15114

Ústav památkové péče

Všechny publikace

100 výsledků

Autoři
Cejpová, M. - Poloprutský, Z. - Poučová, Š. - Bujok, A., - Rykl, M.
Publikováno v
The Civil Engineering Journal. 2020, 29(4), 518-533. ISSN 1805-2576.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
The article deals with metric survey documentation of medieval and early modern kitchens preserved in various types of buildings in the Czech Republic. Historic kitchens are important but still neglected technical monuments in terms of knowledge of their functional and structural aspects. As part of the student scientific project, surveys and metric survey documentation were carried out, which are the bases for the creation of diagrams of the spatial and structural arrangement of medieval and early modern kitchens. For the article, five very well-preserved kitchens were selected which represent three construction types of historical kitchens. For selected examples, their current metric survey documentation was evaluated. According to its quality and according to the character of a particular kitchen, the method of new metric survey documentation was chosen – 3D geodetic measurement (total station), Terrestrial Laser Scanning (point cloud and 3D model) and close range photogrammetry (point cloud and textured 3D model). The aim was to test and evaluate the informative possibilities of these technologies. Outputs are the description and the metric survey documentation of the selected kitchens. These outputs will be used in the passports of individual buildings to evaluate their construction development. The documentation will also allow the creation of generalizing schemes of spatial and structural arrangement of the individual types of kitchens.
Autoři
Uhlík, J.
Publikováno v
Jílovská Sova. 2020, 19(7-8), 7.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek sleduje osudy zámku v Jílovém u Děčína a jeho mobiliáře v prvních letech po skončení 2. sv. války.
Autoři
Pešta, J.
Publikováno v
Prague: Grada Publishing, a.s., 2020. ISBN 978-80-271-0525-0.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
2., upravené a rozšířené vydání Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a bezchybně opravený, krásný historický roubený dům. Kniha je inspirací i pro specializované stavební firmy nebo projektanty hledající poučení v historických stavebních postupech a technikách. Naleznou v ní návod na opravu roubených staveb od počátečního zamyšlení, přes přípravu stavby až po řešení zcela konkrétních praktických problémů. Stavebníkovi umožní nahlížet řemeslníkům „pod ruce“, zručný chalupář v ní najde praktické ukázky stavebních postupů, z nichž mnohé pak bude schopen sám realizovat. "Publikace je mimořádně záslužná svou prezentací ohleduplného přístupu k opravám důležité starší složky fondu našich tradičních vesnických staveb. Její autor je dnes nepochybně jediný, kdo může sám o sobě shromáždit, zpracovat a na patřičné úrovni prezentovat materiál v celé potřebné šíři od historického pohledu na roubené konstrukce až k dobře vybraným a podrobně dokumentovaným příkladům oprav a úprav těchto staveb." prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brankov, N. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Guzik, H. - Hauserová, M. - Hoffmannová, A. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Hojda, O. - Kracík, M. - Kurz, M. - Kužvartová, L. - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06641-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A prameny zahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.
Autoři
Uhlík, J.
Publikováno v
In: Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století. Praha: Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., 2019. p. 117-149. ISBN 978-80-88283-27-0.
Rok
2019
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Text nabízí možnou cestu k lepšímu pochopení vnitřní struktury jedné z klíčových památkových hodnot – hodnoty celistvosti – a rozmanitých forem jejích interakcí s ostatními hodnotami tvořícími součást obecného modelu hodnot památek.
Autoři
Uhlík, J.
Publikováno v
Maribor: Pokrajinski arhiv, 2018. ISBN 978-961-6507-81-3.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Katalog ke stejnojmenné výstavě se věnuje životu a dílu Jana Vejrycha a zasazuje je do dobových souvislostí. Text si všímá rovněž interiérových návrhů tvořících nedílnou součást významných projektů tohoto architekta. V příloze je připojen chronologický přehled všech prací Jana Vejrycha, u nichž bylo možné provést jejich jednoznačnou lokalizaci.
Autoři
Girsa, V. - Čtverák, M.
Publikováno v
Praha: Český národní komitét ICOMOS, 2018. ISBN 978-80-907103-0-6.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace představuje přehled výsledků za posledních deset let studentské soutěže o Cenu Břetislava Štorma v oblasti péče a obnovy architektonických památek a revitalizace architektonického dědictví. Publikaci vydal ČNK ICOMOS ve spolupráci s Ústavem památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze s podporou Ministerstva kultrury ČR.
Autoři
Uhlík, J.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2018, 78(4), 300-306. ISSN 1210-5538.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Příspěvek se zabývá vybranými stavebními úpravami, k nimž došlo v poutním areálu Lomec u Vodňan v první polovině 20. století a jejich zasazení do širšího kontextu „provozu“ poutního místa a jeho potřeb, vývoje majetkově právních vztahů sakrálních objektů po vzniku nové Československé republiky a požadavků orgánů památkové péče na celkovou údržbu areálu. Zvláštní pozornost je v této souvislosti věnovaná působení pátera Josefa Lešky, který se ve sledovaném období zásadním způsobem zasloužil o jeho zdárný rozvoj.
Autoři
Biedermanová, M. - Cejpová, M.
Publikováno v
Archaeologia historica. 2018, 43(2), 401-409. ISSN 0231-5823.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Práce se zabývá kuchyňskými topeništi s ohništěm umístěným na kovovém roštu v šachtě naleze¬nými na Pražském hradě, která jsou v zahraniční literatuře dobově označována například jako „fourneau“ či „potager“ ve francouzském prostředí, nebo jako „murello per pignatte“ v díle Bartlomea Scappiho. Tato topeniště se zde in situ dochovala tři. Dvě datovaná do druhé poloviny 16. století jsou v Ludvíkově křídle Starého paláce, jedno datované do druhé poloviny 19. století je v jižním křídle v suterénu tzv. Maxmiliánových kuchyní. Další topeniště, která se nacházela v dnes již neexistujících kuchyních, známe díky historickým plánům z 18. a 19. století. Topeniště byla buď samostatná, většinou přizděná k obvodové zdi, nebo byla součástí podesty pro otevřený oheň, zpravidla se nacházela na okraji její kratší strany. Některá topeniště nemají napojení na komín, což potvrzuje předpoklad, že produkovala minimum kouře, který bylo možné odvětrat oknem.
Autoři
Vaňková, H.
Publikováno v
In: Architektura v perspektivě 10. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 194-197. ISBN 978-80-248-4236-3.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Pellerhaus, jeden z nejvýznamnějších renesančních paláců v Německu a symbol Norimberku, byl za 2. světové války silně poškozen a jeho trosky zapojeny do modernistické budovy Fritze a Waltra Mayerových. Z iniciativy spolku Altstadtfreunde Nürnberg byl v posledních letech zrekonstruován vnitřní dvůr objektu a nyní se objevila snaha o nahrazení modernistické budovy kopií renesančního paláce. Která z uvedených budov je hodnotnější a která z hodnot je důležitější? Je eticky ospravedlnitelné nahradit stávající budovu objektem, který na svém místě nestál přes 70 let? Ač je kauza Pellerhausu zajímavá sama o sobě, její význam doceníme především v kontextu současné teorie památkové péče. S rozšiřováním záběru památkové péče mimo okruh nejvýznamnějších staveb, začleňováním hodnotových měřítek dalších kulturně-civilizačních okruhů a faktického popření nezbytnosti časového odstupu pro hodnocení objektu, se zažitá paradigmata teorie památkové péče proměňují a kauza Pellerhaus je jedním z prvních symptomů této změny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa