Diplomové práce

KUTNÁ HORA

Lucia Kanderová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Témou diplomovej práce je hľadanie slabých miest mestskej štruktúry Kutnej Hory. Pre svoju prácu som vybrala územie autobusového nádražia, ktoré bude v najbližšej dobre presunuté a stávajúca plocha ostane prázdna. Keďže je táto parcela vo vlastníctve mesta, je v blízkosti centra a dobre dostupná z okolitých sídlisk, otvára sa tu ideálne miesto pre doplnenie mestskej štruktúry a infraštruktúry. Z tejto časti mesta vytváram jeho plnohodnotnú súčasť a to s dôležitosťou, aká mu vzhľadom k jeho polohe prináleží. Na mieste navrhujem priestupný blok s rozmanitými vnútornými priestormi a verejne prístupnými dvormi. Ťažiskom územia je budova mestskej knižnice. Bohatosť funkcií odpovedajúcich hustej mestskej štruktúre dopĺňa telocvičňa, pavlačový bytový dom a radové domy. Blok počíta so stávajúcimi budovami supermarketu a úradu, rešpektuje ich fungovanie a zároveň ich začleňuje do novovzniknutého organizmu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.