Diplomové práce

Komunitní centrum, Komořany

Henrieta Šmondrková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalárska práca nadväzuje na štúdiu pre bakalársku prácu zo zimného semestru 2017/2018. Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť dom, ktorý slúži ako vybavenie verejného priestoru. Na pozemku boli v rámci štúdie navrhnuté tri objekty- budova kaviarne, knižnice a budova s halou slúžiacou pre kultúrne akcie. Všetky tri funkcie vychádzajú z potrieb obce a nadväzujú na jej urbanistické merítko. V rámci bakalárskej práce bola podrobne riešená budova knižnice. Budova knižnice svojím architektonickým výrazom odkazuje na neďaleký priemyselný areál a svojou výstavbou nenarušuje existujúce a fungujúce komunikácie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.