Technologie KA I

Terén a povrchy

Během tohoto semestru kurzu technologie se studenti seznámí se zásadami terénního modelování, včetně úprav pro umisťování budov a cest, Smyslem předmětu je osvojení si praktických znalostí a zásad terénní modelace, která je v našem prostředí klíčovým aspektem navrhování. Vedle provádění terénních úprav na stavbě tak budou studenti v kurzu seznámeni i se zpracováním geodetických dat, standarty zakreslování a kalkulace.

Témata rozvedená v přednáškách a cvičeních

Terminologie, základy techniky modelování terénu – zásady, formy, měřítka, sklony, profily, Základy mechaniky zemin, Terénní úpravy pro umisťování budov, budování cest a protihlukových zábran, Sportovní a kulturní zařízení (hřiště, amfiteátry), Hospodaření s dešťovou vodou, Zpracování geodetických dat – kalkulace, zakreslování ve stavebních dokumentacích, Stabilizace zemních úprav (technologie stabilizace),. Součástí zápočtu bude průběžné zpracování projektů s danou problematikou, pracovní modely terénních modelací a další dokumenty dle instrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková