Doktorské studium

Zde najdete nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně. Podrobnější informace najdete v předpisech v záložce Legislativa.

Jak dlouho mám nárok na stipendium?

Stipendium se pobírá během prezenční doby studia, která trvá čtyři roky. V kombinované formě studia nebo po dobu přerušení studující nemají na stipendium nárok.

Lze uznat předměty z předchozího doktorského studia?

Studijní a zkušební řád ČVUT:

čl. 31 odst. 1) Na žádost doktoranda může děkan uznat zkoušky z předmětů, které doktorand úspěšně složil během studia v doktorském studijním programu před zápisem do současného studia v doktorském studijním programu. Na takovou zkoušku se nadále hledí tak, jako by byla složena v den jejího uznání.

čl. 31 odst. 2) Nelze uznat celý studijní blok ani státní doktorskou zkoušku.

čl. 31 odst. 3) Doktorand může požádat o uznání zkoušky do pěti let ode dne složení zkoušky. Pozdější žádosti nelze vyhovět.

čl. 31 odst. 4) K žádosti se vyjádří školitel a příslušná oborová rada.

čl. 31 odst. 5) Děkan o žádosti o uznání zkoušky rozhodne ve lhůtě 30 dnů.

Musím učit?

Pedagogická praxe je pro studující povinná v případě, že ji mají zapsanou
v Individuálním studijním plánu. Tuto povinnost stanoví po dohodě se studujícími vedoucí ústavu a školitel či školitelka.

Pedagogická činnost studujících v doktorském programu by měla odpovídat jejich odbornému zaměření a měla by konvenovat i s tématem jejich disertační práce.

Za pedagogickou nebo výzkumnou činnost nad rámec disertační práce příšluší studujícím doktorského programu mzda.

Proč malus vylučuje bonus (v semestrálním výkazu o činnosti)?

V semestrálním výkazu o činnosti je uvedeno, že malus vylučuje bonus. Pokud studující nesplní požadavky v části MALUS, které patří k základním krokům v rámci studia, nelze s ohledem na tuto skutečnost brát zřetel na výkony v části BONUS.

Formulář v obou částech sleduje jak řádné plnění studijních povinností, tak i podstatu výzkumné a vědecké práce, která je v rámci doktorského studia stěžejní. Obě části musí být při doktorském studiu provázány a vyváženy.

Část BONUS je tak určena pro studující, kteří řádně plní studijní povinnosti a zároveň vykazují mimořádné výkony i v jiných oblastech. Na základě toho může být nejúspěšnějším přiznáno vyšší stipendium.

Jak probíhá studentská vědecká konference?

Studentskou vědeckou konferenci pořádá Fakulta architektury ČVUT, jedná se dvoudenní setkání studujících prvního ročníku, jejich školitelů, školitelek a externích hostů. Koná se jednou ročně druhý týden letního zkouškového období. Přesný termín je vždy určen v harmonogramu studia.

Cílem studentské vědecké konference je poskytnout studujícím platformu, kde mohou prezentovat téma své disertační práce, stav poznání dané problematiky, zvolenou metodologii, případně dílčí výsledky. Jedná se o simulaci standardních vědeckých konferencí, se kterou absolventi a absolventky našeho magisterského studia často nemají velké zkušenosti. Podstatou je tak i získání zpětné vazby od přítomných školitelů, školitelek a externích hostů.

FA ČVUT každoročně pořádá studentskou vědeckou konferenci, kde studující představí téma své disertační práce, stav poznání v dané oblasti, zvolenou metodu výzkumné práce a dílčí výsledky dosavadního výzkumu.

Před samotnou studentskou vědeckou konferencí studující musí: 1) odeslat přihlášku s krátkou anotací, 2) zaslat text o rozsahu tří normostran (tzv. short paper), kde shrnou cíle, knowledge gap, metodologii, případně dílčí výsledky a použitou literaturu, 3) odeslat samotnou prezentaci, která je posléze umístěna na stránkách Kolokvia. Všechny termíny jsou uvedené na stránkách doktorského studia v odkazu Studentská vědecká konference.

Při prezentaci samotné má studující obvykle 10 minut času na vlastní výklad, pak následuje cca 10 minut na komentáře a poznámky z publika.

Účast na studentské vědecké konferenci FA je povinná pro studující do konce 2. semestru. Neúčast na této konferenci je považována za nesplnění studijních povinností

Pro studující, kteří nastoupí ke studiu v září 2023, platí nová pravidla v Řádu doktorského studia FA, podle nich se bude místo podzimního Doktorského workshopu konat Studentská vědecká konference FA na jaře roku 2024.

Jaké možnosti se nabízí při rodičovství?

Studijní a zkušební řád ČVUT:

Čl. 1 odst. 6) Studenti v souvislosti s těhotenstvím, porodem a rodičovstvím, a osoby, které převzaly dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle občanského zákoníku nebo právních předpisů upravujících státní sociální podporu (dále jen „studenti-rodiče“) mají nárok na zvláštní úpravy přerušení studia, prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností a odpočet uznané doby rodičovství od celkové doby studia. Tyto úpravy se řídí „Metodickým pokynem o podpoře studentů-rodičů“.

Čl. 8 odst. 3) V souvislosti s péčí o dítě má student-rodič, v semestru, v němž by probíhalo čerpání jeho mateřské dovolené, právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku, po dobu, po kterou by jinak trvalo jeho čerpání mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší. Student-rodič je povinen o využití tohoto práva informovat studijní oddělení, nebo příslušného prorektora, který mu sdělí další postup. Pokud by čerpání mateřské dovolené začalo v jednom semestru, ročníku nebo bloku a končilo v dalším semestru, ročníku nebo bloku, prodlouží se v takovém dalším semestru, ročníku nebo bloku tyto lhůty pouze o dobu přesahu mateřské dovolené do dalšího semestru, ročníku nebo bloku.

Čl. 19 odst. 4) Standardní doba studia v doktorských studijních programech činí nejméně tři a nejvýše čtyři roky.

Čl. 19 odst. 5) Doba studia v prezenční formě doktorského studijního programu nemůže přesáhnout standardní dobu studia. Tuto lhůtu může děkan studentovi-rodiči prodloužit maximálně o uznanou dobu rodičovství, pokud v této době studium nepřeruší a celková doba studia nepřesáhne maximální dobu studia. Tím není dotčen čl. 6 odst. 6 Stipendijního řádu ČVUT. Studium v distanční nebo kombinované formě v doktorských studijních programech může být prodlouženo až po maximální dobu studia.

 

Pokud se tedy studující během doktorského studia stane rodičem, má 2 možnosti, jak si studium upravit:

a) Zažádá na oddělení VVUČ o uznání doby rodičovství (UDR). UDR začíná u matky osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte; pokud by o UDR žádat otec, odpovídá začátek UDR době porodu dítěte. Studující následně mohou pokračovat ve studiu a o UDR se jim prodlužuje standardní doba studia (pokud nepřesáhne maximální dobu studia, tj. 8 let) a s ní také status studenta. Na stipendium však přesto budou mít nárok pouze po standardní dobu maximálně 4 let a v prodloužené době už stipendium pobírat nebudou.

b) Zažádá na oddělení VVUČ o uznání doby rodičovství (UDR) a zároveň studium přeruší. Studium přerušené v UDR znamená, že rodiče přichází o status studujících a stipendium, ale o dobu přerušení (kterou lze kumulovat) se jim prodlužuje celková doba studia (včetně odevzdání a obhájení disertační práce).

Nestihl*a jsem odevzdat disertační práci ve standardní době studia, tj. do 4 let.

V případě, že studující nestihli dokončit a odevzdat disertační práci v rámci standardní doby studia, tj. do 4 let, musí si před vypršením lhůty 4 let od zápisu zažádat o přechod do kombinované formy.

Dostal*a jsem se do situace, která se vymyká ze standardních kroků v rámci doktorského studia.

Studijní a zkušební řád ČVUT obsahuje v závěru část Přechodná a závěrečná ustanovení; Řád doktorského studia FA obsahuje část Opatření přechodná a k odstranění tvrdosti. Jejich záměrem je ošetřit pravidla v nestandardních situacích a v obdobích legislativních změn (kdy například část nových předpisů není uplatňována na již zapsané studenty). Doporučujeme prostudovat si i tyto části předpisů, zda se netýkají právě vaší situace. Rovněž lze požádat děkana o výjimku v rámci možností obsažených ve výše uvedených řádech.

kontakty

MGR. GABRIELA THOMPSON

vedoucí oddělení

místnost 150

+420 22435 6228

gabriela.thompson@fa.cvut.cz

Ivana Christová

referentka pro doktorské studium

místnost 150

+420 22435 6227

+420 778 967 584

chrisiva@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.