Předmět Development I - Základy developmentu nemovitostí - seznámí studenty se základními principy formulování požadavků a potřeb investorské přípravy včetně základních principů realizace projektů staveb nebo souborů staveb, a to zejména formou integrace požadavků ekonomických, sociálních a environmentálních v prostředí otevřené tržní ekonomiky.

Studenti se budou seznamovat v logické posloupnosti a relevantní úrovni podrobnosti v oblastech: principů fungování trhu s nemovitostmi, finančních investic, ekonomiky, potřeb soukromých a veřejných investorů a z toho vyplývajících požadavků na řízení projektových rizik a příležitostí a s tím vším související legislativní rámec a právní pravidla.

V rámci cvičení se budou studenti seznamovat formou práce na praktických příkladech a případových studií se zpracováním jednotlivých aspektů procesu s důrazem na jejich zasazení do celku a projektových souvislostí.

Související předměty

518DEV2 Development II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková