15114

Ústav památkové péče

Všechny publikace

112 výsledků

Autoři
Dulla, M. - Tichá, J. - Ševčík, O. - Urlich, P. - Lábus, L. - Švácha, R. - Kratochvíl, P. - Volf, P. - Girsa, V., - Tesař, J.
Publikováno v
Praha: KANT, 2022. ISBN 978-80-7437-365-7.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Kniha bilancuje rozsáhlé architektonické dílo významného současného českého architekta Ladislava Lábuse. Přináší analýzu jednotlivých stránek jeho díla a hodnotí hlavní skupiny jeho projektů, od rodinných domů a vil, přes obnovy historických objektů, zejména děl funkcionalismu až po rozsáhlejší pozdní projekty. Zabývá se také texty architekta a jeho pedagogickou činností. Do publikace přispěla řada významných teoretiků a historiků architektury. Vychází k architektovým sedmdesátinám.
Autoři
Červinka, J. - Fragner, B. - Filippova, V. - Zikmund, J. - Mlynčeková, L. - Aulík, J. - Cikán, M. - Daďa, J. - Efler, M. - Girsa, V. - Hájek, K. - Hájek, P. - Hlaváček, M. - Jehlík, J. - Kraus, D. - Novotný, T. - Popelová, L. - Pustějovský, J. - Redčenkov, B. - Soukenka, V. - et al.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07005-5.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem publikace je shromáždit, utřídit a následně vyhodnotit ročníkové a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.
Autoři
Hauserová, M.
Publikováno v
Archaeologia historica. 2021, 46(2), 1-32. ISSN 2336-4386.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
V diskusi o počátcích našich vrcholně středověkých hradů byl vysloven názor, že rané stadium hradu v našich podmínkách představují románské tribunové kostely se západní věží. Kostelní věž v rámci této hypotézy odkazuje ke svému profánnímu původu. Příspěvek otevírá prostor diskuse s některými argumenty, s nimiž koncept kostela se západní věží jako předstupně hradu pracuje. Uvádí u nás neznámé příklady rozšíření románských kostelů se západními věžemi zejména ze západní Evropy. Výběr dokladů sakrální funkce a posvátné symboliky kostelní věže nabízí komplementární část pohledu na její význam. Budování věží v sídlech elit a věží kostelních uvádí do časové souvislosti. Obrací pozornost k etapizaci výstavby kostelů, která objasňuje vzájemné postavení některých samostatně stojících věží a kostelních lodí. Reaguje na možnost srovnávání se skandinávskými příklady. Dotýká se polyfunkčnosti středověkých staveb, která neoslabuje jejich dominantní sakrální určení.
Autoři
Hauserová, M.
Publikováno v
Památky středních Čech. 2021, 35(2), 1-27. ISSN 0862-1586.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Kostel sv. Markéty (Praha 10 – Královice) zaujímá na akropoli bezejmenného, avšak významného přemyslovského hradiště s opevněním datovaným do první až druhé třetiny 10. století. Patří ke svatyním, u nichž lze předpokládat kontinuitu sakrální funkce již od doby předcházející jeho nejstarším dosud známým stavebním pozůstatkům. Ty dovolují dataci v širším rozptylu konce 13. a počátku 14. století. Práce na základě analýzy stavebních etap kostela a jejich analogií směřuje k odkrytí stop, jimiž se zaniklé stavební fáze propsaly do jeho dochované, převážně barokní podoby. Text provází jednotlivými fázemi kostela na pozadí širšího kontextu jeho role v sídelní síti, duchovní správě a aktivit jeho církevních i světských patronů a příznivců. Práce vznikla dopracováním a propojením prací studentů z Fakulty architektury ČVUT, kteří se ve školním roce 2017/18 kostelu věnovali.
Autoři
Girsa, V.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06855-7.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Knížka je koncipovaná jako obrazová rukověť. Jako praktická příručka, přibližující jak šetrné přístupy k opravám torzální architektury, tak zcela otevřeně popisující i svízele a nedostatky současné praxe. Na konkrétních příkladech, detailně a s názornou dokumentací na rozsáhlém souboru fotografií. Udržitelná péče, jako symbol opatrnějšího, promyšlenějšího, efektivnějšího přístupu k památkám. Po padesáti letech působení v oboru, v péči o památky – a o jejich torza a pozůstatky v krajině, jsem se chtěl o nich a o problémech jejich záchrany podělit.
Autoři
Pavlas, M. - Mikule, A., - Čtverák, M.
Publikováno v
Časopis stavebnictví. 2021, XV(5/2021), 42-47. ISSN 1802-2030.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Projekt Poslední dům Adolfa Loose se zabývá nerealizovaným návrhem tohoto autora a jeho převedením do fyzické podoby muzejního exponátu. Do současnosti se zachova- la studie a slovní popisy stavby. Dopracování studie a jejího převedení do realizační dokumentace a projektu, se ujali studenti a pedagogové z Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Autoři
Uhlík, J. - Uhlíková, K.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2021, 81(2), 124-137. ISSN 1210-5538.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Díky jedinečně zachovaným pramenům můžeme ve Vysokém Mýtě sledovat proměňující se přístup k ochraně památek.
Autoři
Cejpová, M. - Poloprutský, Z. - Poučová, Š. - Bujok, A., - Rykl, M.
Publikováno v
The Civil Engineering Journal. 2020, 29(4), 518-533. ISSN 1805-2576.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
The article deals with metric survey documentation of medieval and early modern kitchens preserved in various types of buildings in the Czech Republic. Historic kitchens are important but still neglected technical monuments in terms of knowledge of their functional and structural aspects. As part of the student scientific project, surveys and metric survey documentation were carried out, which are the bases for the creation of diagrams of the spatial and structural arrangement of medieval and early modern kitchens. For the article, five very well-preserved kitchens were selected which represent three construction types of historical kitchens. For selected examples, their current metric survey documentation was evaluated. According to its quality and according to the character of a particular kitchen, the method of new metric survey documentation was chosen – 3D geodetic measurement (total station), Terrestrial Laser Scanning (point cloud and 3D model) and close range photogrammetry (point cloud and textured 3D model). The aim was to test and evaluate the informative possibilities of these technologies. Outputs are the description and the metric survey documentation of the selected kitchens. These outputs will be used in the passports of individual buildings to evaluate their construction development. The documentation will also allow the creation of generalizing schemes of spatial and structural arrangement of the individual types of kitchens.
Autoři
Uhlík, J.
Publikováno v
In: Monumentorum tutela. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. p. 125-144. ISBN 978-80-89175-89-5.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The paper reconstructs the activities of the Commission for the Inventory of Architectural, Artistic and Historical Monuments of the Royal Capital City of Prague, a professional advisory body of the municipality established in 1893, on the documentation and rescue of monuments during Prague's urban renewal.
Autoři
Šulc, I. ed. - Uhlík, J. ed., - Uhlíková, K. ed.
Publikováno v
Praha: Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., 2020. ISBN 978-80-88283-40-9.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Kniha je výsledkem mnohaletého výzkumu týmu historiků umění, historiků a archivářů a představuje první monografické zpracování životních osudů a tvorby Františka Schmoranze st. a dalších významných osobností jeho rodu zasazené do dobového uměleckého, historického a společenského kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa