Závěrečné práce

Metropolitní bydlení v Praze

Bc. Irena Mádlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh nové typologické formy bytového domu určené pro konkrétní lokalitu a jeho možná citace a uplatnění pro další dvě podobné lokality vnějšího města Prahy. Práce vychází z rešerše analýz regulativů, procesních podmínek a konkrétních příkladů zahraničních realizací bytových souborů v Evropě. (viz příloha diplomní seminář) Návrh reflektuje změny a nové tendence ve společnosti, ekonomice a v územním plánování metropole na počátku 21. století. Součástí práce je návrh konkrétní nízkopodlažní bytové zástavby s vysokou hustotou zastavění do předměstského prostředí Prahy s rozptýlenou zástavbou. Mezi cíle návrhu patří dosažení městskosti pražských předměstí prostřednictvím zahušťování rozptýlené nízkopodlažní zástavby, poukázání na možné legislativní překážky bránící realizaci tohoto typu a návrh kvalitního obytného prostředí na hranici města a zeleně, které bude kontextuální vůči původní zástavbě a bude finančně dostupné. Součástí práce je urbanistický návrh 3 lokalit – Trója, Modřany, Radlice, a detailnější architektonický návrh 1 lokality v Praze v Tróji. Vytvořením vzorového typu, kterým se stal átriový řadový dům ( max. 2 – podlažní) a návrhem možných urbanistických řešení společenského konceptu, vznikly principy nového možného osídlování předměstí Prahy, které by mohly předejít případným negativním vlivům současnosti – vysídlování centra, suburbanizace, dezurbanizace a ztrátě kompaktnosti města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.