Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Modul Development

Cílem studia je lépe porozumět developmentu, tedy přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí. Jedná se o rozšíření pohledu na stavby o rozměr socio-ekonomický (financování, marketing, obchod) a procesní (právo a management). Absolventi budou zvládat výzvy udržitelné, ekonomicky proveditelné a společensky zodpovědné výstavby a najdou tak lepší uplatnění v projekčních, správních i developerských týmech.

Absolvent modulu získá kromě základního povinného programu společného s běžným magisterským studijním programem oboru architektura ucelené vzdělání v oblasti developmentu.

Modul Development (DEV) je předepsanou profilovanou skladbou předmětů a diplomové práce postaven tak, aby se absolvent mohl po splnění předepsané délky praxe ucházet v České komoře architektů o autorizaci v oboru architektura. Do studijního modulu je nutné se přihlásit před začátkem semestru 1. ročníku magisterského studia.

Povinné předměty

 • Ateliér ATV
 • Development I, II
 • Diplomní seminář
 • Nauka o stavbách VII (dříve Nauka o stavbách VI)
 • Prostorová informatika I
 • Urbanismus V, VI, VII
 • Územní plánování II, III

Ateliérová výuka

Ateliér ATSS, ATU, ATVZ, ATRN, ATV musí student přihlášený do modulu DEV absolvovat se zaměřením na tento obor. Povinné zadání pro modul Development:

 • Ateliér – soubor staveb, ATSS: Práce bude obsahovat základní analýzu místa (historie, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, doprava, životní prostředí, morfologie, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (plochy, provozy, vztahy, koncept, cílová skupina, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, standard, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění.
 • Ateliér – urbanismus, ATU: Práce bude obsahovat základní analýzy místa (historie, socio-ekonomické parametry, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, veřejná prostranství, doprava, životní prostředí, morfologie terénu, zástavby, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (kapacity, způsob a intenzita využití ploch, provozy, vztahy, koncept, cílové skupiny, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění.
 • Ateliér – volné zadání, ATVZ: Práce bude zaměřena na projekty buď na zadání veřejné správy (veřejný projekt) nebo na soukromá zadání (soukromý projekt) s vyšším investovaným kapitálem než cca 100 mil. Kč. Práce bude obsahovat formulaci investiční strategie – funkce, lokalita, kvalita, kvantita, obhajoba zvolené lokality, formulace zadání klienta pro projektové práce na základě studie proveditelnosti, integrace zadání klienta do architektonického výrazu, dispozičního a konstrukčního řešení, vyhodnocení projektového návrhu (designu) a jeho optimalizace z pohledu budoucí hodnoty a investičních nákladů.
 • Ateliér – realizační projekt, ATRN: Realizační projekt navazuje na studii projektu z předchozích ateliérů. Projekt řeší pokračování v realizaci projektu až po jeho vyhodnocení a zajištění provozu projektu ve zjednodušené formě: příprava podkladů a organizace výběru metody a způsobu realizace stavební fáze projektu, návrh struktury modelového řešení úprav návrhu (designu) projektu během jeho stavební realizace, příprava převzetí projektu, kolaudace, katastr, vady a nedodělky, garance, zádržné, správa a údržba, pojištění, účetně daňové zatřídění, technická infrastruktura (média – elektřina, plyn apod.) a vyhodnocení projektu.
 • Ateliér – volitelný, ATV (povinný pro modul DEV): Studenti absolvují volitelný ateliér jako modelaci vlastního záměru s cílem upozornit na míru rizika a dopady na konkrétní projekt.

Diplomní seminář a projekt

 • Diplomní seminář, DS (povinný pro modul DEV): Diplomní seminář bude kromě obecných analýz (historie, socio-ekonomické parametry, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, veřejná prostranství, doprava, životní prostředí, morfologie terénu, zástavby, okolní vlivy, záměry v území atd.), dále stanovení, event. doplnění programu (kapacity, způsob a intenzita využití ploch, provozy, vztahy, koncept, cílové skupiny, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, charakter, výraz, reference) obsahovat i základní podklad pro zpracování studie proveditelnosti (odhady o ceny pozemku, výši jednotkových cen na nákladové i výnosové straně).
 • Diplomní projekt, DP: Diplomní projekt bude obsahovat základní analýzu místa (historie, územní plán, občasná infrastruktura a vybavenost, doprava, životní prostředí, morfologie, okolní vlivy, záměry v území atd.), stanovení, event. doplnění programu (plochy, provozy, vztahy, koncept, cílová skupina, reference atd.), stanovení hlavních cílů – zadání klienta (smysl, kapacity, standard, charakter, výraz, reference) a závěrečný průkaz jejich splnění. Dále bude projekt obsahovat studii proveditelnosti (základní přehled nákladů a výnosů, určení doby návratnosti, dobu trvání projektu, exitovou strategii atd.).

Garantem studia v modulu Development je Ústav nauky o budovách. Zadání diplomního projektu musí být odsouhlaseno garantem modulu, pokud je projekt absolvován na jiném ústavu než 15118.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.