Lidé

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Autoři
Melková, P.
Rok
2016
Podkategorie
Anotace
Kniha Humanistická role architektury volně navazuje na předcházející knihu autorky Prožívat architekturu. Úvahy o humanistické roli architektury vycházejí z názoru, že její absence či nedostatečné naplnění stojí v jádru řady problémů dnešního vystavěného prostředí. Jednotlivé texty řeší základní otázky: jaký je význam humanistického rozměru architektury v současnosti a co způsobuje jeho absence a jaké vlastnosti architektury ho naplňují. Humanistický rozměr architektury autorka nachází ve vlastnostech přesahujících její utilitární a technický rozměr, jako je komunikační schopnost architektury, ztělesnění a artikulace společenského a kulturního kontextu, etická funkce, reprezentační a symbolická role, obytná či estetická kvalita. Tyto otázky kniha zkoumá na tématech úlohy architektury ve společnosti, role profese architekta, významu veřejného prostoru města či problematice památkové péče. Nejedná se přitom o pouhé teoretické úvahy, ale zároveň o reflexi zkušeností Pavly Melkové jako praktikující architektky, spoluautorky realizací ateliéru MCA a v posledních letech také ředitelky Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Autoři
Melková, P.
Rok
2016
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Práce se zabývá humanistickým rozměrem architektury a jeho významem pro současnou společnost. Řeší základní otázky: jaký je význam humanistické role architektury v současnosti a co způsobuje její absence, jaké vlastnosti architektury reprezentují její humanistický rozměr a jakými formami, procesy a nástroji lze humanistickou roli architektury naplňovat, přičemž důraz je zároveň kladen na postavení profese architekta v tomto procesu. Propojuje obecnou rovinu tématu humanistické role architektury s příklady jejího naplnění či absence na konkrétních příkladech současného vystavěného prostředí. Humanistický rozměr architektury nachází ve vlastnostech přesahujících její utilitární a technický rozměr, jako je komunikační schopnost architektury, ztělesnění a artikulace společenského a kulturního kontextu, etická funkce, reprezentační a symbolická role, obytná či estetická kvalita. Formátem práce je soubor publikovaných prací doplněný integrujícím textem. Integrující text uvozuje soubor esejů a definuje jejich společný rámec. Zabývá se problematikou humanistické role architektury v současné společnosti v obecné rovině. Jednotlivé eseje potom ukazují daná témata kromě obecné roviny také na konkrétních příkladech. Zabývají se vlastnostmi a projevy vystavěného prostředí z hlediska jejich vlivu na život společnosti a jednotlivce. Zároveň zkoumají jejich vztah k procesu vzniku vystavěného prostředí, zejména v rovině architektonické tvorby, ale současně i dalších společenských rámců, které tuto tvorbu významně ovlivňují, či determinují. Zkoumají tyto skutečnosti na konkrétních příkladech vystavěného prostředí a to zejména se zřetelem na absenci či naopak naplnění humanistického rozměru.
Autoři
Melková, P.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Anotace
Esej se zabývá otázkami významu humanistického rozměru architektury v současné společnosti, definováním jeho charakteru a otázkami nástrojů a forem jeho naplnění. Zároveň zkoumá otázku role profese architekta při naplňování humanistického rozměru architektury.
Autoři
Melková, P.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Anotace
Veřejná prostranství jsou první rovinou, přes kterou město vnímáme a poznáváme. Jsou zároveň místem, kde ve městě trávíme nejvíce času. Přesto péči o jejich kvalitu věnujeme menší pozornost, než je tomu u ostatních objektů města – dopravní a technické infrastruktury, či jednotlivých domů. Prvním předpokladem změny je politické rozhodnutí o prioritizaci kvality veřejných prostranství města. Politické rozhodnutí může, a mělo by být, reakcí na dlouhodobější signály, objevující se z různých stran ve společnosti. V naplňování této priority je potom stěžejním bodem vytvoření a dodržování koncepčního přístupu k rozvoji veřejných prostranství města.
Autoři
Melková, P.
Rok
2016
Podkategorie
Anotace
Publikace Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody je knihou o hledání jazyka, a to v několika úrovních. Je hledáním jazyka interpretace vnímání a prožívání reálného prostoru člověkem v něm přítomným, a to skrze výtvarný projev a zároveň skrze slovo, interpretující jak výtvarné dílo, tak samotný prostor našeho života. Napříč obory – architektury, výtvarného umění a literatury – pokládá otázku o významu prostoru v životě člověka. Cílem knihy je hledat možné odpovědi na to, kam se podělo ztracené vědomí zakotvenosti člověka ve fyzickém prostoru současného světa, zejména architektury, respektive veškerého vystavěného prostředí. Kam se ztratila schopnost ho vědomě prožívat a porozumět mu. Díla Michala Škody z posledního období, tedy grafitové kresby, architektonické intervence a autorské knihy, mohou být v tomto kontextu vnímána jako komunikativní reprezentace žitého prostoru, nabízející jazyk jeho čtení v abstraktní rovině, který může divákovi rozšířit schopnosti vnímání jeho vlastního reálného světa.
Autoři
Melková, P.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
Prostor řeky se dnes stává veřejným prostorem, respektive místem s potenciálem veřejného prostoru. Pro naplňování této role je zapotřebí nalézat odpovědi na otázku - v čem spočívá tento potenciál a jakým způsobem ho odhalit, vyzdvihnout, rozvíjet, doplnit? A zároveň – co očekáváme od veřejného prostoru, v čem spatřujeme jeho smysl a kvalitu?
Autoři
Melková, P.
Rok
2015
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Význam zakotvení kvality veřejného prostoru v územním plánování. Nástroje koncepčního přístupu.
Autoři
Melková, P. - Fialka, V. - Cach, T. - Frejlachová, K - Harciník, J. - Hendrych, J. - Kadlas, J. - Novotný, R. - Raimanová, Ž. - Špičák, M., - Špoula, Š.
Rok
2014
Podkategorie
Anotace
Kniha se zabývá analýzou potenciálu břehů řeky Vltavy a formulováním cílů jejich rozvoje. Jako hlavní cíl rozvoje břehů definuje vytvoření kvalitního veřejného prostoru.
Autoři
Melková, P. - Raimanová, Z. - Cach, T. - Fialka, V. - Frejlachová, K - Harciník, H. - Hendrych, J - Kadlas, J - Kuldová, Z - Kundrata, M - Novotný, R - Šépka, J - Špičák, M, - Špoula, Š
Rok
2014
Podkategorie
Anotace
Publikace navrhuje principy navrhování kvalitních veřejných prostranství v Praze
Autoři
Melková, P.
Rok
2014
Podkategorie
Článek
Anotace
Zabývá se problematikou humanistické role architektury v současné společnosti v obecné rovině. Mapuje teoretické zdroje, které se problematice věnují. Vyhodnocuje pozici architektury v současné společnosti a to zejména v kontextu České republiky a jeho vztažení k zahraničním zkušenostem. Zabývá se otázkami významu humanistického rozměru architektury v současné společnosti, definováním jeho charakteru a otázkami nástrojů a forem jeho naplnění. Zároveň zkoumá otázku role profese architekta při naplňování humanistického rozměru architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.