15114

Ústav památkové péče

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Čtverák, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2023
Anotace
Zkoumání architektury venkova se dlouho soustředilo hlavně na poznávání tradičního stavitelství. Život na vesnici se ale stále dynamicky proměňuje a je nutná spolupráce s obory jako etnologie, které jsou ve popsání aktuálních tendencí mnohdy napřed. Jak zachránit fragmenty lidové architektury a přizpůsobit je dnešnímu životnímu stylu? Může být život na vesnici ekologicky udržitelný, nebo je sepětí s přírodou pouze klam? Jak zacházet s venkovem, který už dávno pohltila metropole? Významnou součástí konference budou i příspěvky zabývající se urbanistickými otázkami či navrácením života do rozsáhlých venkovských oblastí Sudet. Jako hlavní host svou účast (dle podmínek osobně či on-line) přislíbila Iida Kalakoski z Tempere University, která se dlouhodobě zabývá realizacemi na skandinávském venkově.
Hlavní řešitel
Cejpová, M.
Trvání projektu
2019-2020
Anotace
Smyslem práce je prohloubení poznání historických kuchyní, důležitých, ale dosud opomíjených technických památek z hlediska jejich funkčních a konstrukčních aspektů. Projekt je zaměřený na průzkum, dokumentaci a vytvoření schémat prostorového a konstrukčního uspořádání středověkých a raně novověkých kuchyní zpracovávaných v rámci disertační práce navrhovatelky "Kuchyně ve středověku a raném novověku". Pro zpracování v rámci projektu budou vybírané kuchyně, které jsou velmi dobře dochované jako celek nebo mají dochovaný určitý typický nebo naopak výjimečný konstrukční prvek. U vytipovaných kuchyní bude vyhodnocená jejich existující dokumentace. Podle její kvality a podle charakteru konkrétní kuchyně bude zvolený způsob nově provedené dokumentace. Předpokládáme, že se bude vybírat mezi geodetickým zaměřením (totální stanicí), digitálním 3D modelem zpracovaným na základě výsledků laserového skenování (mračna bodů) a digitálním 3D modelem s texturou zpracovaným fotogrammetricky na základě digitálních fotografií. Pro nejméně jednu vybranou lokalitu budou provedeny všechny způsoby dokumentace a budou zhodnocené jejich vypovídací možnosti. Výstupem budou popis, dokumentace a vyhodnocení prostorového a konstrukčního uspořádání kuchyní, které budou použité v rámci pasportů jednotlivých objektů, při vyhodnocení stavebního vývoje a typologie kuchyní a při publikaci výsledků práce (disertační práce navrhovatelky a některých členů řešitelského týmu, články v odborném tisku o jednotlivých objektech i souborné).
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Smyslem projektu je provedení vzorové dokumentace a srovnání nejstaršího dochovaného horizontu otopných zařízení a jejich vnitřní (funkční) stavby s důrazem na komparaci s typologií mladších otopných zařízení venkovského prostředí a technologických provozů za účelem prohloubení poznání nedochovaných středověkých a raně novověkých situací.
Hlavní řešitel
Uhlík, J.
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Projekt bude hledat odpovědi na otázky týkající se podob vzájemného ovlivňování dobové teorie památkové péče a realizační praxe v mimopražském prostředí na přelomu 19. a 20. století. Rozšíří a doplní stávající kusé znalosti této problematiky a vytvoří předpoklady pro posouzení dopadu nových zjištění na moderní památkovou péči. Nové poznatky umožní obohatit výuku památkové péče na FA ČVUT a přispějí tak ke zkvalitnění výuky v oblasti zacházení se stavebním a urbanistickým dědictvím, poskytnou cenný srovnávací materiál pro disertační práci navrhovatele a přispějí k posílení kulturní paměti ve zkoumaných regionech.
Hlavní řešitel
Poláková, J.
Trvání projektu
2014
Anotace
Úkolem projektu bude oživení diskuze o důležitosti vnímání kontextu historického vývoje krajiny a jeho významu pro současnou podobu a fungování území. Poznáním stavebního vývoje zachovaných samostatně stojících památek získáme podklad pro interpretaci fungování širšího společenství i po zániku osídlení v bezprostřední blízkosti. Zvolili jsme území Černokostelecka pro jeho jedinečný charakter, kdy je možno pozorovat ustrnutí vývoje a pozvolnou destrukci struktury osídlení.
Hlavní řešitel
Hůrková, L.
Trvání projektu
2014-2015
Anotace
Ve 20. letech 19. století byly doposud liduprázdné oblasti tehdy pohraničního pásma rakousko-uherské monarchie v dnešním Rumunsku kolonizovány českými osadníky, kteří se usadili v kraji zvaném Banát, kde založili několik vesnic. Vzhledem k umístění těchto osad a vesniček uprostřed hlubokých lesů na jihozápadním konci karpatského oblouku, které zapříčinilo výrazné odloučení od okolní civilizace, si obyvatelé českých vesnic do dnešních dnů uchovali svoji kulturu, jazyk, zvyky, tradiční způsoby hospodaření v krajině i zvyklosti lidového stavitelství. Celá oblast, která zahrnuje 6 českých vesnic (Eibentál, Bígr, Gerník, Rovensko, Svatá Helena a Šumice), stála doposud až na některé výjimky (několik etnografických expedic v 60. letech) mimo zájem českých stavebních historiků a památkářů. Jak však zjistily expedice studentů Ústavu památkové péče FA ČVUT, které proběhly v letech 2012 a 2013, v dotyčných vesnicích se nacházejí těžko uvěřitelné architektonické a stavitelské hodnoty. Především je zde možno studovat podobu tradičního stavitelství, které před 180ti lety vyšlo z českého kulturně-historického okruhu, ale bylo izolováno, resp. v pozdějších letech pod vlivem rumunského prostředí. Přímo se tedy nabízí provádění stavebně-historických průzkumů mimořádně zajímavých staveb. Doposud se také žádní badatelé nevěnovali urbanistickému vývoji českých vesnic - tento nedostatek bychom chtěli napravit. Dalším velkým tématem, které především souvisí s onou neuvěřitelnou prostorovou i funkční kontinuitou oblasti, je kulturní krajina, kde se již dostáváme na styčné plochy s mnoha dalšími obory (historie osídlení, historická geografie, botanika apod.). Cílem našeho výzkumu je komplexní poznání sídelní složky českých vesnic v Banátu, a to skrze stavební kulturu, utváření sídel a obhospodařovávání krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler