Dějiny umění II

Kromě zvýšení kulturního povědomí posluchačů a jejich obeznámení s příklady 

euroamerického výtvarného umění 20. stol., k dílčím cílům, realizovaným průběžně během semestru, patří zejména upozornit na ty instituce, mechanismy a jevy, jež jsou společné pro výtvarné umění a architekturu. Patří k nim: (a) historická proměnlivost hodnocení uměleckých děl v politickém, ideologickém a ekonomickém kontextu,

místo umění v mocenských strukturách a umění jakožto projev občanské společnosti; (b) výsadní společenské postavení umělce ve 20. stol. a instituce uměleckého života, zejména umělecká kritika a galerijní provoz; (c) otázka většinového vkusu a dominantní společenské estetické normy; (d) hmotný a prostorový aspekt uměleckého díla a jeho vnímání prostřednictvím jiných smyslů, než je zrak. Kurz vyzdvihuje nástup nových médií ve 20. stol., popisuje stírající se hranici mezi „vysokým“ a „nízkým“ a jejich vzájemné ovlivňování během procesu vzniku estetické normy, a zabývá se otázkou originality v umělecké tvorbě. Kurz nemá ambici zmapovat euroamerické umění

20. století jako celek: umělecký kánon je zde prezentován se zohledněním postupů a poznatků vizuálních studií a populární vizuální zkušenosti posluchačů.

Související předměty

Dějiny umění I
Dějiny umění III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková