estates, What´s next?

2016 Konference Dostupné a důstojné bydlení II – vyzvaná přednáška Omezování komunikačních bariér v bydlení pro seniory, POV Praha

2016 Ozvučná deska – vyzvaná přednáška Společenský koncept bydlení, KAM Brno

2016 Studentský workshop Stavět město, pořadatel a lektor, Brno

2016 Pražské stavební předpisy - vyzvaná veřejná přednáška a debata, SEKURKON, Praha

2016 Sídliště, jak dál? – mezinárodní workshop v Bratislavě, Koncepční úpravy sídlišť, FA STU

Bratislava

2016 Konference Dynamická budoucnost pražského rozvoje - vyzvaná přednáška Pražské stavební předpisy, AMCHAM

2016 Finančně dostupné bydlení – pořadatel konference a přednášející - SOCIÁLNÍ UDRŽITELNOST, EKONOMICKÁ EFEKTIVITA A ENERGETICKÉ NÁROČNOST BYDLENÍ NA PŘÍKLADU PROJEKTU VZOROVÉHO BYDLENÍ PRO SENIORY, FA ČVUT Praha

2016 Valná hromada NSZM - vyzvaná přednáška Vzorové bydlení pro seniory, MHMP

2016 Konference Evropský Habitat – Side Event, Housing Estates, what next?,

2016 Konference Udržitelný urbanismus města - vyzvaná přednáška Témata urbanistické koncepce menších měst, město Jilemnice

2016 Studentský workshop Urbanistický rozvoj Budějovická, pořadatel a lektor, FA ČVUT, Praha

2016 Konference Udržitelný urbanismus města – představení Studie sídliště Spořilov, město Jilemnice

2016 Konference Dynamika proměn bydlení - vyzvaná přednáška Vzorové bydlení pro seniory, Ostrava

2016 Docentská habilitační přednáška, Praxe výzkum Škola, FA ČVUT Praha

2016 Habilitační přednáška, Principy obytnosti prostředí, - koordinace práce podle měřítek prostředí, Tichý David

2016 IPR Praha - vyzvaná přednáška Vzorové bydlení pro seniory

Pořádané konference (+ spolupráce)

2018 - 2022 ReVize Typologie, každoroční konference FA ČVUT

2019 Affordable Housing, mezinárodní konference, UNECE, MMR, FA ČVUT

2018 konference Město – iniciátor rozvoje, Pardubice, FA ČVUT Praha

2018 konference Jak jsme chtěli bydlet: Architektura bydlení a její podpora po vzniku Československa, Akademie veřejného investování, Praha, MMR, FA ČVUT

2018 konference Inventura Typologie, Praha, FA ČVUT Praha

2017 Mezinárodní workshop Evropské fórum měst, Praha, MMR, UNECE, FA ČVUT

2017 Housing estates, What´s next?/ international workshop in Gliwice, Polsko, spolupořadatel a lektor

2017 European Housing Forum, mezinárodní konference, UNECE, MMR, FA ČVUT

2016 European Habitat – Side Event Housing Estates What's Next?, UNECE, MMR, FA ČVUT

2016 European Habitat – Side Event Public Spaces, UNECE, MMR, FA ČVUT

2016 konference Finančně dostupné bydlení II, FA ČVUT Praha

2016 konference Finančně dostupné bydlení, FA ČVUT Praha

2016 Housing estates, What´s next?/ international workshop in Bratislava, Slovensko, spolupořadatel a lektor

2015 organizátor studentské architektonické soutěže pro studenty VŠ o podobu centrálního prostoru sídliště Ďáblice, Ládví

2015 Housing estates, What´s next?/ international workshop in Budapest, Hungary, spolupořadatel a lektor

2014 Housing Estates, What´s Next?, mezinárodní konference, FA ČVUT

2014 nařízení 11/2014 Sb. Pražské stavební předpisy, spoluautor

Pořádané výstavy (+ spolupráce)

2022 Výstava studentských prací ateliéru Kohout-Tichý v Sušici, FA ČVUT

2022 Místo, které by mohlo znamenat domov, vystavující, NTK, MPSV

2022 Literární kavárna s výstavou modelu studentských projektů na Palmovce, FA ČVUT

2021 Výstava studentských prací ateliéru Kohout-Tichý v Ostravě, FA ČVUT

2021 Výstava studentských prací ateliéru Kohout-Tichý v Chocni, FA ČVUT

2019 Výstava studentských prací ateliéru Kohout-Tichý v Olomouci, FA ČVUT

2019 Výstava studentských prací ateliéru Kohout-Tichý v Říčanech, FA ČVUT

2018 Soutěžní přehlídka Druhá kůže 2017/2018, spoluorganizátor FA ČVUT

2018 Obytný soubor Vackov na výstavě nominovaných projektů na českou cenu za architekturu

2018 Výstava studentských prací ateliéru Kohout-Tichý v Havlíčkově Brodě, FA ČVUT

2018 Výstava studentských prací ateliéru Kohout-Tichý v galerii města Pardubice – GAMPA, FA ČVUT

2018 Jak jsme chtěli bydlet: Bytová politika Československa 1918-1938, GJF, kurátor

2017 Vize Benešova, Výstava studentských prací ateliéru Kohout-Tichý v Benešově, FA ČVUT

2017 Soutěžní přehlídka Druhá kůže 2016/2017

2017 FA ČVUT 1976-2016, vystavující, GJF

2017 Nájemní bydlení: zapomenutý segment české architektury, GJF, kurátor

2016 Soutěžní přehlídka Druhá kůže 2015/2016, výstava FA ČVUT

2016 40 let založení FA ČVUT – výběr prací pedagogů, Fragnerova galerie

2016 Udržitelné bydlení Smíchov – výstava studentských projektů FA ČVUT

2016 Výstava studentských prací, Fakulty architektury ČVUT – Budějovické náměstí, OC DBK

2016 Výstava studentských prací, Fakulty architektury ČVUT – Smíchov, Kongresové centrum – Evropský Habitat

2015 “Proměny obytnosti města Nepomuku” výstava studentských projektů, Nepomuk a FA ČVUT

2015 “Centrum Štětí a Stračí” výstava studentských projektů vzniklých v rámci přípravy nového územního plánu města, Štětí a FA ČVUT

2015 “Sídliště, jak dál ?” výstava studentských projektů, Praha 14 a FA ČVUT

2015 “Sídliště, jak dál ?” výstava studentských projektů, Praha 10 a FA ČVUT

2015 “Sídliště, jak dál ?” výstava studentských projektů, Město Vsetín a FA ČVUT

2015 „Sídliště, jak dál ?“ výstava studentských projektů, Černý most

2015 “Sídliště, jak dál?” výstava studentských projektů, Město Mladá Boleslav a FA ČVUT

2014 “Sídliště, jak dál?” výstava studentských projektů, FA ČVUT, Praha

2014 Výstava případových studií Sídliště, jak dál? FA ČVUT, Praha /spolupořadatel

2014 Výstava studentských prací, Fakulty architektury ČVUT a Město Říčany – řešení Komenského náměstí

2013 Výstava studentských prací, Fakulty architektury ČVUT a Město Říčany - zástavba proluky v Olivově ulici

2013 Mezinárodní výstava studentských prací řešení revitalizace Schwarzenberského špejcharu, Třeboň

2013 Obytný soubor Vackov, 20. ročník Grand Prix Architektů, Praha

2012 RD Vonoklasy, Praha, 19. ročník Grand Prix Architektů, Praha

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout