Lidé

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

odborný asistent ateliéru Kohout–Tichý a garant předmětu Nauka o stavbách II

Vybrané publikace

Všechny publikace

Autoři
Nádravská, J. - Tichý, D.
Publikováno v
Zpravodaj WTA CZ. 2023, 3-4/2023(3-4), 11-13. ISSN 1213-7308.
Rok
2023
Podkategorie
Článek
Anotace
Tento článek se zaměřuje na možnosti rekonstrukcí a zahuštění stávajících individuálních rodinných domů na suburbiích větších měst v ČR, postavených mezi lety 1996-2005. Po stanovení současných problémů a shrnutí teoretických přístupů k udržitelnému rozvoji suburbií se věnuje příkladům jejich obnovy z evropských zemí a naznačuje možné použití a další výzkum těchto strategií v českých podmínkách.
Autoři
Chen, L. - Marji, N. - Emir Isik, G. - Ravi Kumar, A. - Kočí, V., - Tichý, D.
Publikováno v
In: Sustainable Transitions in Age-Friendly Communities in Europe: A Participatory Approach. Prague: ACTA Polytechnica CTU, 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The demand for age-friendly communities that can support the health and well-being of older people is rising as Europe's population ages. Communities are facing transition issues. Transition Design is an emerging design approach that seeks to address complex social and environmental challenges through participatory processes, including re-framing the present and future, designing interventions, and waiting and observing. This article explores the potential of Transition Design to create age-friendly communities in Europe. Drawing on examples from several European countries, it describes the key principles of Transition Design and how they can be applied to the development of age-friendly communities. The article highlights the importance of participatory processes in involving older people and other stakeholders in the design process and discusses the role of technology in creating more accessible and inclusive environments. The article also considers some of the challenges of implementing a transition design approach in a European context. In conclusion, it argues that Transition Design offers a promising framework for creating age-friendly communities that are sustainable, inclusive, and responsive to the needs of older people.
Autoři
Tichý, D. - Kohout, M. - Karabcová, N., - Boušková, J.
Publikováno v
In: Člověk, stavba a územní plánování 14. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 211-228. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06893-9.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Cílem článku je představit způsob a postup přípravy metodické příručky hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení, včetně její struktury, obsahu a navržené formy hodnocení. Výsledný dokument by měl pro obce představovat nástroj, pomocí kterého mohou relativně jednoduchým způsobem zanalyzovat komplexní problematiku bydlení a prověřit úroveň své péče o tuto oblast, aniž by přitom byla opomenuta či neadekvátně vyzdvihnuta některá ze čtyř základních rovin udržitelného bydlení, tj. sféra ekonomická, environmentální, sociální a kulturní. Takováto metodika do této doby nebyla v ČR k dispozici. Metodická příručka je sestavena tak, aby byla využitel¬ná pro různé typy obcí dle správního území i velikosti. Každý indikátor zastupuje určitý okruh jevů, které lze zužovat, rozšiřovat či prohlubovat dle daných možností obce. Je sestavena tak, aby nenárokovala nové informační zdroje a plánovací nástroje, ale aby pracovala s těmi, které jsou buď povinně vyžadovány v rámci existujících předpisů a nařízení, či jsou doporučeny v rámci sledování jiných plánovacích cílů. Způsob evaluace je navržen jako sebehodnocení. Indikátory nastiňují základní oblasti, jež může obec dle svých požadavků dále upřesňovat. Systém hodnocení vychází z národních a mezinárodních dokumentů, politických deklarací a úmluv (např. Ženevská charta OSN či Indikátory kvality života v oblasti bydlení), a z referenčních evaluačních systémů a metodik (např. 4-Säulen Modell Rakousko, Building for Life a Design and Quality Standards, Velká Británie, Certifikace Nachhaltigkeit im Wohnungsbau, Německo). Dokument byl průběžně konzultován se spolupracující obcí i zadavatelem, aby reflektoval současné potřeby i možnosti municipalit v ČR. V současné době probíhá její aktivní ověřování v obcích, které projevily o metodiku zájem, chtějí danou sféru usměrňovat i činit ve věci informovaná rozhodnutí.
Autoři
Kohout, M. - Štěpánek, P. - Dobrucká, L. - Tichý, D. - Špirková, D., - Peňázová, V.
Publikováno v
Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Brožura obsahuje přehled hlavních závěrů projektu TACR Eta č. TL01000413 a navrhovaných opatření pro zvýšení dostupnosti a udržitelnosti. Je členěna do oblastí: Politika bydlení, Historie bytové politiky v ČR, Současná bytová politika v ČR, Vymezení sociálního a dostupného bydlení, Udržitelnost v oblasti bydlení, Manažersko-institucionální zabezpečení bydlení v městských strategiích, Opatření pro zlepšení dostupnosti a udržitelnosti bydlení.
Autoři
Kohout, M. - Molnárová, J. - Tichý, D., - Tittl, F.
Publikováno v
[Certified Methodology (for RIV)] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Cílem předložené metodiky je představit postup, jak současná česká sídliště přiblížit požadavkům na soudobé město: eliminovat hlavní nedostatky sídlištní zástavby jako např. nízkou adaptabilitu, deficit pracovních příležitostí i bydlení vyššího standardu, absenci soukromých a sdílených venkovních ploch, jakož i neadresnost veřejného prostoru, neintuitivní systém dopravní obsluhy a nižší počet parkovacích stání atd. při zachování jejich hlavních předností, za které je možné považovat např. otevřenost zástavby, vysoký podíl zelených ploch, hospodárnou hustotu zástavby, dostupnost základní občanské vybavenosti apod. Konečným smyslem metodiky je vytvořit ze sídlišť plnokrevná převážně středněpodlažní zahradní města při zohlednění individuálních podmínek lokality.
Autoři
Tomandl, J. - Šestáková, I. - Kohout, M., - Tichý, D.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2021, XXIV(6), 15-20. ISSN 1212-0855.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek představuje Metodiku uplatňování principu univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě, která vznikla jako součást projektu "Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v ivestiční podpoře bydlení" v rámci aplikovaného výzkumu. Projekt byl zadán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR prostřednictvím TAČR a byl řešen v letech 2019-2021 výzkumným týmen na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Metodika obsahově navazuje, reviduje a rozvíjí současné požadavky na bezbariérové užívání staveb v oblasti bydlení na úrovni bytových domůa jednotlivých bytů s akcentem na navrhování bytů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zejména přináší rozdělení na několik kategorií přístupnosti dle příkladů různých zahraničních modelů a definuje jednotlivé standardy včetně doporučení a návodových řešení.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Tichý, D. - Kohout, M., - Petrus, E.
Publikováno v
[Certified Methodology (for RIV)] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Cílem metodiky je implementovat principy univerzálního designu a bezbariérovosti do problematiky individuálního bydlení a tím vytvořit novou strukturu v podobě několika kategorií přístupnosti bytů. Materiál slouží jako podklad pro veřejnou správu i jako návodný materiál pro projektanty a architekty.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Tichý, D. - Kohout, M., - Petrus, E.
Publikováno v
[Research Report] Praha 1: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
V rámci projektu byly řešeny tři typy výsledku. Certifikovaná metodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě. Implementace principů této metodiky v rámci stávající panelové výstavby. Připomínky a podklady k přípravě nové vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Kohout, M. - Tichý, D., - Petrus, E.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Připomínky a komentáře pro přípravu nové vyhlášky týkající se bezbariérového užívání staveb v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva.
Autoři
Hudeček, T. - Kohout, M. - Molnárová, J. - Tichý, D. - Tittl, F. - Dobrucká, L. - Štrakoš, O., - Špačková, E.
Publikováno v
Centrum Kvality Bydlení, 2021. ISBN 978-80-908033-4-3.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Na ostravských sídlištích dnes žije více než polovina obyvatel města. Specifické podmínky působící při vzniku sídlišť přitom způsobují, že se tyto lokality výrazněji odlišují od ostatních typů městské zástavby a jejich prostředí je v mnohém zranitelnější vůči změnám, které si nevyhnutelně vynucuje vývoj. Je úkolem veřejné správy připravit prostředí sídlišť na přechod do dalších desetiletí jejich existence – zlepšit kvalitu prostředí, adaptovat sídliště na současné životní podmínky, efektivně zapojit obyvatele a další aktéry do jejich správy. S vědomím této výzvy podpořilo vedení statutárního města Ostrava společný výzkumný projekt katedry městského inženýrství VŠB-TUO a Centra Kvality Bydlení zaměřený na vyjasnění prostorových podmínek typům i podmínkám jejich dlouhodobé udržitelnosti. Druhá část mapuje kontext a historii ostravských sídlišť, třetí část potom analyzuje sociodemografické, ekonomické i prostorové podmínky jednotlivých sídlištních lokalit. Samotná strategie – její vize, cíle i postupy – je obsahem čtvrté části. Pátá část knihy obsahuje modelové pilotní projekty tří ostravských lokalit, které demonstrují předpokládané zásahy a postupy obsažené ve strategii. Úspěšná transformace sídlištních lokalit na autentická vícepodlažní zahradní města budoucnosti je úkolem vyžadujícím soustředěné mnohaleté úsilí. Předložená kniha si neklade za cíl – a bylo by to i pošetilé – takto komplexní jev vyčerpávajícím způsobem a s konečnou platností „vyřešit“. Naznačuje však zřetelně směr, kudy je možné se na této cestě za zlepšením života mnoha Ostravanů vydat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout