Lidé

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

garantka předmětu Nauka o stavbách V - Koncept a interpretace

Autoři
Melková, P.
Publikováno v
Stavba. 2021, 28(03), ISSN 1210-9568.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Úpadek historických center měst souvisí s mizením běžného života místních obyvatel. I v samém centru památkové rezervace Prahy ale můžeme najít životaschopné objekty, které si udržely a dál aktivně rozvíjejí funkce přispívající k obytné a kulturní kvalitě místa. V základu takových situací stojí přístup – především majitelů, ale také architektů, uživatelů, města či státu. Jedním z takových příkladů může být postupná revitalizace domu Unitaria v Anenské a Karlově ulici v Praze.
Autoři
Melková, P.
Publikováno v
INTRO. 2021, 06(SPECIÁL), ISSN 2570-7744.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Když proměňujeme starý dům, naším hlavním úkolem je pochopit hodnoty obsažené v jeho stáří. Které spočívají v materii, v ideovém obsahu, v množství stop různého charakteru a pak zejména v čemsi, co neumíme pojmenovat. V pelu, záři, tajné ingredienci. Pelu, který je zřejmě také onou příčinou, díky níž se stále nejlépe cítíme ve starých městech, a kterou ani praktikující architekti, ani teoretici, neumí vyextrahovat a převést do metod stavby nových měst.
Autoři
Melková, P.
Publikováno v
Stavba. 2021, 28(04), ISSN 1210-9568.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Prostor architektury se uskutečňuje až v interakci s člověkem. S jeho pohybem, jednáním, dotekem, ale svým způsobem i vnímáním či myšlenkou. Tím vším člověk její prostor nejen reflektuje, ale i proměňuje, spoluformuje či přímo vytváří. A tanec, který kromě záměrného uměleckého sdělení, obsahuje také elementární tělesnost, ukazuje vztah těla a prostoru v koncentrované a zjevené formě.
Autoři
Melková, P.
Publikováno v
Řevnice: Arbor Vitae, 2021. ISBN 978-80-7467-156-2.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace je volným pokračováním předešlých knih Prožívat architekturu a Humanistická role architektury. Zkoumá, jak lidé vnímají prostředí. Zabývá se potenciálem architektury a dalších uměleckých disciplín toto vnímání otevírat a prohlubovat. A hledá, jak dané znalosti využít pro tvorbu architektury. Úvahy v knize vycházejí z víry, že citlivost vnímání i umění komunikace je možné iniciovat a zdokonalovat. A že význam interpretace vnímání prostředí může spočívat právě ve zvyšování citlivosti člověka i společnosti. Stejně jako věří, že hledání společné řeči mezi prostředím a člověkem napomáhá i hledání jazyka dorozumění mezi člověkem a člověkem.
Autoři
Melková, P. - Cikán, M.
Publikováno v
Praha: KANT, 2020. ISBN 978-80-7437-318-3.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Neptejme se pouze, jaká architektura je, ale především, co způsobuje. Tak zní motto knihy pojednávající (nejen) o architektuře způsobem, který osloví každého z nás. Autoři publikace, kteří se dlouhodobě věnují vzájemným vztahům člověka, prostředí a architektury, na konkrétních příkladech ukazují důležitost vzájemnosti, sounáležitosti a spolupráce nejen ve vztazích architektury vůči lidem a prostředí, ale také v životě společnosti obecně. Vycházejí z předpokladu, že druhy vazeb, kterých je architektura účastná a které vytváří, jsou založeny na stejných či podobných principech jako vztahy mezi lidmi či uvnitř přírody. Zdá se totiž, že konečně přichází doba, kdy bude samozřejmostí vyhodnocovat architektonické záměry zejména z hlediska jejich dopadu na kvalitu života společnosti, té dnešní, ale také budoucí.
Autoři
Cikán, M. - Melková, P.
Publikováno v
In: ROČENKA Česká architektura 2018–2019. PROSTOR, nakladatelství s. r. o., 2020. ROČENKA Česká architektura.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Významný objekt Památník Jana Palacha ve Všetatech úprava rodného domu jehož návrh vzešel z veřejné architektonické soutěže a publikován v architektonické ročence: ČESKÁ ARCHITEKTURA / CZECH ARCHITECTURE 2018 – 2019 Ročenka české architektury pravidelně informuje nejen odbornou, ale i laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr 30 staveb k publikování v letošním vydání provedl architekt Jakub Cigler
Autoři
Melková, P. - Blažek, P.B.
Publikováno v
Národní muzeum, 2020. ISBN 978-80-7036-630-1.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Kniha Hrana nás provází památníkem Jana Palacha ve Všetatech. Je o životě Jana Palacha a společnosti v jeho době i v současnosti, o architektuře a její schopnosti promlouvat, o naší osobní roli v utváření světa. Procházíme skrze symboly, které jsou obsaženy v architektonické a výtvarné vrstvě domu, stejně jako skrze informace soustředěné v historické expozici muzea. Podoba památníku je symbolem situace, kdy do života země, rodiny a člověka zasáhla zvenčí hrana zla a s ní výzva. Zdůrazňuje význam činu spočívající v uslyšení dějinného apelu jednotlivcem a vyzdvihuje tak v univerzální rovině platnost Palachova činu i pro současnost. Odkazuje nás k naslouchání výzvám dneška a osobní reakci na ně.
Autoři
Melková, P.
Publikováno v
Stavba. 2020, 02 2-5. ISSN 1210-9568.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Jedna z možných cest uplatnění celostního a aktivního přístupu k ochraně památek vychází ze samotného významu památek, tedy předání informace o minulosti pro přítomnost a budoucnost. Mluvíme-li o ochraně architektonických a uměleckých objektů, pak je to zejména informace historického a kulturního charakteru. Aktivní pojetí ochrany znamená tuto informaci najít, identifikovat jejího nositele, ochránit ji, zhodnotit (oživit, rozvinout, povýšit) a nalézt způsob, jak ji sdělit člověku a společnosti. Můžeme pak mluvit o komunikativní památce.
Autoři
Melková, P. - Cikán, M.
Publikováno v
Praha: KANT, 2020. ISBN 9788074373190.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
We should ask not only how architecture is, but primarily, what it causes. Such is the epigraph for the present work, discussion (not only) architecture in a way that addresses every one of us. The authors of the publication, who have spent much time investigating the mutual relations between human beings, their environment and architecture, demonstrate through concrete examples the importance of mutuality, solitary and cooperation not only in the relations of architecture towards people and the physical environment, but also in the life of society in general. They take as their assumption that the types of connections in which architecture participates and which it creates are founded on identical or similar principles as the relations between people or within nature. In short, it seems that finally the time has come when it will be a matter of course to evaluate architectonic ambitions mostly through their impact on the quality of social life, that of today as well as the future.
Autoři
Melková, P.
Publikováno v
Stavba. 2020, 02 2-7. ISSN 1210-9568.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Památník Jana Palacha ve Všetatech je symbolem situace, kdy do života země, rodiny a člověka zasáhla zvenčí hrana zla a s ní výzva. Zdůrazňuje význam činu spočívající v uslyšení dějinného apelu jednotlivcem a vyzdvihuje tak v univerzální rovině platnost Palachovy oběti pro současnost. Odkazuje nás k naslouchání výzvám dneška a k osobní odezvě. Hrana je metaforou okamžiku zlomu, pochopení apelu a rozhodnutí na něj reagovat. Ostří proťalo dům zvenčí, rozvrátilo společnost, domov, rodinu, vnitřní svět člověka. Ale zároveň bylo silou hodnoty domova a individuální oběti zastaveno.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout