Doktorské studium

Jak dlouho mám nárok na stipendium?

Stipendium se pobírá během prezenční doby studia, která trvá čtyři roky. V kombinované formě studia student nemá na stipendium nárok.

Do kdy musím mít splněné všechny předměty?

V prezenční formě studia je termín pro splnění předmětů čtyři semestry od začátku studia. V případě kombinované formy studia je to šest semestrů.

Musím učit?

Pedagogická praxe je pro doktoranda povinná v případě, že ji má zapsanou
v ISP. Je na vedoucím ústavu, zda bude na svém ústavu pedagogickou práci od svých doktorandů vyžadovat, nebo zda je zaměstná jinou prací pro ústav, například zapojením do výzkumu.

Co se rozsahu týče, doktorand v denním studiu při standardním plnění povinností pobírá měsíčně 12 tis. Kč čistého. Pokud to porovnáme se mzdovým tarifem pro absolventa magisterského studia do 4 let praxe (tj. třída 10, stupeň 1), který v současnosti činí měsíčně 21320 Kč hrubého, měl by prezenční doktorand odpracovat na ústavu 2-3 dny v týdnu.

Podmínky a zvyklosti na jednotlivých ústavech se natolik liší, že způsob zapojení studenta do aktivit ústavu - zda jde o pedagogickou práci nebo o práci na výzkumu, zůstává na školitelích a vedoucích ústavů.

Školitelé musí povinnosti doktorandů specifikovat v jejich ISP. ISP je možné na základě čl. 26, odst. 5 a) Studijního a zkušebního řádu dodatečně upravit.

Jak probíhá doktorský workshop?

Workshop pořádá Fakulta architektury ČVUT, jedná se dvoudenní setkání doktorandů, jejich školitelů a externích hostů. Koná se jednou ročně na podzim. Přesný termín je vždy určen na začátku kalendářního roku.

Cílem workshopu je poskytnout studentům platformu, kde mají možnost prezentovat téma své disertační práce, stav poznání dané problematiky, zvolenou metodologii, případně dílčí výsledky. Jedná se o simulaci standardních vědeckých konferencí, se kterou naši absolventi často nemají velké zkušenosti. Podstatou je tak i získání zpětné vazby od školitelů nebo externích hostů.

Před samotným workshopem studenti musí 1. odeslat přihlášku s krátkou anotací, 2. zaslat text o rozsahu tří normostran (tzv. short paper), kde shrnou cíle, knowledge gap, metodologii, případně dílčí výsledky a použitou literaturu 3. odeslat samotnou prezentaci, která je posléze umístěná na stránkách Kolokvia. Všechny termíny jsou uvedené na stránkách doktorského studia v odkazu doktorský workshop.

Při prezentaci samotné má každý student 15 minut času na vlastní výklad, pak následuje cca 15 minut na kritiky a poznámky z publika.

Workshop je povinný pro studenty doktorského studia, kteří nemají uzavřený studijní blok - tedy na něm každý doktorand standardně vystoupí dvakrát nebo třikrát. Absence aktivní účasti na workshopu vede ke snížení měsíčního stipendia, podle pravidel formuláře sebehodnocení.

Pokud studenti již mají zkušenosti s recenzovanými konferencemi, je ve
výjimečných případech možné dohodnout se předem na náhradě prezentace na doktorském workshopu účastí na recenzované národní/mezinárodní konferenci. Účast na workshopu je ale žádoucí i z důvodu vzájemné informovanosti o doktorandském výzkumu na FA a možnosti navázání spolupráce s ostatními doktorandy.

Proč malus vylučuje bonus (v sebehodnocení studenta)?

Ve formuláři sebehodnocení je uvedeno, že malus vylučuje bonus. Tedy pokud student nesplní požadavky v části B/ MALUS, nebere se při započítávání bodů a tedy i při výpočtu výše stipendia zřetel na údaje uvedené v části A/BONUS.

Doktorandi mají statut studenta a část B/ formuláře vyjmenovává základní studijní výstupy, které je pro zdárné absolvování studia nutno splnit. Sleduje podstatu výzkumné a vědecké práce, která je principem doktorského studia. 

Část A/ BONUS je určena pro studenty, kteří řádně studují, mají tedy splněny své studijní povinnosti a navíc dosáhli dalších výsledků. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková