Dějiny umění I

Kromě zvýšení kulturního povědomí posluchačů a jejich obeznámení s evropským výtvarným uměním do konce 19. stol., k dílčím cílům, realizovaným průběžně během semestru, patří zejména upozornit na ty instituce, mechanismy a jevy, jež jsou historicky společné pro výtvarné umění a architekturu. Patří k nim: (a) základní instituce uměleckého života, zejména umělecká kritika, muzea a fenomén akademie; (b) vztah objednavatel – umělec a otázka uměleckého mecenátu; (c) historická proměnlivost hodnocení uměleckých děl a kánonu; (d) historická proměnlivost společenského postavení umělce a proces autonomizace výtvarného umění; (e) hmotný a prostorový aspekt uměleckého díla a jeho vnímání prostřednictvím jiných smyslů, než je zrak. V průběhu kurzu jsou posluchači seznámeni s frekventovanými ikonografickými náměty a symboly umění středověku a novověku; pozornost je věnována zejména těm, jež se dodnes uplatňují a migrují mezi uměleckými obory. Při výběru prezentovaných objektů je dbáno na přiměřené zastoupení nejvýznamnějších škol, prostředí a epoch.

Související předměty

Dějiny umění II
Dějiny umění III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková