Technologie KA I

V předmětu budou studenti seznámeni s technologií spojenou s tvrdými prvky, získané poznatky okamžitě uplatní ve své ateliérové tvorbě a následně v praxi. Smyslem předmětu je kromě osvojení si technických znalostí i pochopení souvislostí mezi aspekty návrh, výsadbou a následnou údržbou. Důraz bude kladen na pochopení principů terénních modelací, konfigurace terénu a práce s vrstevnicemi. S tím pak úzce související problematika práce s povrchovou a podzemní vodou a řešení otázek spojených se stabilitou svahů.

Témata rozvedená v přednáškách: Geomorfologie terénu zaměřená na typologii terénu a práci s terénní modelací, Statika a dynamika svahů zaměřená na pochopení fyzikálních, mechanických a chemických vlastností zemin a dále na řešení problematiky stabilizace svahů a podpůrné konstrukce. Samostatnou kapitolou je tématika projektování cesty pro pěší a malou obslužnou mechanizaci v krajině včetně řešení rampy a schodiště. Semestrální práce bude obsahovat zaměření zadaného segmentu krajinářské úpravy, vypracování polohopisného a výškopisného plánu s vrstevnicovou sítí, návrh terénní modelace na úrovni HTU a JTU, návrh odvodnění, návrh stabilizace svahů, návrh osazení a vzorové konstrukce komunikace. Práce bude vypracována ve stupni DPS pro prezentované stavební objekty a bude podrobně popsána v technické zprávě stavebních objektů.

Související předměty

520TKA2N, 520TKA2K Technologie KA II
520TKA3K Technologie KA III
520TKA4K Technologie KA IV

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.