Plánování regionu a krajiny III (Krajinné plánování II)

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémovými nástroji plánování krajiny, které jsou východiskem pro další tvůrčí aktivity v krajině. Základem je pochopení krajiny jako systému různých přírodních a kulturních infrastruktur, které se v prostoru setkávají s infrastrukturami technickými, v takovém případě je nevyhnutelností hledání koexistence těchto dvou základních systémů. Důraz bude kladen na již existující plánovací nástroje, jako je Koncepce uspořádání krajiny v územním plánování, vztah územního plánu a komplexních pozemkových úprav, vztah Zelené infrastruktury a územních systémů ekologické stability, Systémů sídelní zeleně. Dalším tématem je tvorba infrastruktury krajiny formou multifunkčních sítí obsahujících sítě územního systému ekologické stability, hydrologických sítí z pohledu zvyšování retence vody v území sítě veřejných prostranství a komunikací ve smyslu Evropské úmluvy o krajině.

Předmětem semináře bude vypracování eseje na určené téma a vypracování case study v určeném území.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.