Lidé

doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O.
Publikováno v
In: Santiago Calatrava. Art&Architecture. Galerie hlavního města Praha, 2018. p. 108-113. ISBN 978-80-7010-137-7.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Studie „Architektura jako skulptura“ charakterizuje dílo Santiaga Calatravy ve světovém kontextu, je připomenuto obsáhlé typologické spektrum jeho staveb. Provádí se deskripce charakteristik realizací z ateliéru tohoto architekta: konstruktivnost, výjimečná organičnost, krása a monumentálnost – stavba jako živý organismus odkazující na svůj skelet, evokace vize přesahující funkci. Na závěr studie je položena otázka strategie začleňování soudobé světové architektury do struktury města Prahy
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O.
Publikováno v
Stavba. 2018, 25(4), 8-11. ISSN 1210-9568.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
V architektuře se obtížně se nalézá široký konsensus. Ve studii je tematizována otázka „Jaký svět se ustavuje v soudobé architektuře“? Rozebírají se tři teoretické koncepty architektury: 1. Konzervativní typologie Leona Kriera jako cesta ke stabilitě společnosti, 2. Fenomenologický přistup Karstena Harriese vyzývající k obnovení etické funkce - étosu architektury, cílem je obnovení harmonického řádu v jednotě člověka a světa, 3. Koncept české architektky Pavly Melkové, který hledá vodítko proti excesům v architektuře a proti narušení „trvalé udržitelného vývoje“. V závěru je formulováno pět tezí k odpovědnosti architekta a k aktuální „kondici architektury.
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O.
Publikováno v
Arch. 2018, 23(4), 60-63. ISSN 1335-3268.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Projekt studia Zahy Hadid - komplex budov u Masarykova nádraží - je ve studii vyhodnocován z hledisek celkové zástavby, z hlediska nároku na vstup „světové architektury“ do pražské metropole, z hlediska kontextu atd. Je podrobně posuzován „historizující přístup“ k projektu Zahy Hadid, jeho pozitiva i negativa ve vztahu k úkolu: propojit historickou Prahu se současnou světovou architekturou. Na závěr studie jsou uváděny příklady úspěšných řešení uvedené problematiky.
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O.
Publikováno v
Stavba. 2018, 25(1), 18-20. ISSN 1210-9568.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Studie odpovídá na otázku „co se děje s architekturou, s reflexí architektury, s kritikou architektury v „době sociálních sítí“ - čili v dnešní mediální krajině/scéně/prostředí; v sedmi tezích se na toto téma odpovídá, probírají se pozitiva i negativa. V závěru je připomenuta přednáška Beatriz Colominy v Praze (21. 11. 2017).
Autoři
Beneš, O. - Heidler, J., - Ševčík, O.
Publikováno v
Stavba. 2017, 24(4), 2-4. ISSN 1210-9568.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
V oddíle „Teorie“ odborného periodika je charakterizována metropole Brasília- ikona moderny jako největší projekt a experiment moderní architektury. Mnohonásobně se rozkrývá téma moderny a identity, vizí a selhání, uvádějí se rozporuplné úsudky a autoři se ztotožňují se závěry výzkumu J. Holstona. Zvlášť se oceňuje vysoká kvalita fotodokumentace architektury brazilské metropole z ateliéru Pavla Friče
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O.
Publikováno v
Bulletin České komory architektů. 2017,(1), 70-72. ISSN 1804-2066.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek Ondřeje Beneše a Oldřicha Ševčíka instruktivně artikuluje problematiku hodnocení, zachování a bourání staveb z 60. a 70. let. a konkretizuje tuto problematiku na konkrétních příkladech. Autoři navrhují v problematice zachování staveb změnit „úhel pohledu“ a odkazují na námět Koolhaase v souvislosti s tím, co vše má být chráněno a co destruováno.
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O., - Heidler, J.
Publikováno v
Stavba. 2017, 24(1), 8-9. ISSN 1210-9568.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Teoretická studie Ondřeje Beneše, Jakuba Heidlera a Oldřicha Ševčíka vyhodnocuje místo segmentu rodinného domu a hromadného bydlení v České republice, otevírá téma předpokladů silného zájmu o rodinný dům, odmítá kritiku tohoto trendu, tak jak ji u nás (a nejen pro Českou republiku) formuluje Pierre von Meiss, navrhuje jinou perspektivu při vyhodnocování tohoto tématu. Autoři formulují tezi: opozici rodinného domu a hromadného bydlení nelze zrušit, stejně tak jako nelze zrušit relaci/opozici individum-kolektiv, ale je třeba učinit tuto opozici „schůdnou“ v podmínkách pozdní moderny.
Autoři
Beneš, O. - Heidler, J., - Ševčík, O.
Publikováno v
Arch o architektúre a inej kultúre. 2017, 22(11), 65-66. ISSN 1335-3268.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Největší projekt moderny - metropole Brasília je příležitostí k dialogu o státu Brazílie, o architektuře a urbanismu jako jedné z cest k národní identitě, o každodenním životě v tomto vizionářském městě. Pozornost je věnována vývoji názorů českých architektů na architekturu Brasílie.
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O., - Heidler, J.
Publikováno v
Arch o architektúre a inej kultúre. 2017, 22(10), ISSN 1335-3268.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Studie představu první a nejkomplexnější hodnocení místa architekta Rajniše v České republice a navazuje na uznání jeho tvorby na mezinárodní scéně –mj. Global Award for Sustainable Architecture (Paříž, 2014). Autoři studie vyzdvihují „měkké adaptabilní projektování“ a Rajnišovo významné redefinování „ekologické“, „trvale udržitelné“ atp. architektury. Architekt Rajniš je ve vztahu jak k dominujícímu mainstreamu, tak i alternativním směrům radikální – alternativní, ekologická hnutí a aktuální aktivismus jsou z jeho pozice pouze parciální, nedostatečnou odpovědí. Studie odpovídá na otázku, co se odehrává v mainstreamu architektury moderní a pozdně moderní doby: narušení dosahování rovnováhy kultury a techniky. Závěr autorů studie: Rajnišova architektura „vibruje mezi abstrakcí a konkrétností“ a nepřerůstá v technologií zařizovanou architektonickou metaforu. Je to architektura, která se stává v naší době nasycené nejistotami manifestací „živé zkušenosti s prostorem, „přímočarého vztahu s vizuálníma taktilním prožíváním světa“. Studie hodnotí mimořádnou výtvarnou kvalitu jeho architektonických skic.
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O., - Heidler, J.
Publikováno v
Arch o architektúre a inej kultúre. 2017, 22(10), ISSN 1335-3268.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek poprvé v České republice hodnotí zvedací most/lávku v Mladé Boleslavi, detailně popisuje konstrukci a její originální prvky, mj. příhradovou dřevěnou konstrukci, zvedací mechanismus - pákový kladkostroj, Howe vazník a d. Akcentuje architektem Rajnišem uplatněný „princip měkkého adaptabilního projektování“ a uvádí výsledek do aktuálního kontextu/mainstreamu současné architektury. Studie je doprovázena dokumentací (10 obr.).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.