Diplomové práce

KOŠICE TOVÁRENSKÁ

Guľašiová Šárka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Témou diplomovej práce je nájomný bytový dom na zadanej parcele, prieluka medzi ulicami Továrenská a Hviezdoslavova v Košiciach (SR). Začlenenie návrhu do kontextu a mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR) Starého mesta. Hlavným obsahom sú nájomné byty a menšina bytov určená k predaji. Téma reaguje na dnešný štandard bývania a jeho nedostatok v historickom centre mesta. Hľadanie snúbenia typických charakteristík zástavby v MPR a novodobých požiadavok na bývanie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.