Technologie KA IV

V předmětu budou studenti seznámeni s problematikou managementu měkkých a tvrdých prvků v krajinářské architektuře, získané poznatky okamžitě uplatní ve své ateliérové tvorbě a následně v praxi.

Smyslem předmětu je kromě osvojení si technických znalostí i pochopení souvislosti mezi aspekty návrh, výsadbou a následně údržbou.

Důraz bude kladen na dlouhodobě udržitelné techniky navrhování – společensky, ekonomicky a zejména ekologický aspekt problematiky.

Témata rozvedená v přednáškách

Základní specifika jednotlivých stupňů projektové dokumentace v krajinářské architektuře, postavení architekta v procesu navrhování, realizace a následná péče v krajinářské architektuře, zařízení staveniště, základní struktura následné péče o dílo krajinářské architektury.

Zvláštní důraz bude kladen na řešení semestrální práce, která bude zaměřena jako komplexní příklad
– na zadaném segmentu území provést podrobný popis staveniště základní analýzy, dendrologický průzkum měkkých prvků, návrh ochrany dřevin před stavební činností, likvidace a ošetření stávajících prvků, návrh výsadeb, návrh založení trávníku, návrh založení půdopokryvných keřů a bylin, stanovení vzorových technologii zakládání, stanovení vzorových technologií dokončovací a rozvojové péče po dobu dvou let, výkaz výměr, dílčí rozpočet, původní a technická zpráva.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková