Kromě základního obeznámení posluchačů s evropským výtvarným uměním do konce 19. stol. patří k dílčím cílům upozornit na instituce, mechanismy a jevy, jež jsou historicky společné pro výtvarné umění a architekturu: (a) umělec a instituce uměleckého života: umělecký mecenát; fenomén akademie, muzea, umělecká kritika; (b) společenské postavení tvůrce, autonomizace výtvarného umění; (c) otázky axiologie umění. Posluchači budou seznámeni s ikonografickými náměty a symboly umění středověku a novověku s důrazem na ty, jež se dodnes vyskytují ve výtvarném umění a vizuální kultuře. Při výběru prezentovaných objektů je dbáno na zastoupení nejvýznamnějších škol, prostředí a epoch.

Související předměty

513DU1B, 513DU1D, 513DU1K Dějiny umění I
513DU3N, 513DU3K, 513DU3D Dějiny umění III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.