Organizace semestru

25. 9.

Organizace semestru – harmonogram přednášek – průběh zkoušky.

Přednášející: Dalibor Hlaváček

Světová komunita

25. 9.

Geneze "udržitelného rozvoje", vývoj chápání termínu, environmentální udržitelnost a její rysy, ekosystémové a přírodní služby, hlavní současné environmentální problémy. Současná epocha – antropocén, souvislosti se stavěním a architekturou (města budovy, slumy). Antropocén charakterizován mimo jiné rostoucím podílem městské populace, města jako environmentálně rozhodující fenomén (spotřeba zdrojů, odpady-emise, zábor půdy, infrastruktura, ale na druhé straně "emerging ecosystems"- útočiště rostlin a živočichů, a příjemné místo pro život lidí). "Zelená ekonomika" a další témata nadcházejícího summitu Rio+20 (například planetární meze), patří mezi ně i urbanizace.

Přednášející: Bedřich Moldan

Udržitelné město

2. 10.

Urbanismus: ulice, náměstí, města. Historické a moderní urbánní celky, udržitelnost jejich charakteru. Suburbanizace a urban sprawl (logistika, nákupní, kulturní centra, volný čas). Ekologické důsledky urbanizace a suburbanizace. Město jako organismus – hledání rovnováhy mezi městským a přírodním prostředím; toky energií a odpadů. energeticky úsporné? Vztah formy zástavby a nároků na (přírodní) prostředí, přírodní zdroje, energii. Usilování o udržitelné město: jaké prostorové uspořádání města je udržitelné – má být zelené? Kompaktní? Diskuse o možných formách ekologického města a života v něm.

Přednášející: Karel Maier

Mobilita

9. 10.

Vliv dopravy na architekturu a urbanismus, na životní styl. Vlak / tramvaj /  auto / pěšák. Nový fenomén kolo. Vodní cesty. Příklady pozitivní negativní. Doprava jako dobrý služebník, ale zlý pán. Ekologické dopady jednotlivých druhů dopravy. Sociální dopady individuální automobilové dopravy. Vliv dopravy na kvalitu obytného prostředí, příklady neočekávaných důsledků velkých dopravních projektů. Obchvat nebo ponechání průjezdu městem? Doprava v klidu jako problém.

Přednášející: Richard Železný

Krajina a zeleň 1

16. 10.

Zelené fasády, střechy, zasypané domy, domovní stromy, aleje, větrolamy, městská zeleň, bloky zeleně jako hmota, obytné skleníky a zeleň v interiéru. Krajina a voda, sídlo jako součást krajiny, proudění vzduchu, prostupnost krajiny, krajina v budově, zelená infrastruktura.

Přednášející: Klára Salzmann

Technický koncept

23. 10.

Inženýrský pohled na účinnost architektonického konceptu. Životnost domu a jeho jednotlivých částí – jejich údržba, modernizace a náhrada. Otevřené a uzavřené systémy zásobování domu energiemi.

Přednášející: Jan Žemlička

Architektonický koncept

30. 10.

Hlediska, postupy a základní kroky při navrhování udržitelných staveb. Prostorový a funkční koncept. Motivace, zadání, místo, tvar a velikost stavby, dispoziční řešení, obálka stavby, stavební materiály, energie, technické vybavení, zeleň, životní cyklus stavby, úloha architekta v procesu.

Přednášející:Martin Čeněk

Krajina a zeleň 2

6. 11.

Anotaci doplníme.

Přednášející: Klára Salzmann

Zdravý dům

20. 11.

Vztah stavby a lidského zdraví, Syndrom nemocných budov, pohoda prostředí a její hodnocení, vnitřní mikroklima a jak ho architekt může ovlivnit.

Přednášející: Kateřina Rottová

Produktová ekologie

27. 11.

Produktová ekologie coby souvislosti mezi environmentálními dopady produktů, tedy výrobků, materiálů ale i služeb. Vývoj představ o ochraně životního prostředí od počátků, od ochrany konkrétních přírodních hodnot až po současný koncept produktové ekologie. Co je koncept životního cyklu a jak mohou produkty škodit životnímu prostředí v různých fázích svého životního cyklu? Problematika recyklace materiálů a znovuužití výrobků.

Přednášející: Vladimír Kočí

Architektura a sociální udržitelnost

4. 12.

Co to je sociální udržitelnost? Jaké role můžou mít architekti*ky ve společnosti? Společenská odpovědnost profese. Jaké nástroje pomáhají navrhovat společensky udržitelné stavby a města? 

Přednášející: Karolína Kripnerová

Cirkulární ekonomika

11. 12.

Co je cirkulární ekonomika, co má společného s architekturou a jak může být odpovědí na udržitelnost staveb? Jak navrhovat stavby v rámci celého životního cyklu a ještě dál? A jak to vypadá v praxi? Architektura a stavby jsou výsledkem procesu materiálové přeměny. Jako architekti tyto přeměny navrhujeme.

Přednášející: Karel Goláň

Materiály

18. 12.

Anotaci doplníme.

Přednášející: Dalibor Hlaváček

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.