Lidé

prof. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

garantka předmětu Nauka o stavbách V - Koncept a interpretace

Autoři
Melková, P.
Publikováno v
In: CO-EXTENSIVE. Praha: Česká filharmonie, 2023. p. 20-35. ISBN 978-80-86443-62-1.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Abstraktní jazyk umění dokáže vyjadřovat univerzální elementární vlastnosti světa – a tedy také prostoru. Konkrétní kámen, strom, hora, horizont, ale také stěna, sloup, klenba, schody, střecha, věž, brána – obsahují jednu univerzální ostrost, pevnost, ucelenost, propojenost, vzpřímenost, šíři, strmost, otevřenost, neprostupnost. Cílem abstraktního umění, hledajícího podstaty prostoru, tedy obvykle není vyvolat mechanické asociace na základě vizuální povrchní podobnosti, ale evokovat prostorové vztahy, které jsou společné uměleckému dílu, realitě a subjektivním obrazům ve vnímání diváka. Schopnost číst tyto univerzální vlastnosti a vztahy v reálném světě nás také osvobozuje od potřeby zažívat stále nová místa. V jakékoliv skále vidíme vzepětí, hrany, stíny, sevření, rozpad, neprostupnost –, v jezeře tutéž hloubku, temnotu, hladkost, čeření, zrcadlení, rozlehlost –, v kamenné zdi čas, rytmus, zaklesnutí, napětí –, v louce vlnění, splývání, poddajnost, měkkost, křehkost –, v cestě směřování, odpoutání, zakřivení, ztrácení se.
Autoři
Šenk, F. ed. - Melková, P. ed.
Publikováno v
Praha: Česká filharmonie, 2023. ISBN 978-80-86443-62-1.
Rok
2023
Podkategorie
Sborník
Autoři
Melková, P. ed.
Publikováno v
Praha: Laichterův dům, 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Sborník
Autoři
Melková, P.
Publikováno v
In: Kotěra 100. Byli jsme moderní?. Praha: Laichterův dům, 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Jan Kotěra patřil k architektům, kteří se v první půli 20. století hlásili k „modernímu architektuře.“ Pojem „moderní“ ale byl chápán jinak v Kotěrově, a jinak v naší době. Stejně jako v Kotěrově době si dříve, než se přihlásíme k pojmu „modernosti“, potřebujeme nejprve ujasnit, jak daný pojem vůbec chápeme. Znamená pro nás „moderní“ nový, ve smyslu jiný, nebo pokrokový, jako pro Jana Kotěru a jeho současníky? Osobně bych v kontextu dneška především volila jiný pojem - současný. Použitý ve smyslu definice ideálu, tedy, jak by měla – mohla - architektura nejenom současnost ztělesňovat (což dělá ostatně každá, ať už vědomě či nevědomě), ale také reprezentovat její podstatu anebo dokonce ideál či etický imperativ. A dále bychom se mohli ptát nejen, co dnes architektura ztělesňuje, či reprezentuje, ale také skrze co všechno? Skrze vizuální výraz? A myslíme tím fasádu, nebo i celkové prostorové vlastnosti? Anebo i další charakteristiky, jako funkci? Zdroj peněz pro stavbu? Její roli v řešení problémů a cílů společnosti?
Autoři
Melková, P.
Publikováno v
In: Tiny House. Praha: Idealab, 2023. p. 13-21. ISBN 978-80-908740-1-5.
Rok
2023
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Důvodů, pro něž si pořizujeme větší domy, než potřebujeme, resp. než bychom museli potřebovat, je celá řada. Vedle prostředku moci, či finančního zisku, k nim vždy patřila také reprezentace. Dům (platí to ale i například pro pozemek) se zde dostává do stejné role jako ostatní spotřební předměty a jednání, které jsou potenciálními nositeli okázalosti. Proč ale – v duchu účel světí prostředky - nevyužít i této, ve své podstatě sporné skutečnosti, a nezamyslet se, zda právě minimální prostor, není dnes tou nejlepší reprezentací?
Autoři
Melková, P.
Publikováno v
In: Místa chvění: Zvuk jako médium. Humpolec: Nadační fond 8SMIČKA, 2023. ISBN 978-80-907908-9-6.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Zabýváme-li se zvukem v architektuře, primárně se nabízí zkoumání změřitelných akustických vlastností prostředí a materiálů. Můžeme o něm ale také přemýšlet fenomenologicky či imaginativně. Dokážeme si pak například představit, že zvuk prostor spoluvytváří. A dokonce, že ho i sám vytváří. Že dokáže prostor také propojovat. Spojovat. Rytmizovat. Nebo mu ozvěnou dávat rozměr. Či ho zvukovou clonou rozdělovat.
Autoři
Melková, P.
Publikováno v
In: Česká architektura 2020 – 2021. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2022. ISBN 978-80-87064-32-0.
Rok
2022
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Ročenka české architektury pravidelně informuje především laickou zajímající se veřejnost o situaci v oboru a přináší podněty a inspiraci. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr 32 staveb provedla architektka Pavla Melková, která také publikované realizace doplnila komentáři a úvodním textem. Editorka představuje čtenářům typologicky rozmanitá díla a svůj pohled na současnou tvorbu pod názvem „Architektura péče“.
Autoři
Melková, P. ed.
Publikováno v
Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2022. ISBN 978-80-87064-32-0.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Ročenka české architektury pravidelně informuje především laickou zajímající se veřejnost o situaci v oboru a přináší podněty a inspiraci. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr 32 staveb provedla architektka Pavla Melková, která také publikované realizace doplnila komentáři a úvodním textem. Editorka představuje čtenářům typologicky rozmanitá díla a svůj pohled na současnou tvorbu pod názvem „Architektura péče“.
Autoři
Melková, P.
Publikováno v
In: Živá památka. Praha: Vydavatelství IPR, 2022. ISBN 978-80-88377-41-2.
Rok
2022
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Památky nechráníme pro ně samotné, ani kvůli chránění jako takovému, ale pro kulturní hodnoty, jichž jsou nositeli a které jsou důležité pro člověka a společnost. Mohli bychom tedy říct, že památky chráníme proto, aby zlepšovaly lidský život, současný i budoucí. Je proto na místě se ptát – jakým způsobem ho mohou ovlivňovat? A v čem spočívá ono zlepšení života? Mezi přizvanými autory nejsou pouze architekti či odborníci na památkovou péči, ale také lidé z různých kulturních oborů. Jejich texty jsou reakcí na témata a otázky, které Jorge Otero-Pailos ve svých úvahách předkládá, někdy reagují adresněji, jinde jsou pro ně spíše iniciační. Zkoumají možné uplatnění podobných přístupů a zkušeností ve specifikách zdejšího prostředí a doplňují o vlastní pohledy na problematiku, další postoje, náměty či příklady z praxe. Cílem publikace je obohatit diskusi o širší možnosti vnímání pojmů památka a její ochrana, zejména v oblasti zapojování památek do současného života. Ráda by byla také inspirací pro odbornou i pro laickou veřejnost, stejně jako pro památkové i ostatní obory, neboť jejich zdánlivé rozdíly v pohledu na památky a jejich roli v našem životě stírá. V tomto smyslu jsme totiž všichni vlastně tak trochu – památkáři.
Autoři
Melková, P. ed.
Publikováno v
Praha: Vydavatelství IPR, 2022. ISBN 978-80-88377-41-2.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Památky nechráníme pro ně samotné, ani kvůli chránění jako takovému, ale pro kulturní hodnoty, jichž jsou nositeli a které jsou důležité pro člověka a společnost. Mohli bychom tedy říct, že památky chráníme proto, aby zlepšovaly lidský život, současný i budoucí. Je proto na místě se ptát – jakým způsobem ho mohou ovlivňovat? A v čem spočívá ono zlepšení života? Mezi přizvanými autory nejsou pouze architekti či odborníci na památkovou péči, ale také lidé z různých kulturních oborů. Jejich texty jsou reakcí na témata a otázky, které Jorge Otero-Pailos ve svých úvahách předkládá, někdy reagují adresněji, jinde jsou pro ně spíše iniciační. Zkoumají možné uplatnění podobných přístupů a zkušeností ve specifikách zdejšího prostředí a doplňují o vlastní pohledy na problematiku, další postoje, náměty či příklady z praxe. Cílem publikace je obohatit diskusi o širší možnosti vnímání pojmů památka a její ochrana, zejména v oblasti zapojování památek do současného života. Ráda by byla také inspirací pro odbornou i pro laickou veřejnost, stejně jako pro památkové i ostatní obory, neboť jejich zdánlivé rozdíly v pohledu na památky a jejich roli v našem životě stírá. V tomto smyslu jsme totiž všichni vlastně tak trochu – památkáři.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout