Diplomové práce

Základní škola, Hanspaulka

Kateřina Špilarová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Základní škola Hanspaulka je do terénu částečně zapuštěný dvoupodlažní objekt s terasami. Tvar budovy je zalomený a využívá pozitivně sluneční svit a umožňuje neobyčejný výhled ze všech tříd. Pozemek před budovou, směrem na sever od ní, je neoplocený. Je upraven jako park s vysokými listnatými stromy vybavený lavičkami a dětským hřištěm. Návrh počítá s tím, že tento prostor bude využíván rodiči, školáky a jejich mladšími sourozenci. Je přístupný veřejnosti, ale je spravován i kontrolován školou - na hřiště je umožněn výhled z vrátnice. Jádrem budovy je atrium, společný prostor, který slouží nejen jako hlavní vertikální komunikace mezi 2NP a 1NP, ale umožňuje žákům příjemně trávit volné chvíle. Atrium je složeno z prefabrikovaných dílů schodišť, větších stupňů, skluzavek i lezeckých stěn. Rozsáhlý prostor pod schodištěm umožňuje variabilní rozmístění stolků a nabízí rozsáhlé možnosti využití prostoru. Kromě posezení žáků během svačiny se zde mohou odehrávat besídky, dětské koncerty, přednášky, kurzy a různá shromáždění. Do atria se vstupuje přímo ze vstupní haly, prostor mezi halou a atriem je prosklený a umožňuje tak průhled a snadnou orientaci. Z atria je možné vyjít ven na zahradu, ale i do všech částí budovy. Do části administrativní, kde se nachází kanceláře, ředitelna a sborovny, do části pro první stupeň, která je umístěna nejblíže u vchodu, aby se nejmenší žáci snadno orientovali, a do obou částí pro druhý stupeň. V první části jsou kmenové učebny, ve druhé části jsou učebny biologie, počítačů, výtvarné výchovy a dílna. Druhá část je zakončena jídelnou. Provoz celé budovy je uzpůsoben pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Osobám s omezenou schopností pohybu v této budově je nabízen rovnocenný přístup a pohyb po budově jako osobám bez omezení, což přispívá ke snahám českého školství o zařazení žáků s různými postiženími do společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.