Technologie KA IV

V předmětu budou studenti seznámeni s problematikou managementu měkkých a tvrdých prvků v krajinářské architektuře, získané poznatky okamžitě uplatní ve své ateliérové tvorbě a následně v praxi. Smyslem předmětu je kromě osvojení si technických znalostí i pochopení souvislosti mezi aspekty návrh, výsadbou a následně údržbou. Důraz bude kladen na dlouhodobě udržitelné techniky navrhování – společensky, ekonomicky a zejména ekologický aspekt problematiky. Témata rozvedená v přednáškách: základní specifika jednotlivých stupňů projektové dokumentace v krajinářské architektuře, postavení architekta v procesu navrhování, realizace a následná péče v krajinářské architektuře, zařízení staveniště, základní struktura následné péče o dílo krajinářské architektury.

Zvláštní důraz bude kladen na řešení semestrální práce, která bude zaměřena jako komplexní příklad: na zadaném segmentu území provést podrobný popis staveniště základní analýzy, dendrologický průzkum měkkých prvků, návrh ochrany dřevin před stavební činností, likvidace a ošetření stávajících prvků, návrh výsadeb, návrh založení trávníku, návrh založení půdopokryvných keřů a bylin, stanovení vzorových technologii zakládání, stanovení vzorových technologií dokončovací a rozvojové péče po dobu dvou let, výkaz výměr, dílčí rozpočet, původní a technická zpráva.

Související předměty

520TKA1N, 520TKAK1 Technologie KA I
520TKA2N, 520TKA2K Technologie KA II
520TKA3K Technologie KA III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.